Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Lazy pod Makytou

  VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE LAZY POD MAKYTOU

 


 

OTVORENIE MATERSKÉHO CENTRA LAZOVČEK

Dňa 26. 10. 2019 otvoríme v areáli ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou nové MATERSKÉ CENTRUM - LAZOVČEK, ktoré podporila Nadácia SPP v rámci projektu "Budúcnosť patrí našim deťom" sumou 1500 EUR. Veľmi sa z toho tešíme a srdečne všetkých pozývame

 

LAZOVČEK.jpeg 


 

Deň dôchodcov

   Plagát na deň dôchodcov (004).jpg


 

OTVÁRACIE HODINY NA ZBERNOM DVORE LÁNEROVEC

 

Na základe neúnosnej situácie s odpadom na Zbernom dvore Lánerovec bolo Obecné zastupiteľstvo  v Lazoch pod Makytou nútené schváliť tu otváracie hodiny.

Žiadame občanov, aby v čase mimo otváracích hodín nevozili pred zberný dvor Lánerovec vrecia s odpadom alebo iný odpad. Vykladanie pred bránu zberného dvora alebo mimo kontajnerov aj inde v obci môže byť považované za tvorbu čiernej skládky. Nehovoriac o neporiadku, ktorý urobí zver, pokiaľ sú v odpade zvyšky jedál.

 

LANEROVEC OTV HOD.jpg

 


 

V OBCI PREBEHNE ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

 

scan0003.jpg 


 

VÝSTRAHA - ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY

scan.jpgscan0001.jpg


 

UPOZORNENIE OBVODNÉHO POZEMKOVÉHO ÚRADU KU KOSENIU TRÁVNATÝCH PLÔCH

00000001.JPG

00000002.JPG 

 


 

DETSKÉ IHRISKO OTVORENÉ

Detské ihrisko je oficiálne dokončené a otvorené. Už prvé dni ukázali veľký záujem detí a mamičiek tráviť tu svoj voľný čas. Výstavba bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky z programu "Podpora rozvoja športu na rok 2018." Pri návšteve je potrebné riadiť sa návštevným poriadkom, ktorý je umiestnený na tabuli pri ihrisku. Pokiaľ by ste videli niekoho, kto vedome poškodzuje jednotlivé hracie prvky, neváhajte kontaktovať starostu obce na č. 0915 709 997. 

Verím, že bude slúžiť dlhé roky. 

 

ihisko.jpg

 

                                                                                                         


 

KOĽKO BUDEME PLATIŤ ZA SKLÁDKOVANIE ODPADU PO NOVOM?

Poplatky za skládkovanie odpadov budú oveľa vyššie!!!

Keď obec, či firma odovzdá na skládke odpadov odpad, zaplatí jej za zneškodnenie odpadov. Táto cena sa skladá z dvoch častí:

Cena pre prevádzkovateľa skládky, ktorá slúži na krytie jeho nákladov, účelovú finančnú rezervu a zisk

Výška slovenských poplatkov za skládkovanie odpadov je dlhodobo kritizovaná, lebo je veľmi nízka a neexistuje tlak na odklon od skládkovania. To by sa ale malo od roku 2019 zmeniť.

Obce to od roku 2019 zabolí

Z pohľadu skládkovania odpadov je najdôležitejší poplatok za zmesový komunálny odpad, nakoľko ho je momentálne asi 70 % zo všetkého komunálneho odpadu na Slovensku. Obce za tento odpad budú platiť podľa toho, koľko odpadov vytriedia.

Napríklad ak by obec triedila len do 10 % svojich komunálnych odpadov ročne, od roku 2019 bude platiť za tonu odpadov zákonný poplatok 17 € tonu (v roku 2018 to bolo len 6 € za tonu) a od roku 2023 až 46 € za tonu.

Motivačný prvok tejto zmeny zákona však obci našepká: trieď, trieď, trieď. A ak sa to obci podarí napríklad na reálnu úroveň do 40 %, zaplatí poplatok od roku 2019 už len 8 € a od roku 2023 už len 31 € za tonu.

Ak sa nájde obec, ktorá vytriedi svoj odpad nad 60 %, zaplatí výrazne menej. Od 5 € od roku 2019 do 16 € za tonu od roku 2023. Možno sa to zdá ako utópia, ale aj takéto obce sú už aj v súčasnosti. Vyplýva to z údajov, ktoré máme od niektorých obcí, v rámci podkladov pre vypracovanie Programov odpadového hospodárstva.


