Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

MIKULÁŠSKA ZABÍJAČKA

 

 OBECNÝ ÚRAD LAZY POD MAKYTOU

 

usporiada 9. ročník ochutnávky zabíjačkových špecialít

 

MIKULÁŠSKA ZABÍJAČKA 2016

S PROGRAMOM PRE DETI

 

 

       V sobotu dňa 3.12.2016 od 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Lazoch pod Makytou

PROGRAM PRE DETI  :  od 16.00 hod. MIKULÁŠ

 

 



 


 

KUKANÁDOBY NA KOMUNÁLNY ODPAD NA ČERTOVE

 

     Na základe dohody i s prispením predsedu chatárskeho výboru Na Čertove Ing. Melišíka pribudli na Čertove ďalšie štyri kukanádoby na komunálny odpad o objeme 1100 litrov. 

 

 

     Ing. Melišík zabezpečil vyradené, ale opraviteľné kukanádoby, ktoré nám vo VS-monte sponzorsky opravili. Obec ich  umiestnila podľa dohody na Čertove, kde sú k dispozícii chatárom a návštevníkom Čertova, pričom dve sú pri autobusovej zastávke Čertov (premenovaná bývalá zastávka Garáž)  a dvomi sme doplnili už predtým obcou kúpené dve kukanádoby pod hotelom Javorník. Veríme, že všetci chatári a návštevníci Čertova pochopia snahu obce i chatárskeho výboru o čistotu na Čertove a nezneužijú ju na tvorenie čiernej skládky. Naďalej im je k dispozícii zberný dvor Lánerovec. Vývoz kukanádob je zabezpečený v rámci vývozu popolníc jedenkrát za tri týždne. Upozorňujeme, že kukanádoby sú určené len na domový komunálny odpad!

     Touto cestou ďakujeme za aktivitu a pomoc Ing. Melišíkovi a Jozefovi Veteškovi za VS-mont s.r.o., ktorému touto cestou ďakujeme aj za natretie strechy na Dome služieb. 



 


 

V KUCHYNKE KULTÚRNEHO DOMU PRIBUDLA PEC NA PEČENIE

 

     Na základe viacerých žiadostí občanov o doplnenie kuchynky v kultúrnom dome o pec na pečenie obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zakúpení takejto pece. S výberom konkrétneho zariadenia pomohol ako profesionál Peter Vranák a obec túto elektrickú dvojpec zakúpila za celkovú sumu 1.560 €.

 

     Dvojpec bola už odskúšaná na prvej svatbe k plnej spokojnosti kuchárov. Veríme že toto zariadenie nám bude všetkým slúžiť dlhú dobu a prispeje k zvýšeniu tržieb za prenájom kultúrneho domu. 

 

 



 


 

Ďalší článok Chatárskeho výboru Čertov v Púchovských novinách

     Prinášame Vám ďalší článok Chartárskeho výboru Čertov, ktorý bude uverejnený aj v Púchovských novinách : 

Čertovskí chatári neprehliadnite – oprava cesty bude !


V 29. čísle vydania Púchovských novín , ktoré vyšlo 23.08. som Vás informoval o mojich aktivitách v rámci chatárskeho výboru aj s prísľubom o ich pokračovaní....No a tu sú aktuálne informácie   : 

Zber zmesového komunálneho odpadu v časti Lamže.
Zberné miesto(ZM) oproti hotelu Javorník už  druhý mesiac reálne funguje a zatiaľ  pod dohľadom hotelových kamier slúži k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.... nezaznamenali sme žiadne extrémne vybočenia ...  v priebehu mesiaca sa ZM doplní ešte o jeden kontajner. Pre estetickejší vzhľad by bolo potrebné  pripraviť spevnenú plochu pri elektrickom stĺpe a na tú umiestniť túto integrovanú skládku aj s informačnou tabuľou.....Ako druhý krok je rozpracované druhé zberné miesto pri autobusovej zastávke , kde sa v priebehu tohto mesiaca doplní 1100 l odklápací kontajner , ktorý s existujúcimi nádobami na separovaný zber vytvorí druhú integrovanú skládku odpadu a s definitívnou platnosťou ukončí neúspešné pokusy riešenia zberu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) do PE vriec , či 110 litrovej nádoby na ZKO na tomto , z hľadiska prezentácie strediska dôležitom mieste. 


Cesta k vlekom v časti  Lamže
Na obecnom zastupiteľstve 30.06.2016 sa v diskusii konštatovalo , že tento úsek cesty nezodpovedá úrovni strediska a ani strategickým zámerom deklarovaným v PHaSR obce Lazy pod Makytou pre  oblasť rozvoja cestovného ruchu a treba ho riešiť. 
Vzhľadom na dobré vlaňajšie aj tohtoročné hospodárenie obce bolo v Programe pre zasadnutie OcZ 29.09.2016 v bode 5. navrhnuté časť rezervného fondu vyčleniť v rozpočte pre budúci rok na rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií. Na zasadnutie OcZ 29.09. som k tomuto bodu programu predložil písomný  materiál s názvom Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Čertov – Lamže , odôvodňujúci potrebu jej realizácie s rámcovým návrhom technického riešenia , odhadom nákladov , ale ako protiváhu aj príjmov , ktoré plynú každoročne do obecného rozpočtu od chatárov aj podnikateľov z tejto miestnej časti Čertov..... Po obsiahlej diskusii s poslancami a starostom obce a obhájení argumentov „pre realizáciu“ Zastupiteľstvo hlasovaním prijalo nasledovné Uznesenie -  citujem: 
Uznesenie č. 42 :
OcZ schvaľuje : 
    A.Opravy miestnych komunikácií v sume 60 000 € bez DPH z rezervného fondu. 
Prítomní: 7 poslanci  Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0
    B.V rámci opravy miestnych komunikácií bude vykonaná rekonštrukcia cesty v Lamžoch    
        od pozemku p. Kovaľa po vjazd na parkovisko lyžiarskeho strediska.
Prítomní: 7 poslanci  Za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 1  - koniec citátu.

Uznesenie OcZ č.42 je prvým , ale veľmi dôležitým a kľúčovým krokom k tomu , aby sa naplnili dlhoročné želania chatárov a podnikateľov na zlepšenie infraštruktúry a tým aj podmienok pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v tomto stredisku a pre obec z toho vyplývajúci synergický efekt vo forme rastu príjmov.
 

Ing.Pavel Melišík

Predseda chatárskeho výboru

 

 



 


 

Nové vrstvy na Geoportále Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

V týchto dňoch boli sprístupnené ďalšie dve vrstvy:

- kultúrne,  prírodné a historické zaujímavosti - po kliknutí na ikonku na mape tam,  kde sa táto nachádza - sú tu nasledovné miesta: kultúrny dom, kino- dom histórie, rím. - kat. kostol, evanjelický kostol, infocentrum a galéria Kohútka, pamätník obetí SNP Mladoňov, náučný chodník k vypáleniu Mladoňova, hrob Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätná doska Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätník Želmíry Duchajovej - Švehlovej, pamätná tabuľa oberiam 1. svet. vojny a osvetová beseda Dubková.

- inštitúcie vybavenosť, obchody a služby - v tejto vrstve sú pre turistov uvedené ikony hotelových zariadení v našej obci - Wellness a spa hotel Čertov, hotel František, hotel Javorník, chata Čertov 2, chata Alpina a horský rezort Jasoň

Na ďalšom dopĺňaní portálu pracujeme. 

 

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

 



 


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

 



 


 

ÚPRAVA HRANÍC CHKO

     Na základe žiadostí viacerých občanov naša obec požiadala o úpravu hraníc Chránenej krajinnej oblasti Kysuce tak, aby chránené územie bolo až od Pytlovca, čo by podstatne uľahčilo život väčšine našich obyvateľov, ktorí v súčasnosti majú nehnteľnosti v tomto chránenom území. Zverejňujeme týmto stanovisko Štátnej ochrany prírody vypracované na základe podkladov z CHKO Kysuce k tejto žiadosti, ktoré v týchto dňoch odobrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR: 

    Samozrejme s týmto stanoviskom nesúhlasime, ale nezostáva nám nič iné, len ho rešpektovať. Dáva nám však obraz o tom, ako pracujú naše štátne orgány. 

 



 


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2016

      Na rok 2016 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

22.01.2016                      Obecný bál 

06.02.2016                      Fašiangový sprievod                                     

 30.04.2016                    Stavanie mája         

 08.05.2016                     Deň matiek              

 Máj 2016                        Duchajovej jablonka    

 05.07.2016                    Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke      

 30.07.2016                    Hasičská súťaž Dubková   

 29.08.2016                    Oslavy SNP         

 10.09.2016                    Gulášmajster       

 22.10.2016                    Deň dôchodcov     

 09.12.2016                    Mikulášska zabíjačka 

 18.12.2016                    Vianočná akadémia  

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
 



 


 

dnes je: 4.12.2016

meniny má: Barbora, Barbara

Pohreb Andrea Svorčíková

Dňa 25.11.2016 zomrela naša spoluobčanka Andrea Svorčíková vo veku 31 rokov.

Pohreb zomretej bude v piatok 2.12.2016 o 12 hod so zádušnou svätou omšou v kostole v Dohňanoch a o 12.30 sa rozlúčime s jej telesnými pozostatkami v dome smútku V Dohňanoch.

Vývoz december 2016

V mesiaci december 2016
sa bude vyvážať tuhý domový odpad v dňoch 13.12 a 14.12.2016
Prosíme popolnice vyložiť pred brány. Ďakujeme.

Zber plastov

V pondelok 28.11.2016 a v útorok 29.11.2016 sa v našej obci budú zberať vytriedené zložky komunálneho odpadu , prosíme tieto nachystať pred brány vo zviazaných vreciach.

Čas rozvozu chleba Pekárne Lysá p/M

Rozvoz chleba je každý piatok nasledovne:
Dubková - potraviny 14,30 hod.
Obecný úrad 14,40 hod.
Rieka 14,50 hod.
Mladoňov - točňa 14,55 hod.
Krčma "U Hasiča" 15,10 hod.

Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka