Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

SMS-INFO - NOVÁ SLUŽBA PRE OBČANOV

 

SMS info.jpg

  Na základe viacerých požiadaviek poslancov a občanov obec pripravila pre občanov novú službu - SMS-INFO. Obsahom tejto služby je možnosť prijímania správ od obce ako SMS správy na mobilný telefón, alebo do e-mailovej schránky. 

     Podmienkou je zaregistrovanie sa na stránke: 

https://sms-info.eu/sk/spravy/odosielatel/lazy-pod-makytou

kde si vyberiete oblasť správ, ktoré chcete dostávať a zadáte svoje mobilné číslo, alebo e-mailovú adresu a následne len zadáte overovací kód, ktorý Vám príde na uvedený telefón, alebo e-mail.

     Následne Vám budú chodiť  od obce správy v jednotlivých oblastiach, ktoré ste si zaznačili. Správy sú pre Vás bezplatné.

      Žiadame Vás, aby ste si označili len tú oblasť, o ktorú máte záujem, pretože táto služba nie je pre obec lacná a platíme za každú zaslanú SMS.

  


 

ZÁPIS NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

00000001.JPG 


 

VENUJTE 2 PERCENTÁ Z DANÍ NAŠEJ ŠKOLE

Každý občan z daní z príjmu ktoré zaplatil v minulom roku môže venovať  2 percentá niektorej verejnoprospšnej organizácii. Kto ich nedaruje nikomu, jeho dve percentá prepadnú do štátneho rozpočtu. Preto Vám doporučujeme venovať tieto dve percentá našej škole, ktorá ich požije na doplnenie materiálu a zlepšenie prostredia, v ktorom sa učia naše deti. 

  


 

NOVÉ NÁDOBY NA SEPAROVANÝ ODPAD

 

       Na základe nového zákona o odpadoch a v súvislosti s uzatvorením zmlúv s organizáciou zodpovednosti výrobcov Natur-pack a.s. a zberovou spoločnosťou Megawaste s.r.o. a s tým spojenou zmenou v systéme zberu a vývozu separovaných odpadov dochádza postupne k výmene nádob na sklené a plastové obaly (do ktorého je možné na základe dohody so zberovou spoločnosťou vkladať aj kovové obaly a tetrapaky). Ich počet je daný podľa zákonom  stanovených štandardov. V súčasnosti ich bude o niečo menej, ale štandardy sa majú každý rok zvyšovať. Zber separovaného odpadu na zbernom dvore ostane zachovaný formou veľkoobjemových kontajnerov, v rámci čoho nám pribudol nový veľkoobjemový kontajner na sklo. Zachovaný ostane aj vrecový zber plastových obalov (spojený s kovovými obalmi a tetrapakmi), v jednaní je však frekvencia týchto zvozov, presadzujeme zachovanie 12 zvozov ročne, čo je však v rozpore so štandardmi.

DSC_1746.JPG

     V súvislosti s prevádzkou zberného dvora a separácie odpadov chceme apelovať na všetkých občanov a vlastníkov nehnuteľností v obci na dodržiavanie základných pravidiel nakladania s odpadmi a ich separácie. Je smutné, že je potrebné dospelých, svojprávnych ľudí upozorňovať, že do kontajnera na komunálny odpad patrí len komunálny odpad a nič iné, že tento je potrebné vložiť do kontajnera a nie vedľa neho, že sklo nepatrí do komunálneho odpadu, ale do kontajnera na sklo a že do tohto sa vkladá len sklo a nič iné. Žiaľ naše skúsenosti  hovoria, že ani tieto základné pravidlá mnohí nedodržiavajú a tak to na zbernom dvore často vyzerá ako na smetisku. A tak aktivační pracovníci musia každý deň chodiť na zberný dvor robiť poriadok po "inteligentnejších" a nemôžu robiť iné potrebné práce, napríklad na čistote obce, na čo mnohí poukazujete.  Navyše takéto správanie a absencia snahy o separovanie odpadov zvyšuje ekonomické náklady na nakladanie s odpadmi a pokiaľ i tu nedôjde k náprave, bude nutné napriek snahe obce o udržanie poplatkov na súčasnej úrovni, poplatok za komunálne odpady zvýšiť a zrušiť všetky zľavy na poplatku. Myslíme, že dôsledné separovanie odpadov a riadne nakladanie s komunálnymi odpadmi za to stojí.  


 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE URBÁRU LAZY POD MAKYTOU

 

Urbár pozemkové spoločenstvo Lazy pod Makytou 02055 Lazy pod Makytou 225

 

            Lazy pod Makytou 10.03.2017

 

Vec: Pozvánka na Valné zhromaždenie

 

Výbor Urbára pozemkového spoločenstva Lazy pod Makytou, podľa §14 ods. 1 zákona č. 97/2013Z.z., zvoláva riadne Valné zhromaždenie členov Urbára pozemkového spoločenstva  Lazy pod Makytou, ktoré sa bude konať v Dome kultúry v Lazoch pod Makytou dňa 23.04.2017 o 1300 hod.

 

Prezentácia 1230 - 1300

Program:

Otvorenie

Schválenie programu

Voľba orgánov VZ

Správa mandátovej komisie

Správa o hospodárskej činnosti a finančná správa Urbára za rok 2016

Správa hospodára o pestovnej a ťažobnej činnosti

Správa dozornej rady

Plán práce, hospodárske úlohy a finančný rozpočet na rok 2017

Diskusia

Návrh uznesenia, hlasovanie o uznesení

Záver

Občerstvenie

Vyplatenie dividend za rok 2015*

*Každý člen k výplate dividend predloží  preukaz svojej zdravotnej poisťovne.

Poučenie: člen spoločenstva môže delegovať zástupcu, ktorý sa môže zúčastniť rokovania na základe splnomocnenia.

Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných záležitostí je Vaša účasť na rokovaní VZ potrebná. Člen spoločenstva, ktorý opustí rokovanie VZ je povinný poveriť zástupcu, ktorý sa zúčastní na hlasovaní o uznesení.

Ing. Peter Panáček

predseda UpsLpM     

 

 

 

SPLNOMOCNENIE

 

Dolu  podpísaný  splnomocniteľ................................................................................................................ trvale bytom:............................................................. ,dátum  narodenia: ................................................., (vlastník podielu spol. nehnuteľnosti ) splnomocňujem ...........................................................................

trvale bytom: ........................................................... , dátum  narodenia: .................................................

Aby ma zastupoval v celom rozsahu na zhromaždení Urbára pozemkového spoločenstva Lazy pod Makytou , ktoré sa bude konať dňa 23.apríla 2017 (v nedeľu)  o 13,00 h vo veľkej sále Domu kultúry Lazy pod Makytou a aby na predmetnom zhromaždení rozhodoval bez obmedzenia.

V ..........................................................................,  dňa...................................................

 

........................................................................       ........................................................................

splnomocniteľ                                                                           splnomocnenec    

  


 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2016

Demografický prehľad obyvateľstva  v Lazoch pod Makytou za rok 2016

 

Počet obyvateľov k  1.1.2016:  

1255 obyvateľov                            ženy: 628    muži: 627

Rok 2016: narodenie:       12

                  prihlásenie:     18

                  odhlásenie:     13

                  úmrtie:            29

31.12.2016: 1243 obyvateľov                           ženy: 620    muži: 623

 

Úbytok za rok 2016:   12 obyvateľov

 

 

Počet sobášov našich občanov:  7

Z toho: 4 uzavreté v Lazoch pod Makytou

             1 v Lúkach

             1 v Púchove

             1 v Dohňanoch

 

Veková štruktúra obyvateľstva:

0 – 5:          64 obyvateľov

6 – 15:        87

16 – 20:      54

21 – 60:      744

Starší:         294

 

Najstarší obyvatelia:

90 – ročný:    Anna Mišúnová, Jozef Palík, Eva Svorčíková

91 – ročný:    Ondrej Kubaš

92 – ročný:    Rudolf Jurašík, Rozália Kolárová, Mária Šponiarová

93 – ročný:    Zuzana Tučková

94 – ročný:    Zuzana Žilinková

97 – ročný:    Peter Malina

 

Počet vydaných súpisných čísel:       1170                

Počet domov s trvalým pobytom:       451        

Počet domov bez trvalého pobytu:     719

 

 

Počet vydaných:         Stavebných povolení:            19

                                    Kolaudačných rozhodnutí:    16

                                    Územných rozhodnutí :           1

                                    Drobných stavieb:                 15

                                    ŠSD                                         5 

                                    Búracie povolenie                   2

                                    Rozhodnutie o pokute             5

 

 

  


 

ZNÍŽENIE POPLATKU ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU V KULTÚRNOM DOME

    Na svojom poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lazoch pod Makytou bola nastolená otázka výšky náhrady za spotrebovanú elektrickú energiu počas prenájmu kultúrneho domu. Doterajšia cena 0,58 €/kWh , ktorá odrážala celkové náklady na elektrickú energiu, ktoré má obec je pomerne vysoká a preto bolo rozhodnuté stanoviť nový výpočet náhrady za spotrebovanú elektrickú energiu s tým, že poplatok za istič (ktorý tvorí podstatnú časť ceny za elektrickú energiu) sa bude premietať do ceny len za dni prenájmu, zvyšná časť tohto poplatku pôjde na náklady obce. 

    Preto bol vykonaný nový výpočet náhrady, ktorý je nasledovný:

NT  -  0,1    €/kWh

VT -   0,2    € /kWh

Istič -  10,50 €      aj za časť dňa 

 

      Dôsledkom nového výpočtu je zníženie ceny za elektrickú energiu pri prenájme kultúrneho domu napríklad pri tanečnej zábave takmer na tretinu doterajšej sumy.

     Naďalej intenzívne pracujeme na znížení poplatku za istič, predpokladáme, že v blízkej dobe bude môcť dôjsť k jeho výmene za menší, čím bude možné znížiť aj tento poplatok.

  


 

Nové vrstvy na Geoportále Naša mapa

 

     Obec Lazy pod Makytou sprístupnila verejnosti GEOPORTÁL  NAŠA MAPA -  mapový portál, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce.

V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou (približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať  tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape.

Spomenuté tematické mapové informácie je možne zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:

Historické vojenské mapovanie
Topografického mapovania,
OpenStreetMap,
Google maps.

V týchto dňoch boli sprístupnené ďalšie dve vrstvy:

- kultúrne,  prírodné a historické zaujímavosti - po kliknutí na ikonku na mape tam,  kde sa táto nachádza - sú tu nasledovné miesta: kultúrny dom, kino- dom histórie, rím. - kat. kostol, evanjelický kostol, infocentrum a galéria Kohútka, pamätník obetí SNP Mladoňov, náučný chodník k vypáleniu Mladoňova, hrob Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätná doska Pavla Kokeša - Kýčerského, pamätník Želmíry Duchajovej - Švehlovej, pamätná tabuľa oberiam 1. svet. vojny a osvetová beseda Dubková.

- inštitúcie vybavenosť, obchody a služby - v tejto vrstve sú pre turistov uvedené ikony hotelových zariadení v našej obci - Wellness a spa hotel Čertov, hotel František, hotel Javorník, chata Čertov 2, chata Alpina a horský rezort Jasoň

Na ďalšom dopĺňaní portálu pracujeme. 

 

Vstúp do mapového portálu na adrese: www.nasamapa.sk/lazypodmakytou, alebo klikom na ikonu:

                                     

                                          

návod na obsluhu

 

Obec spolupracuje na prevádzkovaní obecného geoportálu so spoločnosťou Advice s.r.o.,

viac o mapovom portály na stránke www.nasamapa.sk.

  


 

UPOZORNENIE OBVODNÉHO POZEMKOVÉHO ÚRADU KU KOSENIU TRÁVNATÝCH PLÔCH

 

 

 


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2016

      Na rok 2016 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

22.01.2016                      Obecný bál 

06.02.2016                      Fašiangový sprievod                                     

 30.04.2016                    Stavanie mája         

 08.05.2016                     Deň matiek              

 Máj 2016                        Duchajovej jablonka    

 05.07.2016                    Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke      

 30.07.2016                    Hasičská súťaž Dubková   

 29.08.2016                    Oslavy SNP         

 10.09.2016                    Gulášmajster       

 22.10.2016                    Deň dôchodcov     

 09.12.2016                    Mikulášska zabíjačka 

 18.12.2016                    Vianočná akadémia  

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

dnes je: 26.4.2017

meniny má: Jaroslava

Zber plastov apríl

Dňa 25.4 2017 a 26.4.2017 sa v našej obci budú zberať plasty. Prosíme tieto vo zviazaných vreciach vyložiť pred brány.
Ďakujeme.

Nová predajňa mäsa na Lúkach

Mäso – výroba PATRIK oznamuje občanom, že od 1. februára 2017 sa otvára nová predajňa mäsa a mäsových výrobkov v Lúkach.
Predajňa sa nachádza v priestoroch bývalého zdravotného strediska v Lúkach.

Čas rozvozu chleba Pekárne Lysá p/M

Rozvoz chleba je každý piatok nasledovne:
Dubková - potraviny 15,30 hod.
Obecný úrad 15,40 hod.
Rieka 15,50 hod.
Mladoňov - točňa 15,55 hod.
Krčma "U Hasiča" 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka