Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

POZVÁNKA NA STRETNUTIE DÔCHODCOV

 

 

 

 

 

 

  


 

PREDAJ NEPOTREBNÉHO MAJETKU

Vyhlásenie verejnej súťaže


Obec Lazy pod Makytou vyhlasuje verejnú súťaž na odpredaj nepotrebného majetku obce - 
poľnohospodárske náradie: 

-    štvorpluh
-    plečka
-    brány

Možný je odpredaj jednotlivo i ako súbor.

Ponuky zasielajte v zalepenej obálke na adresu Obec Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou č. 157, PSČ 020 55 s označením „Poľnohospodárske náradie“ najneskôr do 15.11.2016.
O víťazovi súťaže rozhodne komisia na základe najvýhodnejšej ponuky. 
Obec si vyhradzuje právo pri neadekvátnych ponukách náradie v rámci verejnej súťaže  neodpredať.  

 

 

 

  


 

V KUCHYNKE KULTÚRNEHO DOMU PRIBUDLA PEC NA PEČENIE

 

     Na základe viacerých žiadostí občanov o doplnenie kuchynky v kultúrnom dome o pec na pečenie obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zakúpení takejto pece. S výberom konkrétneho zariadenia pomohol ako profesionál Peter Vranák a obec túto elektrickú dvojpec zakúpila za celkovú sumu 1.560 €.

 

     Dvojpec bola už odskúšaná na prvej svatbe k plnej spokojnosti kuchárov. Veríme že toto zariadenie nám bude všetkým slúžiť dlhú dobu a prispeje k zvýšeniu tržieb za prenájom kultúrneho domu. 

 

  


 

Ďalší článok Chatárskeho výboru Čertov v Púchovských novinách

     Prinášame Vám ďalší článok Chartárskeho výboru Čertov, ktorý bude uverejnený aj v Púchovských novinách : 

Čertovskí chatári neprehliadnite – oprava cesty bude !


V 29. čísle vydania Púchovských novín , ktoré vyšlo 23.08. som Vás informoval o mojich aktivitách v rámci chatárskeho výboru aj s prísľubom o ich pokračovaní....No a tu sú aktuálne informácie   : 

Zber zmesového komunálneho odpadu v časti Lamže.
Zberné miesto(ZM) oproti hotelu Javorník už  druhý mesiac reálne funguje a zatiaľ  pod dohľadom hotelových kamier slúži k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.... nezaznamenali sme žiadne extrémne vybočenia ...  v priebehu mesiaca sa ZM doplní ešte o jeden kontajner. Pre estetickejší vzhľad by bolo potrebné  pripraviť spevnenú plochu pri elektrickom stĺpe a na tú umiestniť túto integrovanú skládku aj s informačnou tabuľou.....Ako druhý krok je rozpracované druhé zberné miesto pri autobusovej zastávke , kde sa v priebehu tohto mesiaca doplní 1100 l odklápací kontajner , ktorý s existujúcimi nádobami na separovaný zber vytvorí druhú integrovanú skládku odpadu a s definitívnou platnosťou ukončí neúspešné pokusy riešenia zberu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) do PE vriec , či 110 litrovej nádoby na ZKO na tomto , z hľadiska prezentácie strediska dôležitom mieste. 


Cesta k vlekom v časti  Lamže
Na obecnom zastupiteľstve 30.06.2016 sa v diskusii konštatovalo , že tento úsek cesty nezodpovedá úrovni strediska a ani strategickým zámerom deklarovaným v PHaSR obce Lazy pod Makytou pre  oblasť rozvoja cestovného ruchu a treba ho riešiť. 
Vzhľadom na dobré vlaňajšie aj tohtoročné hospodárenie obce bolo v Programe pre zasadnutie OcZ 29.09.2016 v bode 5. navrhnuté časť rezervného fondu vyčleniť v rozpočte pre budúci rok na rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií. Na zasadnutie OcZ 29.09. som k tomuto bodu programu predložil písomný  materiál s názvom Rekonštrukcia miestnej komunikácie v časti Čertov – Lamže , odôvodňujúci potrebu jej realizácie s rámcovým návrhom technického riešenia , odhadom nákladov , ale ako protiváhu aj príjmov , ktoré plynú každoročne do obecného rozpočtu od chatárov aj podnikateľov z tejto miestnej časti Čertov..... Po obsiahlej diskusii s poslancami a starostom obce a obhájení argumentov „pre realizáciu“ Zastupiteľstvo hlasovaním prijalo nasledovné Uznesenie -  citujem: 
Uznesenie č. 42 :
OcZ schvaľuje : 
    A.Opravy miestnych komunikácií v sume 60 000 € bez DPH z rezervného fondu. 
Prítomní: 7 poslanci  Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0
    B.V rámci opravy miestnych komunikácií bude vykonaná rekonštrukcia cesty v Lamžoch    
        od pozemku p. Kovaľa po vjazd na parkovisko lyžiarskeho strediska.
Prítomní: 7 poslanci  Za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 1  - koniec citátu.

Uznesenie OcZ č.42 je prvým , ale veľmi dôležitým a kľúčovým krokom k tomu , aby sa naplnili dlhoročné želania chatárov a podnikateľov na zlepšenie infraštruktúry a tým aj podmienok pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v tomto stredisku a pre obec z toho vyplývajúci synergický efekt vo forme rastu príjmov.
 

Ing.Pavel Melišík

Predseda chatárskeho výboru

 

  


 

NOVÝ RIADITEĽ NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

    

      Na základe výsledku výberového konania na riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Lazoch pod Makytou, starosta obce na návrh rady školy vymenoval do funkcie riaditeľa školy od 1.9.2016 doterajšieho zástupcu riaditeľa školy Mgr. Milana Kuchtu. Zástupkyňou riaditeľa sa stala Mgr. Martina Labajová.

            Prajeme Mgr. Kuchtovi i Mgr. Labajovej v ich neľahkej práci veľa úspechov, aby sa im práca darila a aby im prinášala veľa vnútorného uspokojenia.

     Doterajšiemu riaditeľovi Mgr. Vladimírovi Ciesarovi, ktorý odchádza do dôchodku za jeho doterajšiu prácu v prospech našej školy aj touto cestou ďakujeme.

  


 

UPOZORNENIE PRE OBČANOV

 

 

  


 

Nové vrstvy na Geoportále Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

V týchto dňoch boli sprístupnené ďalšie dve vrstvy:

- kultúrne,  prírodné a historické zaujímavosti - po kliknutí na ikonku na mape tam,  kde sa táto nachádza - sú tu nasledovné miesta: kultúrny dom, kino- dom histórie, rím. - kat. kostol, evanjelický kostol, infocentrum a galéria Kohútka, pamätník obetí SNP Mladoňov, náučný chodník k vypáleniu Mladoňova, hrob Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätná doska Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätník Želmíry Duchajovej - Švehlovej, pamätná tabuľa oberiam 1. svet. vojny a osvetová beseda Dubková.

- inštitúcie vybavenosť, obchody a služby - v tejto vrstve sú pre turistov uvedené ikony hotelových zariadení v našej obci - Wellness a spa hotel Čertov, hotel František, hotel Javorník, chata Čertov 2, chata Alpina a horský rezort Jasoň

Na ďalšom dopĺňaní portálu pracujeme. 

 

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

NOVÁ ZUBNÁ POHOTOVOSŤ V PÚCHOVE

 

Od 1.4.2016 zabezpečuje zubnú pohotovosť pre občanov zo spádovej oblasti Púchov, Považská Bystrica a Ilava spoločnosť 3X-DENT s.r.o. Nová centralizovaná ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov(Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov) na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313. 

 

  


 

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU VÝROBKOV Z PEKÁRNE LYSÁ p/M

 

  


 

ÚPRAVA HRANÍC CHKO

     Na základe žiadostí viacerých občanov naša obec požiadala o úpravu hraníc Chránenej krajinnej oblasti Kysuce tak, aby chránené územie bolo až od Pytlovca, čo by podstatne uľahčilo život väčšine našich obyvateľov, ktorí v súčasnosti majú nehnteľnosti v tomto chránenom území. Zverejňujeme týmto stanovisko Štátnej ochrany prírody vypracované na základe podkladov z CHKO Kysuce k tejto žiadosti, ktoré v týchto dňoch odobrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR: 

    Samozrejme s týmto stanoviskom nesúhlasime, ale nezostáva nám nič iné, len ho rešpektovať. Dáva nám však obraz o tom, ako pracujú naše štátne orgány. 

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2016

      Na rok 2016 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

22.01.2016                      Obecný bál 

06.02.2016                      Fašiangový sprievod                                     

 30.04.2016                    Stavanie mája         

 08.05.2016                     Deň matiek              

 Máj 2016                        Duchajovej jablonka    

 05.07.2016                    Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke      

 30.07.2016                    Hasičská súťaž Dubková   

 29.08.2016                    Oslavy SNP         

 10.09.2016                    Gulášmajster       

 22.10.2016                    Deň dôchodcov     

 09.12.2016                    Mikulášska zabíjačka 

 18.12.2016                    Vianočná akadémia  

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

dnes je: 27.10.2016

meniny má: Sabína

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ

Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Označenie stavieb súpisnými číslami

Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

TJ Lazy pod MAKytou

Futbalový oddiel TJ Lazy pod Makytou Vás pozýva na domáci majstrovský zápas, ktorý sa odohra 9.10.2016 na ihrisku v Dubkovej proti TJ Malé Lednice.
Predzápas odohrajú naši žiaci o 11.45 proti Ilave.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

Úvodná stránka