 

ZMENA POSKYTOVATEĽA KÁBLOVEJ TELEVÍZIE A PODPIS NOVÝCH ZMLÚV

Vážení obyvatelia,

od 1. januára 2019 prevezme prevádzku a poskytovanie káblovej televízie v Lazoch pod Makytou spoločnosť Slovanet. Pretože doterajšie zmluvy končia, je potrebné uzatvoriť novú zmluvu. Podrobné informácie a možnosti nájdete na internetovej stránke www.slovanet.sk/oznam/lazy a na vývesnej tabuli Obecného úradu Lazy pod Makytou.

  


 

OcU.jpg

 OP KŽP.jpg    flaga_UE-unia_europejska_EFRR_z_prawej_SK-small.jpg     logo_SIEA.jpg      SR.jpg                                                

 

 

Obec Lazy pod Makytou na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z operačného programu „Kvalita životného prostredia“ s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Bratislava realizuje projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad v obci Lazy pod Makytou“ ktorého cieľom je zníženie spotreby energie a s tým spojená produkcia emisií pri prevádzke budovy obecného úradu. V rámci projektu bude realizované zateplenie budovy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia vykurovania a ďalšie opatrenia za účelom naplnenia cieľov projektu. Celková suma NFP je vo výške max. 104.514,37 €, spoluúčasť Obce Lazy pod Makytou je vo výške min. 5.500,76 €.  

 

DSC_1220.JPG 


 

TRIEDIME SEPAROVANÉ ODPADY!

 

 

           Žiadame občanov o dôsledné triedenie separovaných zložiek odpadov a aby do vriec a nádob na separovaný odpad vhadzovali len taký odpad, na ktorý je nádoba určená. Do nádob na plasty je možné vkladať aj plechovice a tetrapaky, ináč je určenie vreca a nádoby nutné prísne dodržiavať.

            Podľa oznámenia zberová spoločnosť Megawaste a organizácia zodpovednosti výrobcov Naturpak budú vykonávať kontroly obsahu zberových nádob na separované zložky odpadov a v prípade zistenia nečistôt nebudú nám tieto nádoby vyvážané!!!

            V súčasnosti reálne hrozí, že ak nezlepšíme disciplínu pri separovaní odpadov bude musieť dôjsť k výraznému zvýšeniu poplatku za komunálne odpady. 

     V hornej časti tejto stránky v časti Vývoz odpadov si môžete pozrieť informačný videomateriál o separovaní odpadov.

Vzduch v kontajneri__na_web.jpg

  


 

NOVÉ CENY ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU V KULTÚRNOM DOME

 Na základe výmeny ističa a nových sadzieb za elektrickú energiu v kultúrnom dome, ktoré platíme dodávateľovi elektrickej energie, Obec Lazy pod Makytou stanovila nové platby za spotrebu elektrickej energie pre nájomcov kultúrneho domu pri rôznych spoločenských akciách nasledovne:

cena za spotrebovanú elektrickú energiu: 0,20 €/kWh

cena za istič:  2 €  aj za časť dňa 

Cena odráža náklady na elektrickú energiu, ktorú platí dodávateľovi elektrickej energie obec a čiastočne aj ďaľšie náklady ako napr. elektrické revízie a podobne.

Na základe výmeny ističa, čo obnášalo nemalé   práce a more vybavovaní, došlo k podstatnému zníženiu ceny za istič a tým aj celkovému zníženiu platby za elektrickú energiu.

Za vykonanie elektromontážnych prác v kultúrnom dome formou sponzorského príspevku ďakujeme nášmu chatárovi Jozefovi Sládkovi a pomoc pri vybavovaní povolení nášmu občanovi Ľubošovi Kucejovi.

  


 

K DODÁVKE VODY Z OBECNÉHO VODOVODU

     V týchto dňoch prebieha odpis vodomerov na prípojkách obecného vodovodu. Od odpisu je stanovená cena vody v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0536/2017/V-PC pre našu obec vo výške 0,9561 €/m3 vody. Ako subjekt, ktorý nepodniká a nedodáva vodu za účelom zisku sme povinní túto cenu rešpektovať. 

      Špecifikom našej obce je to, že veľa našich odberateľov má vodovodnú prípojku len ako rezervný zdroj vody a ako hlavný zdroj vody využíva vlastnú studňu, alebo iný zdroj vody a ich spotreba vody z vodovodu je malá. Treba si však uvedomiť, že s prevádzkou vodovodu je spojených mnoho paušálnych poplatkov, ktoré musí obec platiť bez ohľadu na to, aké množstvo vody je z vodovodu odobratých. Máme stanovené každý rok štyri skúšobné odbery vody v celkovej cene  1081,50 €, prevádzkovateľovi vodovodu, ktorého musíme mať zo zákona platíme  ročne 2160 €, sú povinné revízie, obsluha  a opravy vodovodu atď. Stačí si vypočítať, koľko to vychádza na každú  jednu z celkového počtu 203 prípojok. Je zrejmé že pri malých odberoch nie je reálne zaplatiť tieto náklady v cene vody. Preto obecné zastupiteľstvo stanovilo  svojim uznesením č. 17/2017 poplatky súvisiace s pripojením na obecný vodovod, ktoré sa odvíjajú od spotreby vody nasledovne:

za odber do 50 m3 vody       10 €/rok

za odber do 100 m3 vody       5 €/rok

za odber nad 100 m3 vody       0 €/rok

      Veríme že pochopíte snahu obce o udržanie ekonomiky prevádzky vodovodu a o spravodlivé podielanie sa odberateľov na nákladoch na jeho prevádzku. Obec prevádzku vodovodu nechápe ako ziskovú činnosť, ale snažíme sa o vyrovnané hospodárenie aj na tomto úseku. 

      Na záver: Vzhľadom k zmenám v legislatíve zasielame odberateľom k podpisu nové zmluvy o dodávke pitnej vody, v ktorých sú zapracované aj posledné legislatívne zmeny, sú vypracované podľa vzorovej zmluvy nášho prevádzkovateľa spol. Aquaspiš s.r.o. Tieto je potrebné akceptovať a podpísať, v opačnom prípade budeme musieť odber vody ukončiť. Taktiež začíname s výmenou vodomerov za nové, resp. preciachované, čo bude tiež náročná a nie lacná akcia, ale taktiež veríme že pre túto činnosť vytvoríte aj Vy dobré podmienky. 

  

 


 

SMS-INFO - NOVÁ SLUŽBA PRE OBČANOV

 

SMS info.jpg

  Na základe viacerých požiadaviek poslancov a občanov obec pripravila pre občanov novú službu - SMS-INFO. Obsahom tejto služby je možnosť prijímania správ od obce ako SMS správy na mobilný telefón, alebo do e-mailovej schránky. 

     Podmienkou je zaregistrovanie sa na stránke: 

https://sms-info.eu/sk/spravy/odosielatel/lazy-pod-makytou

kde si vyberiete oblasť správ, ktoré chcete dostávať a zadáte svoje mobilné číslo, alebo e-mailovú adresu a následne len zadáte overovací kód, ktorý Vám príde na uvedený telefón, alebo e-mail.

     Následne Vám budú chodiť  od obce správy v jednotlivých oblastiach, ktoré ste si zaznačili. Správy sú pre Vás bezplatné.

      Žiadame Vás, aby ste si označili len tú oblasť, o ktorú máte záujem, pretože táto služba nie je pre obec lacná a platíme za každú zaslanú SMS.

  


 

NOVÝ MAPOVÝ PORTÁL OBCE

V súvislosti s plánovaným ukončením činnosti portálu Naša mapa a potrebou modernejšieho mapového portálu s lepším rozlíšením v mapách, obec spustila prevádzku nového mapového portálu obce s možnosťou vyhľadávania v parcelách, stavbách a ďalších vrstvách. Rovnaký mapový portál majú i okolité obce Lysá pod Makytou a Lúky, takže po otvorení ich portálu je možné v mape pokračovať.

Postupne pribudnú vrstvy, na ktoré ste boli zvyknutí na portále Naša mapa i ďalšie vrstvy. 

Tu je návod na používanie nového mapového portálu:

Mapový portál si otvoríte zadaním linky https://mobec.sk/lazypodmakytou .
1.jpg
Obr. č. 1: Mapový portál po načítaní
Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).
2.jpg
Obr. č. 2: Možnosti vyhľadávania
Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.
3.jpg.png
Obr č. 3: Vrstvy
Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu. Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4.jpg

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), 


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka