Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lazy pod Makytou

   

Vitajte na oficiálnych stránkach Obce Lazy pod Makytou

_______________________________________________

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


 

STRETNUTIE ĽUDÍ DOBREJ VȎLE

 

00000001.JPG

Odchod autobusu zo zastávky Lúky - Odráň je o 11.30 hod., návrat po skončení programu.

  


 

MALIARSKE SYMPÓZIUM NA ČERTOVE

 

 

harmony 2017.JPG

  


 

ZISŤOVANIE ŠTATISTICKÉHO ÚRADU SR

ŠÚ.JPG

 

 

  


 

K DODÁVKE VODY Z OBECNÉHO VODOVODU

     V týchto dňoch prebieha odpis vodomerov na prípojkách obecného vodovodu. Od odpisu je stanovená cena vody v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0536/2017/V-PC pre našu obec vo výške 0,9561 €/m3 vody. Ako subjekt, ktorý nepodniká a nedodáva vodu za účelom zisku sme povinní túto cenu rešpektovať. 

      Špecifikom našej obce je to, že veľa našich odberateľov má vodovodnú prípojku len ako rezervný zdroj vody a ako hlavný zdroj vody využíva vlastnú studňu, alebo iný zdroj vody a ich spotreba vody z vodovodu je malá. Treba si však uvedomiť, že s prevádzkou vodovodu je spojených mnoho paušálnych poplatkov, ktoré musí obec platiť bez ohľadu na to, aké množstvo vody je z vodovodu odobratých. Máme stanovené každý rok štyri skúšobné odbery vody v celkovej cene  1081,50 €, prevádzkovateľovi vodovodu, ktorého musíme mať zo zákona platíme  ročne 2160 €, sú povinné revízie, obsluha  a opravy vodovodu atď. Stačí si vypočítať, koľko to vychádza na každú  jednu z celkového počtu 203 prípojok. Je zrejmé že pri malých odberoch nie je reálne zaplatiť tieto náklady v cene vody. Preto obecné zastupiteľstvo stanovilo  svojim uznesením č. 17/2017 poplatky súvisiace s pripojením na obecný vodovod, ktoré sa odvíjajú od spotreby vody nasledovne:

za odber do 50 m3 vody       10 €/rok

za odber do 100 m3 vody       5 €/rok

za odber nad 100 m3 vody       0 €/rok

      Veríme že pochopíte snahu obce o udržanie ekonomiky prevádzky vodovodu a o spravodlivé podielanie sa odberateľov na nákladoch na jeho prevádzku. Obec prevádzku vodovodu nechápe ako ziskovú činnosť, ale snažíme sa o vyrovnané hospodárenie aj na tomto úseku. 

      Na záver: Vzhľadom k zmenám v legislatíve zasielame odberateľom k podpisu nové zmluvy o dodávke pitnej vody, v ktorých sú zapracované aj posledné legislatívne zmeny, sú vypracované podľa vzorovej zmluvy nášho prevádzkovateľa spol. Aquaspiš s.r.o. Tieto je potrebné akceptovať a podpísať, v opačnom prípade budeme musieť odber vody ukončiť. Taktiež začíname s výmenou vodomerov za nové, resp. preciachované, čo bude tiež náročná a nie lacná akcia, ale taktiež veríme že pre túto činnosť vytvoríte aj Vy dobré podmienky. 

  

 


 

ZNÍŽENIE POPLATKU ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU V KULTÚRNOM DOME

    Na svojom poslednom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lazoch pod Makytou bola nastolená otázka výšky náhrady za spotrebovanú elektrickú energiu počas prenájmu kultúrneho domu. Doterajšia cena 0,58 €/kWh , ktorá odrážala celkové náklady na elektrickú energiu, ktoré má obec je pomerne vysoká a preto bolo rozhodnuté stanoviť nový výpočet náhrady za spotrebovanú elektrickú energiu s tým, že poplatok za istič (ktorý tvorí podstatnú časť ceny za elektrickú energiu) sa bude premietať do ceny len za dni prenájmu, zvyšná časť tohto poplatku pôjde na náklady obce. 

    Preto bol vykonaný nový výpočet náhrady, ktorý je nasledovný:

NT  -  0,1    €/kWh

VT -   0,2    € /kWh

Istič -  10,50 €      aj za časť dňa 

 

      Dôsledkom nového výpočtu je zníženie ceny za elektrickú energiu pri prenájme kultúrneho domu napríklad pri tanečnej zábave takmer na tretinu doterajšej sumy.

     Naďalej intenzívne pracujeme na znížení poplatku za istič, predpokladáme, že v blízkej dobe bude môcť dôjsť k jeho výmene za menší, čím bude možné znížiť aj tento poplatok.

  


 

UPOZORNENIE OBVODNÉHO POZEMKOVÉHO ÚRADU KU KOSENIU TRÁVNATÝCH PLÔCH

00000001.JPG

00000002.JPG 

 


 

SMS-INFO - NOVÁ SLUŽBA PRE OBČANOV

 

SMS info.jpg

  Na základe viacerých požiadaviek poslancov a občanov obec pripravila pre občanov novú službu - SMS-INFO. Obsahom tejto služby je možnosť prijímania správ od obce ako SMS správy na mobilný telefón, alebo do e-mailovej schránky. 

     Podmienkou je zaregistrovanie sa na stránke: 

https://sms-info.eu/sk/spravy/odosielatel/lazy-pod-makytou

kde si vyberiete oblasť správ, ktoré chcete dostávať a zadáte svoje mobilné číslo, alebo e-mailovú adresu a následne len zadáte overovací kód, ktorý Vám príde na uvedený telefón, alebo e-mail.

     Následne Vám budú chodiť  od obce správy v jednotlivých oblastiach, ktoré ste si zaznačili. Správy sú pre Vás bezplatné.

      Žiadame Vás, aby ste si označili len tú oblasť, o ktorú máte záujem, pretože táto služba nie je pre obec lacná a platíme za každú zaslanú SMS.

  


 

NOVÝ MAPOVÝ PORTÁL OBCE

V súvislosti s plánovaným ukončením činnosti portálu Naša mapa a potrebou modernejšieho mapového portálu s lepším rozlíšením v mapách, obec spustila prevádzku nového mapového portálu obce s možnosťou vyhľadávania v parcelách, stavbách a ďalších vrstvách. Rovnaký mapový portál majú i okolité obce Lysá pod Makytou a Lúky, takže po otvorení ich portálu je možné v mape pokračovať.

Postupne pribudnú vrstvy, na ktoré ste boli zvyknutí na portále Naša mapa i ďalšie vrstvy. 

Tu je návod na používanie nového mapového portálu:

Mapový portál si otvoríte zadaním linky https://mobec.sk/lazypodmakytou .
1.jpg
Obr. č. 1: Mapový portál po načítaní
Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).
2.jpg
Obr. č. 2: Možnosti vyhľadávania
Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg.C, parcely reg.E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu.
3.jpg.png
Obr č. 3: Vrstvy
Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu. Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

4.jpg

Obr.č.4: Získavanie informácii klknutím do mapy

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Oproti iným bezplatným riešeniam (Mapka, Kapor), obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov (vlastním, adresa, List vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg.C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce  (ak sú zakúpené) vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie suradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných súčastí (siete atď.), 


 

NOVÉ NÁDOBY NA SEPAROVANÝ ODPAD

 

       Na základe nového zákona o odpadoch a v súvislosti s uzatvorením zmlúv s organizáciou zodpovednosti výrobcov Natur-pack a.s. a zberovou spoločnosťou Megawaste s.r.o. a s tým spojenou zmenou v systéme zberu a vývozu separovaných odpadov dochádza postupne k výmene nádob na sklené a plastové obaly (do ktorého je možné na základe dohody so zberovou spoločnosťou vkladať aj kovové obaly a tetrapaky). Ich počet je daný podľa zákonom  stanovených štandardov. V súčasnosti ich bude o niečo menej, ale štandardy sa majú každý rok zvyšovať. Zber separovaného odpadu na zbernom dvore ostane zachovaný formou veľkoobjemových kontajnerov, v rámci čoho nám pribudol nový veľkoobjemový kontajner na sklo. Zachovaný ostane aj vrecový zber plastových obalov (spojený s kovovými obalmi a tetrapakmi), v jednaní je však frekvencia týchto zvozov, presadzujeme zachovanie 12 zvozov ročne, čo je však v rozpore so štandardmi.

DSC_1746.JPG

     V súvislosti s prevádzkou zberného dvora a separácie odpadov chceme apelovať na všetkých občanov a vlastníkov nehnuteľností v obci na dodržiavanie základných pravidiel nakladania s odpadmi a ich separácie. Je smutné, že je potrebné dospelých, svojprávnych ľudí upozorňovať, že do kontajnera na komunálny odpad patrí len komunálny odpad a nič iné, že tento je potrebné vložiť do kontajnera a nie vedľa neho, že sklo nepatrí do komunálneho odpadu, ale do kontajnera na sklo a že do tohto sa vkladá len sklo a nič iné. Žiaľ naše skúsenosti  hovoria, že ani tieto základné pravidlá mnohí nedodržiavajú a tak to na zbernom dvore často vyzerá ako na smetisku. A tak aktivační pracovníci musia každý deň chodiť na zberný dvor robiť poriadok po "inteligentnejších" a nemôžu robiť iné potrebné práce, napríklad na čistote obce, na čo mnohí poukazujete.  Navyše takéto správanie a absencia snahy o separovanie odpadov zvyšuje ekonomické náklady na nakladanie s odpadmi a pokiaľ i tu nedôjde k náprave, bude nutné napriek snahe obce o udržanie poplatkov na súčasnej úrovni, poplatok za komunálne odpady zvýšiť a zrušiť všetky zľavy na poplatku. Myslíme, že dôsledné separovanie odpadov a riadne nakladanie s komunálnymi odpadmi za to stojí.  


 

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V NAŠEJ OBCI V ROKU 2016

Demografický prehľad obyvateľstva  v Lazoch pod Makytou za rok 2016

 

Počet obyvateľov k  1.1.2016:  

1255 obyvateľov                            ženy: 628    muži: 627

Rok 2016: narodenie:       12

                  prihlásenie:     18

                  odhlásenie:     13

                  úmrtie:            29

31.12.2016: 1243 obyvateľov                           ženy: 620    muži: 623

 

Úbytok za rok 2016:   12 obyvateľov

 

 

Počet sobášov našich občanov:  7

Z toho: 4 uzavreté v Lazoch pod Makytou

             1 v Lúkach

             1 v Púchove

             1 v Dohňanoch

 

Veková štruktúra obyvateľstva:

0 – 5:          64 obyvateľov

6 – 15:        87

16 – 20:      54

21 – 60:      744

Starší:         294

 

Najstarší obyvatelia:

90 – ročný:    Anna Mišúnová, Jozef Palík, Eva Svorčíková

91 – ročný:    Ondrej Kubaš

92 – ročný:    Rudolf Jurašík, Rozália Kolárová, Mária Šponiarová

93 – ročný:    Zuzana Tučková

94 – ročný:    Zuzana Žilinková

97 – ročný:    Peter Malina

 

Počet vydaných súpisných čísel:       1170                

Počet domov s trvalým pobytom:       451        

Počet domov bez trvalého pobytu:     719

 

 

Počet vydaných:         Stavebných povolení:            19

                                    Kolaudačných rozhodnutí:    16

                                    Územných rozhodnutí :           1

                                    Drobných stavieb:                 15

                                    ŠSD                                         5 

                                    Búracie povolenie                   2

                                    Rozhodnutie o pokute             5

 

 

  


 

PONUKA NA VÝVOZ ŽÚMP

 

 

  


 

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ PORIADANÝCH V OBCI NA ROK 2016

      Na rok 2016 plánujeme v obci zorganizovať nasledovné akcie:

 

 

22.01.2016                      Obecný bál 

06.02.2016                      Fašiangový sprievod                                     

 30.04.2016                    Stavanie mája         

 08.05.2016                     Deň matiek              

 Máj 2016                        Duchajovej jablonka    

 05.07.2016                    Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke      

 30.07.2016                    Hasičská súťaž Dubková   

 29.08.2016                    Oslavy SNP         

 10.09.2016                    Gulášmajster       

 22.10.2016                    Deň dôchodcov     

 09.12.2016                    Mikulášska zabíjačka 

 18.12.2016                    Vianočná akadémia  

 

Plán je zatiaľ len predbežný, ako samotné akcie, tak hlavne termíny sú len orientačné.

 

Už z tohto prehľadu je zrejmé, že spoločenský život v našej obci je bohatý. Veríme, že každý, kto sa chce zúčastňovať na živote obce si tie svoje akcie nájde tak, aby si ich zamestnanci obce a organizátori nerobili len pre seba.
  


 

dnes je: 27.6.2017

meniny má: Ladislav, Ladislava

Mapový portál

ZBER PLASTOV

Upozorňujeme občanov, že na základe dohody so zberovou spoločnosťou je možné do kontajnerov na plasty a do vrecového zberu plastov dávať aj kovové obaly (plechovice) a tetrapakové obaly (tieto dokážu na triediacej linke vytriediť).
Je zakázané dávať do vriec komunálny a biologicky rozložiteľný odpad!!!
(takéto vrecia nám nezoberú!)

Nová predajňa mäsa na Lúkach

Mäso – výroba PATRIK oznamuje občanom, že od 1. februára 2017 sa otvára nová predajňa mäsa a mäsových výrobkov v Lúkach.
Predajňa sa nachádza v priestoroch bývalého zdravotného strediska v Lúkach.

Čas rozvozu chleba Pekárne Lysá p/M

Rozvoz chleba je každý piatok nasledovne:
Dubková - potraviny 15,30 hod.
Obecný úrad 15,40 hod.
Rieka 15,50 hod.
Mladoňov - točňa 15,55 hod.
Krčma "U Hasiča" 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Súbor na stiahnutie VZ16upr.pdf (196.2 kB)

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka