Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnej služby v dennom centre

Schválené: 6.12.2013

Vyhlásené: 7.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

 

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 4/2012
o poskytovaní sociálnej služby v dennom centre

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 6.12..2012 uznesením č. 60

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 20.11.2012 do 5.12.2012

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 7.12.2012 a zvesené dňa 21.12.2012

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. a v znení zákona č. 551/2010 Z. z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v zmysle zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z. a v znení zákona č. 551/2010 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Lazy pod Makytou pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálnu službu pre občana v dennom centre.

2) Obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne podpornú službu – v dennom centre (§ 56 zákona o sociálnych službách).


Čl. 2

Vymedzenie sociálnej služby poskytovanej v dennom centre a okruhu osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba v dennom centre

1) V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

2) V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

3) U denného centra ide vlastne o transformáciu klubov dôchodcov, ktoré sa okrem dôchodcov rozširujú o ďalšie cieľové skupiny. Okrem ľudí vo vyššom veku a s nepriaznivým zdravotným stavom alebo s ťažkým zdravotným postihnutím môžu denné centrum navštevovať aj rodičia s deťmi alebo priamo starí rodičia s vnúčatami.


Čl. 3

Postup pri poskytovaní sociálnej služby v dennom centre

1) Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby sa podáva obci Lazy pod Makytou.

2) Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

3) Obec Lazy pod Makytou pri poskytovaní sociálnej služby občanovi v dennom centre vedie nasledovnú evidenciu :

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa poskytuje sociálna služba v dennom centre,
b) trvalý alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
c) začiatok poskytovania sociálnej služby,
d) čas poskytovania sociálnej služby,
e) evidencia dochádzky.

4) Evidencia sa vedie samostatne za každú fyzickú osobu a na konci kalendárneho mesiaca sa urobí sumár za všetky fyzické osoby, ktorým sa poskytuje sociálna služba v dennom centre.


Čl. 4

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v dennom centre

1) Fyzická osoba neplatí úhradu za sociálnu službu poskytovanú v dennom centre.

2) Náklady na prevádzku denného centra hradí obec Lazy pod Makytou zo svojho rozpočtu.


Čl. 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Pri poskytovaní sociálnej služby v dennom centre sa primerane použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.

2) Poskytovateľ sociálnej služby t. j. obec Lazy pod Makytou je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za poskytovanú prepravnú službu v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013

 

JUDr. Ján Mičic


starosta obce
 


dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka