Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu obce Lazy pod Makytou

Schválené: 26.9.2013

Vyhlásené: 27.9.2013

Účinnosť: 12.10.2013

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 3/2013
o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu obce Lazy pod Makytou

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa26.9.2013 uznesením č. 37

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 10.9.2013 do 25.9.2013

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa27.9.2013 a zvesené dňa 11.10.2013

 

 


VZN nadobúda účinnosť dňa 12.10.2013


Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach v znení neskorších predpisov , vyhláškou č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto VZN:
čl. 1.
Predmet úpravy

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu obce Lazy pod Makytou a povinnosti Obce Lazy pod Makytou ako jeho vlastníka (ďalej len „obec“), prevádzkovateľa a odberateľov pitnej vody.


čl. 2
Verejný vodovod v obci

1. Za verejný vodovod v obci Lazy pod Makytou sa považuje vodovod v obci Lazy pod Makytou vo vlastníctve obce, ktorého zdroj je vrt v miestnej časti Pánština, rozvody a príslušné zariadenia napojené na tento vrt podľa príslušnej dokumentácie.
2. Na iné vodovodné rozvody napojené na iné zdroje vody v obci sa toto VZN nevzťahuje a nie sú považované za verejný vodovod obce Lazy pod Makytou (ďalej len „vodovod“).
3. Vodovod prevádzkuje prevádzkovateľ vodovodu (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorou je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní vodovodu, alebo obec sama, pokiaľ spĺňa na túto činnosť podmienky podľa príslušných právnych predpisov

čl. 3
Podmienky pripojenia na obecný vodovod

1. V prípade záujmu o pripojenie nehnuteľnosti na vodovod žiadateľ podá žiadosť obci na tlačive: „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na obecný vodovod“, v ktorej vyjadrí súhlas s umiestnením meradla na vodovodnú prípojku.
2. Prevádzkovateľ na tomto tlačive vydá stanovisko, v ktorom rozhodne, či je možné realizovať pripojenie a určí jeho podmienky. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje samostatná vodovodná prípojka.
3. Miesto pripojenia na vodovodnej prípojke, umiestnenie vodomerného meradla (ďalej len „meradlo“) na vodovodnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu, alebo obec
4. Žiadateľ musí pred pripojením vybudovať na vlastné náklady vodovodnú prípojku podľa dokumentácie vyhotovenej podľa príslušných právnych predpisov.
5. Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnej prípojke, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebne úpravy na vodovodnej prípojke (napr. vybudovať šachtu na osadenie vodomeru).
6. Odberateľovi, alebo vlastníkovi vodovodnej prípojky sa zakazuje akokoľvek manipulovať s meradlom bez vedomia prevádzkovateľa vodovodu
7. Pri skončení odberu vody je odberateľ povinný písomne požiadať obec o odpojenie vodovodnej prípojky, odpis stavu na meradle a demontáž meradla. Obec o demontáž a odpojenie požiada prevádzkovateľa vodovodu.


čl. 4
Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčasťou vnútorného vodovodu. Zriaďuje ju na prípojke jej vlastník. Do vodomernej šachty sa umiestňuje meradlo.
2. Vodomerná šachta musí byť vybudovaná tak, aby bola chránená proti mrazu, vnikaniu vody, plynov a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná pre montáž meradla a odčítanie jeho stavu. Podmienky na vybudovanie vodomernej šachty určí prevádzkovateľ vodovodu. Ak vodomerná šachta nespĺňa podmienky projektu, môže prevádzkovateľ požadovať od vlastníka opravu, prestavbu, poprípade zrušenie vodomernej šachty. V prípade, že vodomerná šachta nespĺňa podmienky požadované prevádzkovateľom vodovodu, môže prevádzkovateľ odmietnúť pripojenie prípojky na verejný vodovod.


čl. 5
Povinnosti odberateľa

1. Odberateľ nesmie priamo spájať vnútorný vodovod pripojený na obecný vodovod s potrubím zásobovaným z iného zdroja /vlastná studňa/, a to ani tým spôsobom, že sú zdroje oddelené spätnými klapkami, alebo oddeľovacími ventilmi.
2. Odberateľ musí v rámci údržby zabezpečiť, aby nedošlo k zamrznutiu, alebo zatopeniu vodovodnej prípojky a meradla.
3. V prípade, že z dôvodu porušenia povinností uvedených v druhom odseku dôjde k poškodeniu meradla, je povinný nahradiť škodu vo výške ceny meradla, za ktorú ho nakupuje obec, alebo prevádzkovateľ vodovodu
4. V prípade, že z dôvodu porušenia povinností uvedených v druhom odseku, alebo následkom nedovoleného konania odberateľa dôjde k úniku vody, ktorý nebol meradlom nameraný, odberateľ je povinný nahradiť obci škodu až do hodnoty ceny vody v množstve rozdielu medzi množstvom vody nameranej centrálnym meradlom a súčtom spotreby vody nameranej jednotlivými meračmi všetkých odberateľov pri nasledujúcom odpočte. O výške náhrady škody rozhoduje obecné zastupiteľstvo uznesením.


čl. 6
Povinnosti obce

1. Obec je povinná z dôvodu verejného záujmu a zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne prevádzkovanie verejného vodovodu a to aj za okolností prípadného zániku oprávnenia prevádzkovať verejný vodovod, alebo zániku oprávnenia na užívanie vodnej stavby „obecný vodovod“, pokiaľ príslušnými orgánmi nebolo rozhodnuté inak.
2. Obec nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nedostatkom tlaku vody, pri poruche na vodovode, alebo pri prerušení elektrickej energie, prípadne pri nedostatku pitnej vody zo zdroja.
3. Pri pripojení odberateľa po podpise zmluvy obec požiada prevádzkovateľa o montáž meradla na náklady odberateľa a odpis stavu meradla. O pripojení spíše poverený pracovník obce a odberateľ protokol o stave prípojky, čísle meradla a jeho počiatočný stav, ktorý je uložený na Obecnom úrade v Lazoch pod Makytou.
4. Pri výmene meradla prevádzkovateľ upovedomí odberateľa a obec o výmene meradla, čísle a stave starého a nového meradla.

čl. 7
Poplatok za vodu (vodné)

1. Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ vodné obci.
2. Odpisovanie stavu meradla vykonáva obec dva razy za rok v približne polročných intervaloch, spravidla na jar a na jeseň. V lehote do 30 dní po odpise stavu meradla obec vystaví odberateľovi faktúru za vodné.
3. Cenu za 1 m3 dodávanej vody a paušálny poplatok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Lazoch pod Makytou v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov a právnych predpisov.
4. Vodné sa skladá zo sumy ceny dodávanej vody vynásobenej množstvom vody nameranej meradlom a ak sú splnené podmienky a nie je to v rozpore s príslušnými právnymi predpismi z paušálneho poplatku.

čl. 8
Prechodné ustanovenia

Obec je bude postupne vymieňať meradlá vo vlastníctve odberateľov za vlastné merače. Do výmeny meračov sa pre účely tohto VZN považuje merač vo vlastníctve odberateľa za merač vo vlastníctve obce.

čl. 9
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12.10.2013
JUDr. Ján Mičic
starosta obce
 


dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka