Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

NOVÝ RIADITEĽ NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

    

      Na základe výsledku výberového konania na riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Lazoch pod Makytou, starosta obce na návrh rady školy vymenoval do funkcie riaditeľa školy od 1.9.2016 doterajšieho zástupcu riaditeľa školy Mgr. Milana Kuchtu. Zástupkyňou riaditeľa sa stala Mgr. Martina Labajová.

            Prajeme Mgr. Kuchtovi i Mgr. Labajovej v ich neľahkej práci veľa úspechov, aby sa im práca darila a aby im prinášala veľa vnútorného uspokojenia.

     Doterajšiemu riaditeľovi Mgr. Vladimírovi Ciesarovi, ktorý odchádza do dôchodku za jeho doterajšiu prácu v prospech našej školy aj touto cestou ďakujeme.

  


 

VÝROČIE POSVÄTENIA BOŽIEHO CHRÁMU ECAV V ZÁRIEČÍ

 

Srdečne pozývame na Slávnostné služby Božie pri príležitosti 230. výročia posvätenia tolerančného chrámu Božieho v Záriečí, ktorý si postavili obyvatelia Dubkovej, Lúk, Vydrnej, Záriečia, Mestečka, Zbory po vydaní Tolerančného patentu a ktorý svojmu vznešenému účelu slúži dodnes. 


 

Článok Chatárskeho výboru Čertov v Púchovských novinách

     Prinášame Vám článok Chartárskeho výboru Čertov, ktorý bude uverejnený aj v Púchovských novinách 23.8.2016: 

 

Čertovskí chatári neprehliadnite !

Približne pred dvoma rokmi bolo zvolané zhromaždenie členov voľného-neregistrovaného združenia chatárov Čertova , na ktorom bol zvolený nový chatársky výbor . Jeho hlavným poslaním je komunikovať so samosprávou obce Lazy pod Makytou a inými dotknutými úradmi štátnej správy a presadzovať riešenia množstva požiadaviek chatárov a  podnikateľov v tejto miestnej časti obce.

V posledných rokoch podnikatelia v tomto rekreačnom stredisku , minimálne celoslovenského významu , masívne investovali do rozvoja a obnovy svojich prevádzok, rozšírenia a skvalitnenia škály služieb , čím úrovňou rádovo predstihli dlhodobo stagnujúcu a zanedbanú infraštruktúru.

Zo spomínanej škály požiadaviek výbor identifikoval dve strategické , ktoré v aktívnej a konštruktívnej spolupráci so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva síce pomaly , ale nadobúdajú reálne kontúry návrhov riešenia a sú stručne popísane v ďalšom.

Zber zmesového komunálneho odpadu v časti Lamže.

Všetci si spomíname na veľkoobjemový kontajner pod malým vlekom , ktorý nakoniec obec oprávnene stiahla pre permanentný neporiadok a zneužívanie niektorými z chatárov na odkladanie odpadov ktoré s tzv. zmesovým komunálnym odpadom (ZKO) nemajú nič spoločné.

Riešenie ku ktorému sme dospeli predstavuje vytvorenie zberného miesta za cestou oproti hotelu Javorník , ktoré bude pod dohľadom kamerového systému hotela a bude pozostávať pre začiatok z dvoch 1100 litrových odklopných kuka nádob a dvoch kontajnerov na separovaný zber skla a plastov. Počet kuka nádob (cena jednej novej je cca 330EUR) sa postupne zvýši podľa reálnej potreby na cca 5-6 kusov. Treba však povedať aj druhú vec , že sme sa korektne dohodli na podmienke , že ak si to spoločne neustrážime a dovolíme niektorým nespratníkom opäť zneužívať toto zberné miesto na odkladanie odpadov , ktoré nepatria do ZKO - obec túto skládku zruší .

V čase vydania článku už bude toto zberné miesto reálne fungovať a dúfam , že bude slúžiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán....a neváhajte na nespratníkov ukázať menovite prstom a verejne ich aj cez tlač či web stránku obce pranierovať....kamerový systém hotela má vysokú rozlišovaciu schopnosť , takže verím že záznamy nebude potrebné prehrávať na riešenie priestupkov v oblasti OŽP.

 

 

Cesta k vlekom v časti  Lamže

Rekonštrukciu časti cesty od autobusovej zastávky po križovatku na polesie financovala súkromná firma ...ďalší úsek tejto miestnej komunikácie po parkovisko pod vlekmi je v zlom stave a udržovaný sporadicky návozmi kamennej drviny rôznej štruktúry, ktorú ťažké mechanizmy firiem ťažiacich drevo  neskutočne a permanentne devastujú.....

Na obecnom zastupiteľstve 30.06.2016 sme konštatovali , že tento úsek cesty je najhoršou komunikáciou v obci a nezodpovedá úrovni strediska cestovného ruchu a úrovni služieb , ktoré poskytujú podnikatelia a ktoré si zaslúžia trvalí a prechodní obyvatelia či návštevníci prevádzok v tejto časti obce. Dohodli sme sa , že v budúcoročnom rozpočte (na rok 2017) obec vyčlení na rekonštrukciu cesty v dĺžke cca 430 bm od križovatky na polesie po začiatok parkoviska v šírkovom profile cca 3bm časť prostriedkov , ale očakávame , že prostriedkami prispejú aj dotknutí podnikatelia napríklad podľa miery vyťažovania komunikácie a nejakou formou a symbolickou čiastkou aj chatári a trvalí obyvatelia tejto časti obce.... Tento zámer vychádza opäť z toho , že  ako minoritní akcionári , či investori budeme zároveň ako spolumajitelia aktívnejšie dohliadať na to ako kto cestu využíva , či zneužíva.

O ďalších krokoch a postupe riešenia Vás budeme informovať cez Púchovské noviny a prostredníctvom oficiálnej web stránky obce www.lazypodmakytou.sk

Ing.Pavel Melišík

Predseda chatárskeho výboru

 

  


 

HASIČSKÁ SÚŤAŽ - VÝSLEDKY

 

 

     Dňa 30.7.2016 sa uskutočnil na ihrisku v Dubkovej 19. ročník hasičskej súťaže "O pohár starostu obce Lazy pod Makytou", ktorý zorganizovali príslušníci DHZ Dubková.

     Na tomto mieste Vám prinášame výsledky:

  


 

Nové vrstvy na Geoportále Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

V týchto dňoch boli sprístupnené ďalšie dve vrstvy:

- kultúrne,  prírodné a historické zaujímavosti - po kliknutí na ikonku na mape tam,  kde sa táto nachádza - sú tu nasledovné miesta: kultúrny dom, kino- dom histórie, rím. - kat. kostol, evanjelický kostol, infocentrum a galéria Kohútka, pamätník obetí SNP Mladoňov, náučný chodník k vypáleniu Mladoňova, hrob Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätná doska Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätník Želmíry Duchajovej - Švehlovej, pamätná tabuľa oberiam 1. svet. vojny a osvetová beseda Dubková.

- inštitúcie vybavenosť, obchody a služby - v tejto vrstve sú pre turistov uvedené ikony hotelových zariadení v našej obci - Wellness a spa hotel Čertov, hotel František, hotel Javorník, chata Čertov 2, chata Alpina a horský rezort Jasoň

Na ďalšom dopĺňaní portálu pracujeme. 

 

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

NOVÁ ZUBNÁ POHOTOVOSŤ V PÚCHOVE

 

Od 1.4.2016 zabezpečuje zubnú pohotovosť pre občanov zo spádovej oblasti Púchov, Považská Bystrica a Ilava spoločnosť 3X-DENT s.r.o. Nová centralizovaná ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov(Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov) na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313. 

 

  


 

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU VÝROBKOV Z PEKÁRNE LYSÁ p/M

 

  


 

ÚPRAVA HRANÍC CHKO

     Na základe žiadostí viacerých občanov naša obec požiadala o úpravu hraníc Chránenej krajinnej oblasti Kysuce tak, aby chránené územie bolo až od Pytlovca, čo by podstatne uľahčilo život väčšine našich obyvateľov, ktorí v súčasnosti majú nehnteľnosti v tomto chránenom území. Zverejňujeme týmto stanovisko Štátnej ochrany prírody vypracované na základe podkladov z CHKO Kysuce k tejto žiadosti, ktoré v týchto dňoch odobrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR: 

    Samozrejme s týmto stanoviskom nesúhlasime, ale nezostáva nám nič iné, len ho rešpektovať. Dáva nám však obraz o tom, ako pracujú naše štátne orgány. 

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2016

      Na rok 2016 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

22.01.2016                      Obecný bál 

06.02.2016                      Fašiangový sprievod                                     

 30.04.2016                    Stavanie mája         

 08.05.2016                     Deň matiek              

 Máj 2016                        Duchajovej jablonka    

 05.07.2016                    Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke      

 30.07.2016                    Hasičská súťaž Dubková   

 29.08.2016                    Oslavy SNP         

 10.09.2016                    Gulášmajster       

 22.10.2016                    Deň dôchodcov     

 09.12.2016                    Mikulášska zabíjačka 

 18.12.2016                    Vianočná akadémia  

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

dnes je: 25.9.2016

meniny má: Vladislav

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Označenie stavieb súpisnými číslami

Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

Úvodná stránka