Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Lazy pod Makytou (Trhový poriadok)

Schválené: 25.9.2014

Vyhlásené: 26.9.2014

Účinnosť: 1.11.2014

 

 

 

 

[Popis: Lazy pM]

 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Lazy pod Makytou

č. 3/2014

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území Obce Lazy pod Makytou  (Trhový poriadok)

 

 

 

 

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom

v Lazoch pod Makytou  dňa 25.9.2014 uznesením č. 67

 

Návrh VZN bol podľa § 6  ods. 3  zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na

úradnej tabuli v obci od  9.9.2014  do 24.9.2014

 

Toto VZN bolo podľa § 6  ods. 8  zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na

úradnej tabuli v obci dňa 26.9.2014  a zvesené dňa 10.10.2014

 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.11.2014

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 178/1998 Z.z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva Trhový poriadok Obce Lazy pod Makytou:

 

TRHOVÝ PORIADOK OBCE LAZY POD MAKYTOU

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

 

Tento Trhový poriadok Obce Lazy pod Makytou (ďalej len „Trhový poriadok“)  upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, úlohy obce pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach.

 

 

Článok  II.

Čas predaja a poskytovania služieb na trhových miestach

 

 

Trhovými dňami a časom sa stanovujú: 

       a) pre príležitostný predaj bežných tovarov a služieb - dni pondelok až sobota v čase od 07.00 hod. do18.00 hod.

b) pre pravidelný predaj v pojazdnej predajni - čas a miesta predaja  podľa starostom obce vopred schváleného rozpisu

c) pre príležitostný trh, príležitostný predaj počas obecných akcií, slávnostných dní a iných slávností – v predmetný deň od 06.00 hod. do 22.00 hod.

 

Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach sa vydáva na základe písomnej žiadosti adresovanej  Obci Lazy pod Makytou, doručenej najneskôr v deň predaja a poskytovania služieb pred vykonávaním predaja a poskytovaním služieb na trhových miestach.

 

Vykonávanie predaja a poskytovania služieb pred vydaním povolenia a bez zaplatenia stanoveného poplatku je zakázané.

 

Starosta obce môže v individuálnych prípadoch povoliť predaj tovarov a poskytovanie služieb v inom čase, ako je uvedené v odseku 1.

 

 

Čl.  III.

Určenie trhoviska, miest ambulantného predaja a  príležitostného trhu

 

Obec Lazy pod Makytou zriaďuje trhovisko na parcele č. KN-C-266 v k.ú. Lazy pod Makytou vedľa hlavnej cesty III/49012 oproti predajni potravín v centre obce a na parcele KN-C-456 v k.ú. Dubková vedľa budovy Osvetovej besedy.

 

Pre ambulantný predaj sa stanovujú nasledovné miesta predaja:

a) pred Osvetovou besedou v miestnej časti Dolná Dubková

b) pred predajňou potravín v centre obce

c) pred Domom služieb

c) pred predajňou potravín v miestnej časti Pánština

d) na točni autobusov v miestnej časti Potok

f) na točni autobusov v miestnej časti Tisové

g) v miestnej časti Rieka pri starej škole

h) na točni autobusov v miestnej časti  Mladoňov

i) v miestnej časti Čertov pri odbočke na Lamže

j) v miestnej časti Lamže pri chate Alpina

 

3.  Pre príležitostný trh sa povoľujú miesta:

     a) na parkovisku pred Kultúrnym domom

     b) na parkovisku pred Domom služieb

     c) na parkovisku pri chate Alpina

 

4.  Starosta obce môže v individuálnych prípadoch povoliť i iné miesto trhového miesta.

 

5.  Správu trhových miest vykonáva obec Lazy pod Makytou.

 

Čl. IV.

Úhrada za trhové miesta

 

Obec Lazy pod Makytou určuje úhradu za jednotlivé trhové miesta uznesením Obecného zastupiteľstva v Lazoch pod Makytou.

 

2. Úhradu za trhové miesta vyberá správca trhoviska na obecnom úrade v hotovosti s vystavením príjmového pokladničného dokladu. Za tým účelom je predajca povinný pred začatím predaja dostaviť sa na obecný úrad, kde je povinný predložiť požadované doklady.

 

Čl.  V.

Druh predávaných výrobkov na trhovisku

 

Na trhových miestach sa povoľuje predávať:

ovocie a zelenina trvanlivé potraviny v originálnom spotrebiteľskom balení, balené cukríky
nealkoholické nápoje v originálnom spotrebiteľskom balení
poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky),
sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
knihy, denná a periodická tlač, audio a video diela,
žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
spotrebné výrobky najmä textilné, odevné, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, očnej optiky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky
športové potreby
výrobky uvedené v odseku 3 a výrobky uvedené v odseku 2 ako výnimka

 

Na  trhových  miestach je zakázané  priamo predávať:

jatočný dobytok, jatočné ošípané, ovce, teľatá a zver,
rastliny a živočíchy druhov chránených podľa zákona o štátnej ochrane prírody, ako i nebezpečné živočíchy (výnimku tvoria rastliny resp. živočíchy z vlastnej alebo živočíšnej produkcie, pri ktorých žiadateľ o povolenie na predaj predloží platné rozhodnutie príslušných orgánov),
tlač a iné veci ktoré ohrozujú mravnosť,

 

Tovar, pri predaji na trhovisku ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými  predpismi:

včelí med  - musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti.
vajcia – povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich od predajcov, ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich predaj. Predaj slepačích vajec je možný, ak sú predajné miesta na tento účel vybavené chladiacou vitrínou a vhodným a  chladeným skladovým priestorom. Vajcia pri predaji musia byť chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov,
huby - možno predávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Nie je možný predaj pokrájaných alebo sušených húb,
syrové korbáčiky, oštiepky, parenice - je možné predávať na trhovisku v originálnom balení, ak je na tento účel predajné miesto vybavené chladiacou vitrínou. Tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu vydané príslušným orgánom veterinárnej správy,
mlieko a mliečne výrobky -  je povolený predaj len z chladiaceho zariadenia, predajca musí mať všetky príslušné povolenia viažuce sa na takýto predaj
mäso a mäsové výrobky -  predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na uvedený predaj.
zmrzlina, nanuky a pod. – pri zabezpečení riadneho chladenia tovaru a za dodržania príslušných hygienických predpisov

 

4. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať  iba ak sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti,

 

5. Na trhovisku sa môžu poskytovať tieto služby: 

rýchle občerstvenie a stravovanie,
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
čistenie peria
kľúčové služby,
fotografické, video a reprografické služby,
brašnárske služby.

6. Starosta obce môže individuálne povoliť predaj aj iného tovaru, alebo môže predaj niektorého tovaru v odôvodnených prípadoch zakázať.

 

                               

Čl.  VI.

Druh predávaných výrobkov  na príležitostnom trhu

 

 Príležitostný trh vyhlasuje starosta obce spravidla v niektoré sviatočné dni, alebo ako akciu obce. Usporiadanie príležitostného trhu a bližšie podmienky (miesto, čas, druh predávaných tovarov a služieb, podmienky predaja a poskytovania služieb a pod.) ustanoví starosta obce.

 

 

Čl.  VII.

Druh predávaných výrobkov v rámci ambulantného predaja

 

1.  Ambulantným predajom sa rozumie predaj z pojazdnej predajne .

 

2. V rámci ambulantného predaja sa povoľuje predávať:

ovocie a zelenina
trvanlivé potraviny v originálnom spotrebiteľskom balení, balené cukríky
chlieb a pekárenské výrobky
nealkoholické nápoje v originálnom spotrebiteľskom balení
kvetiny
drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety, sezónne ozdobné a úžitkové predmety (najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam),
knihy, denná a periodická tlač, audio a video diela,
spotrebné výrobky najmä textilné, odevné, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, očnej optiky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky,

 

3. Tovar, pri ambulantnom predaji ktorého musia byť splnené podmienky stanovené osobitnými  predpismi:

a) včelí med  - musí byť zmyslovo bezchybný, zdravotne nezávadný, uvádzaný do predaja v originálnom balení z hygienicky nezávadného materiálu, s označením výrobcu, názvu výrobku, hmotnosti, dátumu plnenia a doby použiteľnosti.

b) vajcia – povolený je len predaj čerstvých slepačích vajec, označených, pochádzajúcich od predajcov, ktorým bolo príslušným veterinárnym orgánom vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich predaj. Predaj slepačích vajec je možný, ak sú predajné miesta na tento účel vybavené vhodným a  chladeným skladovým priestorom. Vajcia pri predaji musia byť chránené proti priamemu pôsobeniu slnečných lúčov,

c) syrové korbáčiky, oštiepky, parenice - je možné predávať na  v originálnom balení, ak je na tento účel predajné miesto vybavené chladiacou skriňou. Tieto potraviny musia mať vystavené osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre ich výrobu vydané príslušným orgánom veterinárnej správy,

d) mlieko a mliečne výrobky -  je povolený predaj len z chladiaceho zariadenia, predajca musí mať všetky príslušné povolenia viažuce sa na takýto predaj

mäso a mäsové výrobky -  predaj môže byť uskutočnený len z automobilov určených na uvedený predaj.
balená zmrzlina, nanuky a pod. – pri zabezpečení riadneho chladenia tovaru a za dodržania príslušných hygienických predpisov

 

5. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať  iba ak sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti,

 

6. V rámci ambulantného predaja sa môžu poskytovať tieto služby: 

brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
oprava dáždnikov,
oprava a čistenie obuvi,
čistenie peria
kľúčové služby,
fotografické, video a reprografické služby,
brašnárske služby.

 

7. Starosta obce môže individuálne povoliť predaj aj iného tovaru pokiaľ to nie v rozpore s iným právnym predpisom, alebo môže predaj niektorého tovaru v odôvodnených prípadoch zakázať.

 

 

Čl.  VIII.

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

 

Na trhových miestach  môžu na základe povolenia správcu trhoviska predávať výrobky a poskytovať služby:

fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (napr. Živnostenský zákon, Obchodný zákonník) ,    
osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis v obchodnom registri v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej rastlinnej alebo živočíšnej produkcie, lesných plodín, čečiny, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov a to:

ba) samostatne hospodáriaci roľníci (na základe Osvedčenia SHR vydaného podľa príslušného zákona(1),

bb) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a čečinu, na základe povolenia    vlastníka lesa,

bc) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle príslušného zákona(2) a výrobcovia podomácky vyrobených alebo spracovaných drobných  výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, čečiny, kovu a pod., ktorých výroba nepodlieha živnostenskému oprávneniu,

bd) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 

Na trhových miestach  nesmú predávať a poskytovať služby:  

osoby mladšie ako 18 rokov (osoby vo veku od 15 – 18 rokov môžu so súhlasom           zákonného zástupcu vypomáhať ako pomocný personál predávajúcemu pri predaji za jeho nepretržitej prítomnosti),
cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie v SR,         
osoby, ktoré nemajú povolenie predávať výrobky a poskytovať služby od obce a nemajú doklad o úhrade za trhové miesto, 

 

Ostatné podmienky, ktoré platia pri predaji výrobkov na trhových miestach:

fyzické a právnické osoby predávajúce na trhovom mieste sú povinné dodržiavať hygienické a veterinárne predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, ochrany spotrebiteľa, cien a poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a umožniť kontrolu oprávnených osôb a podriadiť sa jej výsledkom,
tovar ponúkaný na predaj musí byť nezávadný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, ak je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov, ponúkaný tovar musí byť v akosti uvádzanej predávajúcim,
zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí, ovocie musí byť akostne roztriedené a počas predaja uložené v debnách, košoch, prípadne vyložené na zákazníkom dostupnom mieste (nie na zemi),
predávajúci je povinný na požiadanie poskytnúť orgánu dozoru vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti,

 

 

Čl.  IX.

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb na trhových miestach

 

Predávajúci na trhových miestach  je povinný:

a)   označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby, obchodným názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho,

b)   predávať len na predajnom mieste, ktoré má  určené správcom trhoviska,

c)   dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa,

d)   uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami a v prípadoch ustanovených zákonom riadne vyplniť záručný list, prikladať návod na použitie v slovenskom jazyku

e)   vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa platných predpisov,

g)   predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť kupujúcemu prekontrolovať si správnosť týchto údajov,

h)   dodržiavať podmienky pre predaj zdravotne nezávadného tovaru (u zeleniny napr. maximálne prípustné množstvo dusičnanov),

ch) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,

i)   zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať,

j)   umožniť orgánom dozoru vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu,

k)   na požiadanie správcu trhoviska alebo orgánu dozoru predložiť potrebné platné doklady, podľa charakteru predaja:

občiansky preukaz, 
živnostenské oprávnenie, výpis z obchodného registra,
pracovnú zmluvu (originál alebo overenú kópiu) a overenú kópiu živnostenského  oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu,
dodací list, faktúru o nadobudnutí tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami             k tovaru (doklad sa nevyžaduje ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov             občanmi v primeranom množstve medzi sebou),
doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak správca nadobudne podozrenie, že             predávané výrobky pochádzajú z inej vlastnej drobnej pestovateľskej alebo             chovateľskej činnosti alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín a čečiny,
zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
povolenie na predaj a/alebo doklad o úhrade za trhové miesto,
pri predaji húb, osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
oznámenie o registrácii podľa príslušného zákona(3)

 

                        

Čl. X.

       Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb

 

Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb a jeho bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto predaja čisté a upratané.
Predávajúci musí vylúčiť z predaja ovocie, zeleninu, lesné plody a iné požívatiny, ktoré sú čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené.
Predávajúci je povinný pri predaji ovocia, zeleniny a lesných plodín zabezpečiť, aby boli očistené, zbavené hliny a vädnúcich častí.
Predávajúci musí skazený tovar a odpad držať uložený vo zvláštnych vlastných obaloch, ktoré je povinný po ukončení predaja a poskytovania služieb odviezť a zneškodniť na vlastné náklady.
Predávaný tovar je predávajúci povinný plniť do nepoužitých, hygienicky nezávadných obalov.
Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev a obuv a udržiavať i celkovú telesnú čistotu.
Predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.

 

 

Čl.  XI.

Správa trhového miesta

 

Správu trhového miesta vykonáva  správca trhoviska, ktorý je   povinný :

zverejniť na viditeľnom mieste platný „Trhový poriadok“,
zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti podľa platných predpisov a tohto trhového poriadku,

 

Správca trhoviska je oprávnený:

kontrolovať u predávajúceho doklady podľa čl. IX, ods. 1, písm. k)
kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice,
kontrolovať udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,
kontrolovať dodržiavanie hygienických predpisov a opatrení,
kontrolovať označenie tovaru cenovkami,

ch) kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených týmto trhovým poriadkom   a dodržiavanie ostatných súvisiacich platných predpisov.

 

V prípade, že ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve, nevyžaduje sa oprávnenie na podnikanie podľa tohto trhového poriadku, ani doklad o nadobudnutí tovaru. Primeranosť množstva predaja výrobkov posúdi správca trhoviska individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných  výrobkov.

 

 

Článok  XII.

Záverečné ustanovenia

 

 

Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2007 o pravidlách času predaja v obchode, čase prevádzky služieb a správe trhových miest v Obci Lazy pod Makytou.

 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.11.2014

 

 

(1)   -   zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

(2)    -    zákon č. 618/2003 Z.z. - Autorský zákon

(3)   -   § 40 zákona č. 39/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

 

 

JUDr. Ján Mičic

 

 

   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1

 

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, príležitostnom trhu a ambulantným predajom v Obci Lazy pod Makytou

 

V súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. žiadam o vydanie povolenia

na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v Obci Lazy pod Makytou

 

na trhovom mieste     - v centre obce,  na Dolnej Dubkovej,   ambulantným predajom(1)

 

Druh predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb:  

 

....................................................................................................................................................

V dňoch (od – do):

....................................................................................................................................................

Čas predaja (od – do):

....................................................................................................................................................

Typ predajného zariadenia (uviesť aj rozmer predajného zariadenia):   

 

....................................................................................................................................................

Predávajúci – podnikateľ:

 

....................................................................................................................................................

(meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby), sídlo

 

IČO: ............................................

 

Telefón: .......................................

 

Dátum: .......................................                             

Žiadateľ berie na vedomie spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 123/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Žiadateľ si preštudoval Trhový poriadok Obce Lazy pod Makytou  a súhlasí s dodržiavaním jeho ustanovení. 

 

podpis žiadateľa  .......................................................................

 

K žiadosti je potrebné priložiť:

 

Živnostenský list (fyzická osoba), výpis z obchodného registra (právnická osoba) alebo iné

oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov.

Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej

registračnej pokladnice („ERP“) predávajúceho, na ktorej je zaznamenané pridelenie

daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP

Pri predaji jedál a nápojov na priamu konzumáciu na mieste - rozhodnutie Regionálneho

úradu verejného zdravotníctva, ktorým súhlasí s uvedením zariadenia na ambulantný predaj.

 

– nehodiace sa prečiarknite


dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka