Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE URBÁRU LAZY POD MAKYTOU

 

Urbár pozemkové spoločenstvo Lazy pod Makytou 02055 Lazy pod Makytou 225

 

                                                                         Lazy pod Makytou 26.02.2018

 

Vec: Pozvánka na Zhromaždenie

 

Výbor Urbára pozemkového spoločenstva Lazy pod Makytou, podľa §14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z., zvoláva riadne  Zhromaždenie členov Urbára pozemkového spoločenstva  Lazy pod Makytou, ktoré sa bude konať v Dome kultúry v Lazoch pod Makytou dňa 8.04.2018 o 13.00 hod.

 

Prezentácia 12.30 - 13.00  hod.

Program:

Otvorenie

Schválenie programu

Voľba orgánov VZ

Správa mandátovej komisie

Správa o hospodárskej  činnosti spoločenstva za rok 2017

Správa dozornej rady

Dodatok č.3 k zmluve o založení

Plán práce, hospodárske úlohy a finančný rozpočet na rok 2018

Diskusia

Návrh uznesenia, hlasovanie o uznesení

Záver

Občerstvenie

 

 

Poučenie: člen spoločenstva môže delegovať zástupcu, ktorý sa môže zúčastniť rokovania na základe splnomocnenia.

Vzhľadom na dôležitosť prejednávaných záležitostí je Vaša účasť na rokovaní VZ potrebná. Člen spoločenstva, ktorý opustí rokovanie VZ je povinný poveriť zástupcu, ktorý sa zúčastní na hlasovaní o uznesení.

 

 

Ing. Peter Panáček

predseda Ups LpM    

 

SPLNOMOCNENIE

 

Dolu  podpísaný  splnomocniteľ................................................................................................................ trvale bytom:............................................................. ,dátum  narodenia: ................................................., (vlastník podielu spol. nehnuteľnosti ) splnomocňujem ...........................................................................

trvale bytom: ........................................................... , dátum  narodenia: .................................................

Aby ma zastupoval v celom rozsahu na zhromaždení Urbára pozemkového spoločenstva Lazy pod Makytou , ktoré sa bude konať dňa 8.apríla 2018 (v nedeľu)  o 13,00 h vo veľkej sále Domu kultúry Lazy pod Makytou a aby na predmetnom zhromaždení rozhodoval bez obmedzenia.

V ..........................................................................,  dňa...................................................

 

........................................................................       ........................................................................

                         splnomocniteľ                                                                           splnomocnený 


 

TRIEDIME SEPAROVANÉ ODPADY!

 

 

           Žiadame občanov o dôsledné triedenie separovaných zložiek odpadov a aby do vriec a nádob na separovaný odpad vhadzovali len taký odpad, na ktorý je nádoba určená. Do nádob na plasty je možné vkladať aj plechovice a tetrapaky, ináč je určenie vreca a nádoby nutné prísne dodržiavať.

            Podľa oznámenia zberová spoločnosť Megawaste a organizácia zodpovednosti výrobcov Naturpak budú vykonávať kontroly obsahu zberových nádob na separované zložky odpadov a v prípade zistenia nečistôt nebudú nám tieto nádoby vyvážané!!!

            V súčasnosti reálne hrozí, že ak nezlepšíme disciplínu pri separovaní odpadov bude musieť dôjsť k výraznému zvýšeniu poplatku za komunálne odpady. 

     V hornej časti tejto stránky v časti Vývoz odpadov si môžete pozrieť informačný videomateriál o separovaní odpadov.

Vzduch v kontajneri__na_web.jpg

  


 

DARUJTE 2% Z VAŠICH DANÍ NAŠEJ ŠKOLE

00000001.JPG

Tlačivá si môžete stiahnút na tejto stránke v sekcii TLAČIVÁ (na ľavej strane v menu)

  


 

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA V LÚKACH

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch Zdravotného strediska na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07,30 do 15.30 hod., alebo telefonicky na čísle 0911351000.

zub.jpg

  


 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2017

 

 

Demografický prehľad obyvateľstva

 v Lazoch pod Makytou za rok 2017

 

Počet obyvateľov k 1.1.2017:        1244      ženy: 621      muži:   623

Rok 2017: narodenie:       13

                  prihlásenie:     25

                  odhlásenie:     27

                  úmrtie:            23

 

Počet obyvateľov k 31.12.2017:    1232       ženy: 623    muži:   609

 

Úbytok za rok 2017:   12 obyvateľov

 

 

Počet sobášov našich občanov:  17

Z toho: 4 uzavreté v Lazoch pod Makytou

             3 v Lúkach

             5 v Púchove

             1 v Dolnom Lieskove

             1 v Lednici

             1 v Raslaviciach

             1 v Bojniciach

             1 v Považskej Bystrici 

 

Veková štruktúra obyvateľstva:

0 – 5:          52 obyvateľov

6 – 15:        93

16 – 20:      47

21 – 60:      732

Starší:         308

 

Najstarší obyvatelia v roku 2018:

90 rokov:    Anna Hošmanová, Verona Kubašová, Karolína Návojová, Pavol Valko

91 rokov:    Anna Mišúnová, Jozef Palík, Eva Svorčíková

92 rokov:    Ondrej Kubaš

93 rokov:    Rudolf Jurašík, Rozália Kolárová, Mária Šponiarová

94 rokov:    Zuzana Tučková

95 rokov:    Zuzana Žilinková

 

 

 

Počet vydaných:         Stavebných povolení:            14

                                    Kolaudačných rozhodnutí:      5

                                    Územných rozhodnutí :           1

                                    Drobných stavieb:                 18

                                    ŠSD                                         6 

                                    Búracie povolenie                   1

                                    Rozhodnutie o pokute             1

  


 

NOVÉ CENY ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU V KULTÚRNOM DOME

 Na základe výmeny ističa a nových sadzieb za elektrickú energiu v kultúrnom dome, ktoré platíme dodávateľovi elektrickej energie, Obec Lazy pod Makytou stanovila nové platby za spotrebu elektrickej energie pre nájomcov kultúrneho domu pri rôznych spoločenských akciách nasledovne:

cena za spotrebovanú elektrickú energiu: 0,20 €/kWh

cena za istič:  2 €  aj za časť dňa 

Cena odráža náklady na elektrickú energiu, ktorú platí dodávateľovi elektrickej energie obec a čiastočne aj ďaľšie náklady ako napr. elektrické revízie a podobne.

Na základe výmeny ističa, čo obnášalo nemalé   práce a more vybavovaní, došlo k podstatnému zníženiu ceny za istič a tým aj celkovému zníženiu platby za elektrickú energiu.

Za vykonanie elektromontážnych prác v kultúrnom dome formou sponzorského príspevku ďakujeme nášmu chatárovi Jozefovi Sládkovi a pomoc pri vybavovaní povolení nášmu občanovi Ľubošovi Kucejovi.

  


 

K DODÁVKE VODY Z OBECNÉHO VODOVODU

     V týchto dňoch prebieha odpis vodomerov na prípojkách obecného vodovodu. Od odpisu je stanovená cena vody v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0536/2017/V-PC pre našu obec vo výške 0,9561 €/m3 vody. Ako subjekt, ktorý nepodniká a nedodáva vodu za účelom zisku sme povinní túto cenu rešpektovať. 

      Špecifikom našej obce je to, že veľa našich odberateľov má vodovodnú prípojku len ako rezervný zdroj vody a ako hlavný zdroj vody využíva vlastnú studňu, alebo iný zdroj vody a ich spotreba vody z vodovodu je malá. Treba si však uvedomiť, že s prevádzkou vodovodu je spojených mnoho paušálnych poplatkov, ktoré musí obec platiť bez ohľadu na to, aké množstvo vody je z vodovodu odobratých. Máme stanovené každý rok štyri skúšobné odbery vody v celkovej cene  1081,50 €, prevádzkovateľovi vodovodu, ktorého musíme mať zo zákona platíme  ročne 2160 €, sú povinné revízie, obsluha  a opravy vodovodu atď. Stačí si vypočítať, koľko to vychádza na každú  jednu z celkového počtu 203 prípojok. Je zrejmé že pri malých odberoch nie je reálne zaplatiť tieto náklady v cene vody. Preto obecné zastupiteľstvo stanovilo  svojim uznesením č. 17/2017 poplatky súvisiace s pripojením na obecný vodovod, ktoré sa odvíjajú od spotreby vody nasledovne:

za odber do 50 m3 vody       10 €/rok

za odber do 100 m3 vody       5 €/rok

za odber nad 100 m3 vody       0 €/rok

      Veríme že pochopíte snahu obce o udržanie ekonomiky prevádzky vodovodu a o spravodlivé podielanie sa odberateľov na nákladoch na jeho prevádzku. Obec prevádzku vodovodu nechápe ako ziskovú činnosť, ale snažíme sa o vyrovnané hospodárenie aj na tomto úseku. 

      Na záver: Vzhľadom k zmenám v legislatíve zasielame odberateľom k podpisu nové zmluvy o dodávke pitnej vody, v ktorých sú zapracované aj posledné legislatívne zmeny, sú vypracované podľa vzorovej zmluvy nášho prevádzkovateľa spol. Aquaspiš s.r.o. Tieto je potrebné akceptovať a podpísať, v opačnom prípade budeme musieť odber vody ukončiť. Taktiež začíname s výmenou vodomerov za nové, resp. preciachované, čo bude tiež náročná a nie lacná akcia, ale taktiež veríme že pre túto činnosť vytvoríte aj Vy dobré podmienky. 

  

 


 

SMS-INFO - NOVÁ SLUŽBA PRE OBČANOV

 

SMS info.jpg

  Na základe viacerých požiadaviek poslancov a občanov obec pripravila pre občanov novú službu - SMS-INFO. Obsahom tejto služby je možnosť prijímania správ od obce ako SMS správy na mobilný telefón, alebo do e-mailovej schránky. 

     Podmienkou je zaregistrovanie sa na stránke: 

https://sms-info.eu/sk/spravy/odosielatel/lazy-pod-makytou

kde si vyberiete oblasť správ, ktoré chcete dostávať a zadáte svoje mobilné číslo, alebo e-mailovú adresu a následne len zadáte overovací kód, ktorý Vám príde na uvedený telefón, alebo e-mail.

     Následne Vám budú chodiť  od obce správy v jednotlivých oblastiach, ktoré ste si zaznačili. Správy sú pre Vás bezplatné.

      Žiadame Vás, aby ste si označili len tú oblasť, o ktorú máte záujem, pretože táto služba nie je pre obec lacná a platíme za každú zaslanú SMS.

  


 

NOVÝ MAPOVÝ PORTÁL OBCE

V súvislosti s plánovaným ukončením činnosti portálu Naša mapa a potrebou modernejšieho mapového portálu s lepším rozlíšením v mapách, obec spustila prevádzku nového mapového portálu obce s možnosťou vyhľadávania v parcelách, stavbách a ďalších vrstvách. Rovnaký mapový portál majú i okolité obce Lysá pod Makytou a Lúky, takže po otvorení ich portálu je možné v mape pokračovať.

Postupne pribudnú vrstvy, na ktoré ste boli zvyknutí na portále Naša mapa i ďalšie vrstvy. 

Tu je návod na používanie nového mapového portálu:

Mapový portál si otvoríte zadaním linky https://mobec.sk/lazypodmakytou .
1.jpg
Obr. č. 1: Mapový portál po načítaní
Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).
2.jpg
Obr. č. 2: Možnosti vyhľadávania
Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.
3.jpg.png
Obr č. 3: Vrstvy
Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu. Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4.jpg

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), 


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2018

      Na rok 2018 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

Plánované akcie  v obci Lazy pod Makytou v roku 2018

 

19.01.2018 -    Obecný bál – 7. ročník                                                     Obec Lazy pod Makytou

30.04.2018 -    Stavanie mája a pálenie vatry                                           Obec Lazy pod Makytou

13.05.2018 -    Deň matiek                                                                       Obec Lazy pod Makytou

27.05.2018 –   Duchajovej jablonka – výstava k akad. maliarke

                        Želmíre Duchajovej Švehlovej                                          ECAV Lazy pod Makytou

05.07.2018 –   Sv. Cyril a Metod – Stretnutie ľudí dobrej vôle

                                                       Na Kohútke                                         Obec Lazy pod Makytou

28.07.2018 –   Hasičská súťaž                                                                   DPZ Dubková

29.08.2018 –   Oslavy SNP                                                                       Obec Lazy pod Makytou

14.10.2018 –   Deň dôchodcov                                                                  Obec Lazy pod Makytou

02.12.2018 –   Kýčerského spievanky a otvorenie adventného

                       času v obci Lazy pod Makytou                                           Obec Lazy pod Makytou

08.12.2018 –  Mikuláš v obci Obec Lazy pod Makytou a zabíjačka        Obec Lazy pod Makytou

16.12.2018 -  Vianočná akadémia                                                             Obec Lazy pod Makytou

     

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

dnes je: 18.3.2018

meniny má: Eduard

Mapový portál

Zber plastov november

Dňa 28. a 29.11.2017 sa v našej obci budú zberať plasty. Prosíme tieto vo zviazaných vreciach vyložiť pred brány.
Ďakujeme.

Čas rozvozu chleba Pekárne Lysá p/M

Rozvoz chleba je každý piatok nasledovne:
Dubková - potraviny 14,30 hod.
Obecný úrad 14,40 hod.
Rieka 14,50 hod.
Mladoňov - točňa 14,55 hod.
Krčma "U Hasiča" 15,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka