Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o miestnych daniach na území obce Lazy pod Makytou - zrušené

Schválené: 12.12.2013

Vyhlásené: 13.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 5/2013
o miestnych daniach
na území obce Lazy pod Makytou

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 12.12.2013 uznesením č. 55

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 27.11.2013 do 11.12.2013

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa13.12.2013 a zvesené dňa 30.12.2013

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014

 


Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou, ktorým sa ustanovujú miestne dane na území obce Lazy pod Makytou.

čl. 1
Základné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Lazoch pod Makytou podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2014 miestne dane - daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia.

čl. 2
Druhy miestnych daní

Miestnymi daňami v obci Lazy pod Makytou sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,


čl. 3
Správca dane a poplatku

Správcom daní podľa čl. 2 je obec Lazy pod Makytou.


DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

čl. 4

Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.


DAŇ Z POZEMKOV

čl. 5
Predmet dane

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Lazy pod Makytou – k. ú. Lazy pod Makytou a Dubková v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
b) záhrady,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
e) stavebné pozemky,


čl. 6
Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce Lazy pod Makytou hodnotu pozemku bez porastov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov vynásobí výmera pozemku v m2 nasledovne:

a1) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 0,0979 €/m2
a2) trvalé trávne porasty 0,0199 €/m2
b) záhrady 1,85 €/m2
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 €/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,1 €/m2
e) stavebné pozemky 18,58 €/m2


čl. 7
Sadzba dane

1) Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 0,65 %
b) záhrady 0,65 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,50 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,70 %
e) stavebné pozemky 0,40 %

2) Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty 1,5 %
b) záhrady 1,0 %
3) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

 

DAŇ ZO STAVIEB

čl. 8
Základ dane a sadzba dane

1) Správca dane určuje pre stavby na území obce Lazy pod Makytou ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,10 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,10 €/m2
c1) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,35 €/m2
c2) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu v časti obce Čertov, Lamže, Kohútka, Portáš
0,80 €/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,20 €/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,00 €/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1,00 €/m2
g) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f) 0,15 €/m2


2) Sadzba dane podľa ods. 2 sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,05 €/m2 za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia, pri stavbách podľa ods. 1 písm. e) a f) sa sadzba dane zvyšuje o 0,20 €/m2 za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.


DAŇ Z BYTOV

čl. 9
Základ dane a sadzba dane

1) Ročná sadzba dane z bytov je 0,06 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu

2) Ročná sadzba dane z bytov je 0,06 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

čl. 10
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1) Obec Lazy pod Makytou znižuje o 25 % dane z pozemkov pozemky ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, (záhrada, zast.pl. pri dome), pričom tieto pozemky nevyužívajú aj osoby ktoré nespĺňajú tieto podmienky. Hmotnú núdzu sú títo občania povinní preukázať potvrdením príslušného orgánu.

2) Obec Lazy pod Makytou oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie ako sú neziskové organizácie, nadácie a cirkvi, a to len pozemky, na ktorých stoja úradovne, kostoly, zvonice,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov, športovísk
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

3) Obec Lazy pod Makytou znižuje o 25 % dane zo stavieb alebo od dane z bytov:
a) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zákona vo vlastníctve občanov s trvalým pobytom v obci Lazy pod Makytou v hmotnej núdzi podľa zák. č. 599/2003 Z. z., občanov starších 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, pričom tieto stavby nevyužívajú aj osoby ktoré nespĺňajú tieto podmienky.

b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

4) Obec Lazy pod Makytou oslobodzuje od dane zo stavieb alebo od dane z bytov:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, kostoly, zvonice, úradovne,
b) stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam

5) Obec môže podmieniť odpustenie, alebo zníženie dane výkonom dobrovoľníckej činnosti podľa zák. č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.

6) O posúdenie podmienok pre oslobodenie, alebo zníženie dane je povinný občan požiadať správcu dane. Splnenie podmienok sú títo občania povinní preukázať potvrdením príslušného orgánu. O splnení podmienok na oslobodenie, alebo zníženie dane rozhoduje obecné zastupiteľstvo, alebo starosta obce


čl. 11
Nevyrubenie dane

Daň z nehnuteľností sa vyberá aj vtedy, ak je nižšia ako 3 eurá. Pri takto nízkej dani však obec daň nevyrubuje a nevymáha vzhľadom na neúmerne veľké náklady spojené s jej vymáhaním.

čl. 12
Platenie dane

Ak je vyrubená daň vyššia ako 300 € môže správca dane povoliť daňovníkovi zaplatiť daň z nehnuteľností v dvoch splátkach: prvú splátku vo výške 50 % v termíne do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia, druhú splátku vo výške 50 % v termíne do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia.


DAŇ ZA PSA

čl. 13
Sadzba dane za psa
.
Sadzba dane je 4,- € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.


čl. 14
Evidencia psov pre účely dane za psa

1) Každý majiteľ psa je povinný zaevidovať svojho psa do evidencie psov, ktorá je vedená na Obecnom úrade v Lazoch pod Makytou.

2) Do evidencie psov, ktorú vedie obec Lazy pod Makytou sa zapisuje:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) rasa alebo stručný popis psa (farba, výška)
d) meno priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
e) miesto kde je pes chovaný, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu držiteľa psa
e) rok narodenia psa


DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

čl. 15
Sadzba dane

1) Správca dane určuje sadzbu dane nasledovne:

Druh užívania Veľkosť v m2 Sadzba
Príležitostný predajný stánok, predaj z auta – v pondelok až sobotu, okrem sviatkov a podujatí 3,50 €/m2/deň
Príležitostný predajný stánok, predaj z auta – počas podujatia, v nedeľu alebo sviatok 18,00 €/m2/deň
Skládka materiálu a dreva 0,05 €/m2/deň
Cirkusové a lunaparkové atrakcie 24,- €/deň/atrakciu
Stavebné zariadenie do 10 m2 120,- €/ročne
Stavebné zariadenie 11 m2 až 20 m2 200,- €/ročne
Stavebné zariadenie nad 21 m2 330,- €/ročne
Trvalé parkovanie osobného motorového vozidla 1,- €/deň
Trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla 2,- €/deň

čl. 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovým poukazom, alebo bankovým prevodom na účet obce.

2) Každý je povinný využitie verejnosti prístupného pozemku vo vlastníctve obce, ktoré je predmetom dane za užívanie verejného priestranstva nahlásiť vopred na Obecný úrad v Lazoch pod Makytou.


DAŇ ZA UBYTOVANIE

čl. 17
Sadzba dane

1) Sadzba dane sa určuje vo výške 0,50 € za osobu a prenocovanie.
2) Sadzba dane u osoby do 15 rokov veku k prvému dňu ubytovania sa stanovuje vo výške 0,30€ za osobu a prenocovanie
3) Daň za ubytovanie v obci Lazy pod Makytou upravuje osobitné VZN.

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

čl. 18
Sadzba dane

2) Sadzba dane sa určuje vo výške 25,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.


DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

čl. 19
Sadzba dane

2) Sadzba dane sa určuje vo výške 25,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

čl. 20

Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


čl. 24
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.


JUDr. Ján Mičic

starosta obce

 


dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka