Prechod na navigáciu Hlavné menu
Lazy pod Makytou - oficiálna stránka obce

Lazy pod Makytou

   

 

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 
 


 

OBECNÝ ÚRAD V LAZOCH POD MAKYTOU

 

praje

 

všetkým spoluobčanom, chatárom a priateľom obce

 

príjemné prežitie

 

VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV

 

  


 

POZEMOK POD OBECNÝM ÚRADOM PATRÍ OBCI

   

 

  Aj keď tomu málokto verí, pozemok pod a okolo budovy nášho obecného úradu nám doposiaľ nepatril, čo prinášalo samozrejme množstvo problémov.  Tento bol podľa katastra nehnuteľností vedený na vlastníka Okresný ústav národného zdravoa Púchov, ktorý však dnes už neexistuje. A tak nebolo ani toho s kým by bolo možné o prevode tohto pozemku na našu obec jednať a boli sme v patovej situácii. Nakoniec sa nám  však  podarilo nájsť cestu a po vyše roku právnických bojov cez Ministestvo zdravotnícvtva SR, Ministerstvo financií SR, Obvodný úrad Trenčín až po Okresný úrad Trenčín sa nám podarilo podpísať dohodu o bezodplatnom prevode tohto pozemku (dvoch parciel) na  našu obec.

       Je to ďalší príspevok k zveľaďovaniu majetku obce. A tak tento pozemok pribudol do rodiny pozemkov, ktoré sa nám podobným spôsobom za posledné tri roky podarilo dostať do majetku obce, kde už je celý areál základnej školy aj s budovami (tento majetok nebol zapísaný v katastri nehnuteľností na obec, takže tiež nepatril obci), pozemok pod prístavbou Domu služieb, pozemok pod vodojemom,  pozemok pod šatňami na ihrisku v Dubkovej a tretina ihriska na Dubkovej.

  

 


 

VÝBEROVÉ KONANIE


VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU RIADITEĽA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU LAZY POD MAKYTOU

 

Obec Lazy pod Makytou v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na funkciu riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Lazy pod Makytou
s nástupom do funkcie od 1.7.2014.

Kvalifikačné predpoklady a osobné kvalifikačné predpoklady uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zák. č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
• absolvovanie 1. atestácie (kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe
• osobnostné a špecializačné predpoklady
• manažérske schopnosti

K prihláške uchádzača do výberového konania je potrebné pripojiť:
- fotokópiu dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
- fotokópiu dokladov o absolvovaní 1. atestácie
- potvrdenie o dĺžke vykonávanej praxe
- návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou Lazy pod Makytou
- profesijný životopis
- výpis s registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie uchádzača so súhlasom na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s § 7 zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších údajov

Termín podania prihlášky:
- uzávierka prihlášok: 30.5.2014 do 15,00 hod.
- prihlášku s prílohami zaslať na adresu zriaďovateľa:
Obecný úrad Lazy pod Makytou, 020 55 Lazy pod Makytou č. 157

Obálku označiť heslom:
„VÝBEROVÉ KONANIE – Riaditeľ ZŠ s MŠ LAZY POD MAKYTOU“ a uviesť spiatočnú adresu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,  ktorí nespĺňajú požadované predpoklady.
 


 

VEĽKONOČNÁ VÝSTAVKA ŠIKOVNÝCH RÚK NAŠICH OBČANOV


Obecný úrad v Lazoch pod Makytou


usporiadal


Veľkonočnú výstavku šikovných rúk našich občanov

 


 

ktorá sa uskutočnila dňa 13. apríla 2014 v Kultúrnom dome v Lazoch pod Makytou.


Na výstavke bola prezentovaná výroba košíkov z prútia, korbáčov, maľovanie kraslíc a perníkov a  výsledky práce šikovných rúk našich spoluobčanov. Všetkým za účasť a poskytnutie exponátov ďakujeme.

Fotografie z výstavky si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

 


 

  

 


 

SÚŤAŽ OVOCNÝCH DESTILÁTOV

  


 

Výrub a okliesňovanie stromov sa bude vykonávať na trase od Dolnej Dubkovej po Mladoňov a v odbočkách na Hlboké, Olšovú, Potok, Tisové a Mladoňov.

  

 


 

VÝŠKA MIESTNYCH DANÍ A POPLATKU SA NEMENÍ

Obecné zastupiteľstvo v Lazoch pod Makytou na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 schválilo nové všeobecne záväzne nariadenia o miestnych daniach na území obce Lazy pod Makytou a o poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lazy pod Makytou. Dobrou správou je to, že dane i poplatok pre rok 2014 ostali na doterajšej úrovni, jediný rozdiel je v tom, že obyvatelia Lazov pod Makytou musia vypísať tlačivo žiadosti na zníženie poplatku, ktoré dostanú na obecnom úrade.

 

  

 

 

 


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2014

      Na rok 2014 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

január 2014                         Stolnotenisový turnaj

24.1.2014                             Obecný bál

1.3. 2014                              Fašiangový sprievod

13. 4. 2014                           Výstava remesiel a Veľkonočných výrobkov

30.4.2013                             Stavanie mája

11.5.2014                             Deň matiek

máj 2014                             Výstava k akad. maliarke Želmíre Duchajovej

5.7.2014                              Cyril a Metod , stretnutie ľudí dobrej vôle - Kohútka

27.7.2014                            Hasičská súťaž Dubková

29.8.2014                            Oslavy SNP

30.8.2014                            Mladoňovská dvadsaťpäťka

18.10.2014                          Trh s poľnohospodárskymi prebytkami (nová akcia)

13.9.2014                            Gulášmajster

12.10.2014                          Deň dôchodcov

30.11 2014                          Kýčerského spievanky

6.12.2014                            Mikuláš s ochutnávkou zabíjačkových špecialít

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

VÁSTAVA OBRAZOV NA KOHÚTKE

 

Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí, o. s. Javorníky, Lazy pod Makytou, a Sportcentrum Kohútka Nový Hrozenkov

si Vás dovolují pozvat na

1. ZIMNÍ SALON
výtvarných děl slovenských a českých umělců za účasti:

ak. mal. Jiřiny Hartingerové, ak. mal. Ilji Hartingera, fot. Zdeňka Hartingera, Zdeňka Hudečka, Jozefa Chreny, Mgr. Josefa Bartoloměje Krále,
ak. mal. Milana Marcini, Mgr. Ladislava Pálky, Mgr. Bohumily Václavíkové
a Mgr. Art. et Mgr. Zuzany Vaverčákové

 


Galerie 1. slovensko-českého infocentra Kohútka
(GPS 4°17´40.547”N, 18°14´3.14”S)
od 19. ledna do 4. května 2014, út–ne od 9 do 16 hod.


www.kohútka.info, tel. +421 422 028 902
 

  


 

ZMENY V ZÁKONE O CESTNEJ PREMÁVKE

 


      Upozorňujeme našich obyvateľov, že od 1.1.2014 došlo k zmenám v zákone o cestnej premávke. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí predovšetkým povinnosť chodcov mať aj v obci za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo oblečený reflexný odev!!! Porušenie tohto predpisu môže byť pokutované až do výšky 60 €.

      Taktiež upozorňujeme vodičov, že už aj v prípade zapríčinenia škodovej udalosti a poškodenia majetku iného je nutné spoločne vyplniť správu o nehode! V opačnom prípade ide o dopravnú nehodu a je nutné volať políciu.
  

 


 

ZBER STARÝCH ÁUT A AUTOVRAKOV

 

 

Obecný úrad v Lazoch pod Makytou zabezpečuje sprostredkovanie služby

 

ZBER STARÝCH ÁUT AUTOVRAKOV

 

 

 

 

V prípade, že máte staré vozidlo na vyradenie, alebo starý vrak auta, obecný úrad Vám bezplatne zabezpečí jeho odvoz. Pri odovzdaní starého vozidla dostane občan potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa zákona o odpadoch, na základe ktorého príslušný dopravný inšpektorát vyradí vozidlo z evidencie.

Potrebu odvozu nahláste na Obecný úrad v Lazoch pod Makytou, ktorý odvoz takéhoto vozidla, alebo autovraku sprostredkuje.
 

  


 

KONTAJNER LAMŽE

 

Došlo k tomu, čo sme už avizovali. Nakoľko pri kontajneri v miestnej časti Lamže bol neustále neporiadok, tvorila sa tam čierna skládka odpadu, aj na základe žiadosti niektorých chatárov z miestnej časti Lamže, bol tento kontajner odtiaľto odstránený. Všetci, ktorí využívali tento kontajner preto budú využívať spolu s ostatnými občanmi zberné miesto na tzv. Lánerovci.

