Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o symboloch Obce Lazy pod Makytou, ich používaní a ochrane

Schválené: 26.9.2013

Vyhlásené: 27.9.2013

Účinnosť: 12.10.2013

 

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 4/2013
O symboloch Obce Lazy pod Makytou, ich používaní a ochrane

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 26.9.2013 uznesením č. 38

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 10.9.2013 do25.9 .2013

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa27.9.2013 a zvesené dňa 11.10.2013

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 12.10.2013
Obecné zastupiteľstvo Obce Lazy pod Makytou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 1b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto VZN:

čl. 1
Symboly obce a insígnie

(1) Symbolmi obce sú:
a) erb Obce Lazy pod Makytou,
b) vlajka Obce Lazy pod Makytou,

(2) Insígnie obce tvorí ozdobná reťaz so symbolom obce.

(3) Podobné vyobrazenie symbolov obce je uvedené v prílohe č. 1.

(4) Symboly obce treba mať v rovnakej úcte a vážnosti ako štátne symboly.

čl. 2
Použitie symbolov obce

(1) Použiť symboly obce je možné len so súhlasom starostu obce, alebo obecného zastupiteľstva

(2) V prípade, že symbol obce chce použiť iná osoba ako zástupca obce, môže tak urobiť až na základe schválenej žiadosti starostovi obce, ktorá musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia symbolu,
- formu a spôsob použitia symbolu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu,
- potvrdenie o zaplatení poplatku.

(3) Obecné zastupiteľstvo, alebo starosta môže povoliť používanie symbolu obce, pričom určí spôsob, rozsah a ostatné podmienky používania symbolov. Ak orgány obce zistia, že používanie symbolov obce je v rozpore so stanovenými podmienkami alebo s týmto VZN, súhlas môže obecné zastupiteľstvo, alebo starosta zrušiť. Po zrušení súhlasu na používanie symbolu obce, je osoba, ktorá symbol obce použila tento symbol z miesta použitia odstrániť, alebo prestať používať.

(4) Za dôstojné zaobchádzanie so všetkými symbolmi obce a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich použil.

čl. 3
Erb obce
(1) Erb Obce Lazy pod Makytou tvorí v červenom štíte sklonená strieborná radlica preložená drobným červeným oblým krížikom a obtočená zlatým nekonečným vencom. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu Obce Lazy pod Makytou tvorí prílohu, ktorú schválila Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR a je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L-72/99.

(2) Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu obce,
c) na plaketách a vyznamenaniach Obce Lazy pod Makytou,
d) v zasadacích a rokovacích miestnostiach obce,
e) na budove obecného úradu a budovách organizácií zriadených obcou
f) na oficiálnych internetových stránkach obce
g) na označeniach obce a jej častí,
h) na autobusových zastávkach
i) na preukazoch členov samosprávnych orgánov a pracovníkov obce,
j) na označenie majetku obce
k) v iných prípadoch, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo, alebo starosta obce.

(3) Erb obce na listinách a úradných pečiatkach používajú:
a) primátor obce,
b) obecné zastupiteľstvo

(4) Listiny a úradné pečiatky s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak listina obsahuje nariadenie, uznesenie alebo rozhodnutie starostu a obecného zastupiteľstva. Nepoužíva sa v bežnom korešpondenčnom styku a pri prenesenom výkone štátnej správy.
(5) Erb obce možno použiť aj na výzdobných a propagačných prostriedkoch, periodikách vydávaných mestom, suveníroch, odznakoch a pod., ktoré sa vyhotovujú výhradne na základe objednávky obce.

(6) Za erb obce sa považuje aj jeho napodobenina, vyobrazením zodpovedajúca erbu Obce Lazy pod Makytou.

(7) Napodobenina erbu Obce Lazy pod Makytou sa používa v bežnom korešpondenčnom styku orgánov obce a pracovníkov obecného úradu.

(8) Erb obce sa používa na označenie budov takto:
a) erb obce sa umiestňuje nad tabuľou, na ktorej je uvedený názov úradu (organizácie) oprávneného ho používať, v odôvodnených prípadoch možno erb obce vyobraziť na tabuli
spolu s názvom úradu,
b) erb obce sa umiestňuje v strede nad priečelím budovy, nad hlavným vchodom alebo na pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu,
c) pri súčasnom použití erbu obce a štátneho znaku sa erb obce umiestňuje z čelného pohľadu vpravo od štátneho znaku.

(9) Ak budova prestane slúžiť ako sídlo úradu, erb obce sa z nej sníme dňom jeho zániku alebo dňom účinnosti rozhodnutia o zmene jeho sídla.

 

 


čl. 3
Insígnie starostu obce

(1) Insígnie obce používa pri slávnostných príležitostiach starosta obce.

(2) Insígnie uschováva starosta obce.

čl. 4
Vlajka obce
(1) Vlajku Obce Lazy pod Makytou tvorí obdĺžnikové červené pole rozdelené bielym pásom a so žltými pásmi po stranách. Jedna kratšia strana je rovná a druhá je tvorená troma rohmi. Pomer strán vlajky je 2:3.
(2) Okrem vlajky obce je možné používať aj zástavu obce, ktorá na rozdiel od vlajky nemá presne určený pomer strán a môže sa používať aj vo zvislej polohe. Ostatné vlastnosti zástavy sú rovnaké ako v prvom odseku. Dĺžka zástavy obce nepresahuje trojnásobok jej šírky
(3). Zástavu a vlajku mesta používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach a vyvesením na budovách, v ktorých sídlia. Pri slávnostných príležitostiach ju môžu použiť na výzdobu siení na slávnostné zhromaždenia.
(4) Výzvu na použitie vlajky alebo zástavy mesta vydáva starosta, ktorý aj časovo upravuje trvanie výzdoby.
(5) Ak sa pri výzdobe používa vlajka (zástava) Slovenskej republiky a vlajka (zástava) obce, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa vlajka (zástava) SR z čelného pohľadu umiestňuje vľavo.
(6) Obecná vlajka (zástava) dáva prednosť len štátnej vlajke (zástave) a sama má prednosť pred ostatnými vlajkami (zástavami), napr. družobných miest a obcí.
(7) Pri používaní a vyvesovaní vlajky (zástavy) obce sa musia dodržiavať tieto pravidlá:
a) na vlajke (zástave) obce nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, kytica, smútočný závoj a pod.,
b) na stožiari okrem vlajky (zástavy) obce nesmie byť upevnená žiada iná vlajka (zástava),
c) vlajka (zástava) obce sa nesmie používať poškodená ani špinavá a nesmie sa zaväzovať do ružice.
(8) Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18.00 hodine dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a skončí sa najskôr o 8.00 hodine nasledujúceho dňa.


čl. 5
Poplatok za použitie symbolov obce
Výšku poplatku za použitie symbolov obce právnickými a fyzickými osobami v jednotlivých prípadoch stanoví obecné zastupiteľstvo, alebo starosta obce podľa miesta, rozsahu, veľkosti a času použitia.

čl. 6
Farby obce
Farby Obce Lazy pod Makytou sú červená, žltá a biela.


čl. 7
Priestupky

(1) Úmyselné poškodenie, zneužite alebo zneváženie symbolov obce je priestupkom na úseku všeobecnej vnútornej správy podľa § 42 ods. 1 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pokiaľ toto konanie nie je trestným činom
(2) Iné porušenie ustanovení tohto VZN je iným priestupkom proti poriadku v správe podľa § 46 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pokiaľ toto konanie nie je trestným činom.


čl. 8
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 12.10.2013

 

 


JUDr. Ján Mičic
starosta obce

 

 

 

 

 

 


dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka