Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

"OFICIÁLNA NÁVŠTEVA" NA OBECNOM ÚRADE

 

          Dňa 27.3.2015 prišla na náš obecný úrad "oficiálna návšteva" žiakov 2. triedy našej Základnej školy, ktorú privítal starosta obce.

          Na úvod starosta predstavil návšteve históriu i súčasnosť našej obce a prácu starostu, obecného zastupiteľstva a zamestnancov úradu.

          V rámci neformálneho rozhovoru potom starosta ospovedal na mnohé otázky "členov delegácie" týkajúce sa práce  obecného úradu a osoby starostu obce.

 

  


 

Pozvánka Urbáru Lazy pod Makytou

 

Urbár pozemkové spoločenstvo Lazy pod Makytou, č.s. 225, 020 55


POZVÁNKA


     Výbor Urbára pozemkové spoločenstvo Lazy pod Makytou, so sídlom Lazy pod Makytou 225, 020 55, Vás týmto pozýva na zasadnutie valného zhromaždenia spoločenstva, ktoré sa bude konať v Lazoch pod Makytou vo veľkej sále Domu kultúry dňa:
19.4.2015 o 13,00 h


Prezentácia účastníkov zhromaždenia, odovzdanie volebných lístkov : od 12,30 do 13,00 h
Program zhromaždenia:
1. Otvorenie zhromaždenia a voľba pracovného predsedníctva, mandátovej komisie, volebnej komisie, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2015.
3. Voľby výboru urbára a dozornej rady.
4. Schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou – navýšenie majetku a to výmery o 21 404 m2 /vrátenie pôvodného majetku/.
5. Školenie členov urbáru o protipožiarnej ochrane a prevencii v ochrane pred požiarmi
6. Školenie členov urbáru o ochrane zdravia a zásadách bezpečnosti práce pri výkone lesníckej činnosti.
7. Správa o plnení uznesení z VZ z roku 2014 a správa predsedu urbáru o činnosti výboru urbáru a dozornej rady v roku 2014.
8. Správa o finančnom hospodárení v roku 2014, schválenie ročnej uzávierky 2013 a schválenie rozpočtu na rok 2015.
9. Správa OLH (odborný lesný hospodár) o hospodárskej činnosti v lesoch v roku 2014 a plán činnosti urbáru na rok 2015.
10. Správa dozornej rady za rok 2014.
11. Diskusia.
12. Výsledky volieb.
13. Návrh uznesenia.
14. Záver,
15. Občerstvenie,
Poznámka a poučenie:
Účasť členov je nevyhnutná. V prípade neuznášania VZ spoločenstvo bude musieť v rámci zákonom stanovených lehôt zvolať nové VZ. Každý novozvolený člen výboru musí byť zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie nie je čiastkovou schôdzou, ani mimoriadnym zasadnutím zhromaždenia.


Dodatok č. 2 k Zmluve o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou: kliknite na nasledujúci odkaz:

index.php?id_menu=101094

 

 


SPLNOMOCNENIE
Dolu podpísaný splnomocniteľ: ...........................................................................................................
trvale bytom: .........................................................................................................................................
dátum narodenia: ........................................................, ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti
(ďalej len „splnomocniteľ“)
týmto splnomocňujem
meno a priezvisko splnomocnenca: ......................................................................................................
trvale bytom: .........................................................................................................................................
dátum narodenia: ........................................................., (ďalej len „splnomocnenec“)
Aby ma zastupoval v celom rozsahu na zhromaždení Urbára pozemkového spoločenstva Lazy pod Makytou , ktoré sa bude konať dňa 19.4.2015 (v nedeľu) o 13,00 h vo veľkej sále Domu kultúry Lazy pod Makytou a aby na predmetnom zhromaždení rozhodoval bez obmedzenia. Zároveň vyhlasujem , záujmy splnomocnenca nie sú v rozpore s mojimi záujmami.
V ........................................., dňa ............................, Ako splnomocnenec splnomocnenie prijímam:
........................................................................... .............................................................................
splnomocniteľ splnomocnenec

  


 

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD OBCOU

FOLKLÓRNA SKUPINA LAZOVIENKA USPORIADALA
 

fašiangový sprievod masiek obcou

v sobotu dňa 7.2.2014

 

Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii

  


 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2014

 

Počet obyvateľov v našej obci v roku 2014:

 

Počet obyvateľov v 1.1.2014:   1288                               ženy: 640     muži: 648

          z toho  Lazyp/M         :      782                               ženy: 380     muži: 402

                      Dubková:       :      506                               ženy: 260      muži: 246

V roku 2014:

narodené deti :                         6

prihlásení na trvalý pobyt:      10

odhlásení z trvalého pobytu:  25

úmrtie:                                    22

 

Počet obyvateľov k 31.12.2014:  1257                              ženy: 631   muži: 626

               z toho  Lazyp/M   :      761                                  ženy: 373     muži: 388

                      Dubková:       :      496                                 ženy: 258      muži: 238

 v roku 2014 bol teda úbytok 31 obyvateľov!   ( 9 žien a 22 mužov).

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2015

      Na rok 2015 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

január                              Stolnotenisový  a šachový turnaj   

 23.1.2015                          Obecný  bál    

 7.2 2015                          Fašiangový sprievod

 30.4.2015                         Stavanie mája 

 10.5.2015                         Deň matiek             

 máj   2015                        Duchajovej   jablonka  

 5.7.2015                            Cyril a Metod, Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke

 25.7.2015                          Hasičská súťaž Dubková

 29.8.2015                         Oslavy SNP                      

 12.9 2015                         Gulášmajster 

 11.10. 2015                      Deň dôchodcov  

 29.11 2015                       Kýčerského spievanky

 5.12.2015                         Mikuláš s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

Geoportál Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

Postupne budeme do mapového portálu dodávať ďalšie údaje.

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

POPOLNICE VYVÁŽAME NOVÝM KUKAVOZOM

 

     Dňa 29.10.2014 bolo dané do prevádzky a v našej obci pracovalo po prvý raz úplne nové vozidlo na zber odpadov z popolníc zn. Mercedes, ktorý za prispenia vlády SR zakúpilo Združenie  obcí Púchovskej doliny. Spoluvlastníkmi tohto vozidla sú okrem našej obce Lazy pod Makytou aj obce Dohňany, Mestečko, Záriečie, Vydrná, Lysá pod Makytou, a ak zaplatia svoj podiel Lúky, tak aj táto obec. Naša obec svoj podiel vo výške 15.495,80 € už zaplatila. Celková cena vozidla je 172.200 €, z Úradu vlády sme dostali 80.000 € a na zvyšok sme sa poskladali podľa počtu obyvateľov.

     Slávnostné odovzdanie vozidla do prevádzky sa uskutoční dňa 4.11.2014 v Dohňanoch, za prítomnosti predsedu vlády SR Róberta Fica.

  


 

TOALIETY V KULTÚRNOM DOME PO REKONŠTRUKCII

 

 

     Takýto obrázok toaliet v našom kultúrnom dome už neuvidíme. V ankete, v ktorej ste sa vyjadrili čo by ste chceli v obci urobiť sa rekonštrukcia toaliet v kultúrnom dome umiestnila medzi najčastešie žiadanými investíciami.  V týchto dňoch sa práce na rekonštrukcii končia.  Ešte aby sa nebol pohľad pri východe z toaliet do hlavnej chodby, dali sme aj túto ešte vymaľovať. A ten istý pohľad dnes. Ďalšie fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

A takto to vyzerá v týchto dňoch.

  


 

LAZY POD MAKYTOU MAJÚ NAJLEPŠIE FINANČNÉ ZDRAVIE V OKRESE PÚCHOV!

 

INEKO - inštitút pre ekonomické a sociálne reformy aj tento rok zverejnil hodnotenie obcí a miest podľa ich finančného zdravia za rok 2013. Aj keď v posledných rokoch bolo naše hodnotenie  vždy dobré, hodnotenie za posledný rok dokazuje, že v hospodárení sme na najlepšej ceste. Veď podľa rebríčka dvadsiatich obcí a mesta v Púchovskom okrese, ktorú zverejnili Púchovské noviny majú Lazy pod Makytou zo všetkých najlepšie hodnotenie 5,6. Až za nami sa umiestnili okrem mesta Púchov aj všetky ostatné obce ako Beluša, Lednické Rovne, Dohňany, Lysá p/M atď., ktoré pracujú s podstatne vyššími príjmami ako naša obec. Týmto hospodárením sme si vytvorili priestor pre ďalšie budúce investície v obci.

  


 

VÝSLEDKY ANKETY

       Vážení spoluobčania

 

     Anketa, ktorú sme vyhlásili k postupu pri zveľaďovaní obce sa stretla s veľkým záujmom a za účasť v nej Vám všetkým ďakujeme. Veľmi nám pomohla pri stanovovaní postupu prác a teraz sa nám bude rozhodovať ľahšie. A aj keď počty hlasov nemožno brať absolútne (niekto hlasoval aj viackrát, niekto za celú rodinu a niekde každý člen rodiny zvlášť a pod.)  určitý pohľad na Vaše priority to prinieslo a budeme sa snažiť postupovať podľa výsledkov. Aj keď na niektorých prácach sme už začali trochu skôr (prístrešok pri Dome smútku na Dubkovej, natieranie zábradlí). Pre Vašu informáciu Vám prinášame počty hlasov podľa doručených hlasovacích lístkov, e-mailov a telefonátov:
    
1. Náter zábradlí a kovových konštrukcií v obci 13
2. Oprava parku pod školou 8
3. Nákup nových kontajnerov na sklo a papier 29
4. Oprava WC v kultúrnom dome 35
5. Výmena okien a dverí na kultúrnom dome 31
6. Vybavenie kuchynky v kultúrnom dome spotrebičmi a riadom 65
7. Úprava vchodu do kultúrneho domu 9
8. Nákup nových autobusových zastávok v centre obce 10
9. Oprava miestnych komunikácií 58
10. Opravy a nátery striech na obecných budovách 15
11. Prístrešok pri dome smútku na Dubkovej 27
12. Vybudovanie spoločenskej miestnosti v kultúrnom dome 14

13. ,14.

Oprava školských budov + areál školy 1
Oprava/výmena okien + zateplenie – ZŠ a škola v prírode 2
Oprava pergol – ZŠ 2
Oplotenie Lánerovca 1
Oprava cesty do Lamží 4
Oprava cesty do osady Makýtka 2
Pomoc nevládnym občanom obce 1
Oprava cesty – Olšová 2
Oprava ďalšej časti cesty do Mladoňova 21
Rekonštrukcia WC na cintoríne 1
Úprava/vybudovanie parku pre deti – Dubková 2
Húpačky + preliezky pre deti 1
Obnova vozového parku – traktor, radlica 2
Obnovenie prevádzky kina 1
Obnovenie prevádzky obecnej knižnice 1
Odvoz komunálneho odpadu z Lamží 1
Elektroinštalácia v kultúrnom dome 1
Dobudovanie a spustenie kanalizácie – Dubková 2
Vývoz TKO 2x/mesiac 1
Prerobenie priestorov nad kultúrnym domom a v dome služieb na byty 1
Zrušiť kontajner na Lánerovci 1
Vyčistenie potokov v jednotlivých osadách 1
Hrob Kýčerského 1
Cintorín Lazy – oplotenie a lavičky 1
Cintorín Dubková – oplotenie a lavičky 1

  


 

ROZHODNUTIE FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA SR K POPLATKU ZA ODPADY

 Zverejňujeme jedno z rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR o odvolaní proti Rozhodnutiu Obce Lazy pod Makytou, ktorým bol vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z uvedeného vyplýva, že Obec Lazy pod Makytou postupuje pri vyrubovaní tohto poplatku podľa zákona. 


 

dnes je: 30.3.2015

meniny má: Vieroslava

Vývoz TDO marec

Vývoz TDo v našej obci v marci bude 31.3 a 1.4.2015.
Prosíme popolnice vyložiť pred brány. Ďakujeme

Zmena času predaja chleba prevádzka Lysá pod Makytou

Lazy - Dubková potraviny 18,15 hod
Lazy - Obecný úrad 18,25 hod
Lazy - Rieka 18,35 hod
Lazy Mladoňov točňa 18,40 hod

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online
webygroup

939767

30.3.2015
Úvodná stránka