 

  

 

  


 

AKO NAKLADÁME S ODPADMI

1.  Obecný úrad zabezpečil v obci osadenie nových kontajnerov na textil, obuv a hračky. Jeden kontajner je na Lánerovci . Majiteľom kontajnerov je podnikateľ, ktorý uvedené veci následne triedi, nepoškodené časti čistí a dáva do second-handov a na charitu a nepoužiteľné časti dáva na priemyselné spracovanie na izolácie. Pre nás je však najdôležitejšie, že sa tým zároveň zníži množstvo odpadov, ktoré vyvážame na skládku.

 

2.  Obecný úrad rozšíril zber separovaného odpadu aj o kompozitné obaly, takzvané Tetra- packy. Ide o nápojové kartónové obaly , papierové krabice od džúsov, ovocných štiav, mlieka, vína a podobne. Uvedené obaly môžete dávať do vriec spoločne s plastovými obalmi a naši pracovníci tieto potom vytriedia. Po novom do týchto viec môžete vkladať aj plechovky od nápojov.

 

3.  Za účelom znižovania nákladov na likvidáciu odpadov obecný úrad zabezpečil lis na odpady na ktorom lisujeme vyzbierané plasty, ktoré budeme potom môcť predať. Keďže sa nám lisovanie odpadov osvedčilo, zabezpečili sme väčší lis, ktorý nám umožní lisovať väčšie množstvo odpadov. Namiesto platenia za odvoz týchto plastov teraz za tieto pár eur ešte dostaneme.


4.  Na budove obecného úradu pribudol zelený kôš na vybité batérie z rôznych malých elektrospotrebičov. Do tohto koša teda môžete vhodiť rôzne vybité batérie, monočlánky a podobne, ktoré nepatria do komunálneho odpadu a tým aj šetriť naše životné prostredie.


5.  Každý občan, ktorý má vyseparovaný aj iný odpad ako plasty (sklo, textil, elektroodpad) môže tento vložiť do igelitového vreca a pri odvoze plastov vyložiť pred dom a naši pracovníci toto vrece vezmú pri odvoze plastov. Tak isto ak sa potrebujete zbaviť starého televízora, chladničky, práčky a pod. Každý ušetrený, alebo vyseparovaný kilogram odpadov nám znižuje náklady na odpady na ktoré sa všetci skladáme.
   


 

STANOVISKO K ŽIADOSTIAM O ODPUSTENIE ALEBO ZNÍŽENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY

 


       Na základe mnohých  žiadostí o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obecný úrad v Lazoch pod Makytou oznamuje všetkým občanom s trvalým pobytom v našej obci, ako aj ostatným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Lazy pod Makytou a Dubková, že uvedený poplatok je vyberaný obcami na celom území SR na základe zákona 584/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vyberanie tohto poplatku sa neviaže na množstvo vyvezeného odpadu jednotlivým platiteľom, ale existeniu trvalého pobytu v obci, alebo na samotné vlastníctvo nehnuteľnosti.
      Z uvedeného dôvodu v zmysle zákona nie je možné tento poplatok odpustiť .
 

 

 

 

  


 

ROZHODNUTIE FINANČNÉHO RIADITEĽSTVA SR K POPLATKU ZA ODPADY

 Zverejňujeme jedno z rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR o odvolaní proti Rozhodnutiu Obce Lazy pod Makytou, ktorým bol vyrubený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z uvedeného vyplýva, že Obec Lazy pod Makytou postupuje pri vyrubovaní tohto poplatku podľa zákona. 


 

webygroup

dnes je: 18.4.2014

meniny má: Valér

Vývoz TDO

Vývoz TDO v našej obci bude2.4 a 3.4.2014 t.j. streda a štvrtok .
a 22. 4 a 23.4.2014 t.j útorok a stredA.

Futbalový klub TJ Jednota Lazy pod Makytou, v zastúpení
Michal Dlobík predseda TJ

Trieda muži
18. kolo 20.4.2014 o 16.00 hod.
Pruské -Lazy pod Makytou
Trieda žiaci
14.kolo 20.4.2014 o 10,30 hod
Pružina- Lazy pod Makytou

Pohreb Mirka Krasňanová rod. Ciesarová

Pán Lubomír Krasňan s rodinou s hlbokým zármutkom oznamuje občanom a známym. že zomrela jeho manželka a matka Mirka Krasňanová rod. Ciesarová z Pánštiny vo veku 45 rokopv. Posledná rozlúčka bude 18.4.2014 o 17.30 hod v zborovej sieni.Pohreb zosnulej bude 19.4.2014 so začiatkom o 14 hod v dome smútku a o 14.30 hod v evanjelickom kostole Lazy pod Makytou.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

620697

Úvodná stránka