Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií s prostriedkov obce Lazy pod Makytou

Schválené: 25.4.2010

Vyhlásené: 9.4.2010

Účinnosť: 9.4.2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 2/2010
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Lazy pod Makytou

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 25.03.2010 uznesením č. 11

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 08.03.2010 do 25.03.2010

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 26.03.2010 a zvesené dňa 09.04.2010

VZN nadobúda účinnosť dňa 09.04.2010VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
obce Lazy pod Makytou č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Lazy pod Makytou

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7, ods. 2, 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Časť I.
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií z prostriedkov obce Lazy pod Makytou . Obec poskytuje dotácie na všeobecne prospešné služby a na verejnoprospešné účely na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Časť II.
Všeobecné ustanovenia

Článok l
ZDROJE DOTÁCIÍ

Obec vytvára zdroje pre poskytovanie dotácií iba z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.

Článok 2
SMEROVANIE DOTÁCIÍ

1. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie:
• právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo
• verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
• inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec – inej
• obci alebo vyššiemu územnému celku, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
• iným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt
• na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby
• obyvateľom obce.

Obec môže poskytovať dotácie len z vlastných príjmov a na:
• podporu všeobecne prospešných služieb alebo
• verejnoprospešných účelov,
• podnikania a zamestnanosti.

2. Všeobecne prospešné služby sú najmä:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

3. Verejnoprospešným účelom sa na základe tohto nariadenia rozumie:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
c) ochrana a tvorba životného prostredia
d) zachovanie prírodných hodnôt
e) ochrana zdravia
f) ochrana práv detí a mládeže
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
h) plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Článok 3
KOMPETENCIE PRI SCHVAĽOVANÍ DOTÁCIÍ

1. Poskytnutie finančných prostriedkov sa schvaľuje v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok za podmienok ustanovených týmto nariadením.

2. Objem finančných prostriedkov pre príslušný kalendárny rok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. Dotáciu do výšky 100 € vrátane schvaľuje starosta obce. Dodaciu vyššiu ako 100 € schvaľuje obecné zastupiteľstvo

3. Dotáciu je možné poskytnúť v jednom kalendárnom roku na ten istý účel fyzickej, alebo právnickej osobe iba raz a musí sa vyčerpať v tom kalendárnom roku, na ktorý bola schválená. Obec môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých obcou v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie. Dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý nezúčtoval predchádzajúcu dotáciu ak mu bola poskytnutá.

Článok 4
PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

1. Finančné prostriedky môžu byť poskytnuté na základe písomnej žiadosti, príloha č. 1.

2. Žiadosť o dotáciu obsahuje:
a) oblasť v zmysle čl. 2, do ktorej je žiadosť o dotáciu nasmerovaný,
b) presné označenie žiadateľa:
• u FO: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, fotokópiu živnostenského listu, kontakt
• u PO: názov organizácie a adresa, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, pečiatka, výpis z obchodného registra, kontakt.
c) bankové spojenie žiadateľa,
d) názov, stručnú charakteristiku projektu a jeho prínos pre obec,
e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie,
f) u podnikateľských subjektov písomne vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze ani v likvidácií, nemá voči obci žiadne záväzky
g) požadovanú výšku dotácie od obce.

3. Pri rozhodovaní o pridelení dotácie sa bude prihliadať na výšku dotácie poskytnutú žiadateľovi v predchádzajúcich rokoch.

Článok 5
FORMA POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ

1. Dotáciu je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi obcou a žiadateľom (príloha č. 2).

2. Písomnú zmluvu za obec podpisuje starosta obce.

3. Zmluva musí obsahovať:
a) výšku schválenej dotácie,
b) účel použitia dotácie,
c) termín realizácie,
d) právo obce Lazy pod Makytou vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov u žiadateľa,
e) záväzok žiadateľa vrátiť dotáciu obci a uhradiť dohodnutú zmluvnú pokutu v prípade nedodržania podmienok dohody,
f) termín a spôsob vyúčtovania dotácie,
g) termín a spôsob vrátenia prípadných nepoužitých finančných prostriedkov.


4. Na základe dohody (príslušný úsek obecného úradu ) obce vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa, prípadne preplatí preloženú faktúru do schválenej výšky dotácie.


Časť III.
Článok 6
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTNOVENIA

1. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce tak ako je to uvedené v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
2. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce bolo prerokované a schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.03.2010 uznesením č. 11.

 

 


Ing. Miroslav Žbánek
starosta obce

 

  

 

 


Prílohy k VZN č. 2/2010
o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce

 

 

 

1. Žiadosť o dotáciu
2. Zmluva o poskytnutí dotácie
3. Zúčtovanie dotácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC LAZY POD MAKYTOU

Príloha č. 1
Obecný úrad Lazy pod Makytou 020 55 Lazy pod Makytou č. 157
ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE

Oblasť (podčiarknite):
Všeobecne prospešné služby: (upraviť podľa toho, čo bude vo VZN )
l. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
2. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
3. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd,
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
6. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
7. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
8. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
9. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Verejnoprospešný účel: (upraviť podľa toho, čo bude vo VZN )
l. Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
2. Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
3. Ochrana a tvorba životného prostredia,
4. Zachovanie prírodných hodnôt,
5. Ochrana zdravia,
6. Ochrana práv detí a mládeže,
7. Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
8. Plnenie individuálnej určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.


Žiadateľ – názov, obchodné meno
(v súlade s označením v príslušnom registri):


Právna forma:

Štatutárny zástupca organizácie (meno, priezvisko, funkcia):


Adresa žiadateľa:

Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa:


IČO:


Tel., fax, e-mail:


Webová stránka:


Názov akcie/podujatia:

Termín a miesto konania:


Odborný garant za realizáciu podujatia/akcie


Prípadná forma účasti mesta/obce: 

(napr. spoluorganizátor,záštita, čestný hosť a pod.)


Spôsob propagácie obce:


Požadovaná celková výška dotácie
od obce v EUR:


Predpokladané celkové náklady na podujatie/akciu EUR:

 

Poskytnutá dotácia od mesta/obce v predchádzajúcich 3 rokoch:
EUR
EUR
EUR


Prílohy:

 


Miesto a dátum:

 

 

....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre žiadateľa:
Obec poskytuje dotácie z rozpočtu mesta/obce na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č.2/2010.
O dotáciu z rozpočtu obce môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby obyvateľom obce, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Povinné prílohy k žiadosti:
Príloha č. 1 Stručná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia alebo akcie s podrobnou kvantifikáciou predpokladaných výdavkov a využitím finančných prostriedkov (v prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné rozpísať každú akciu/podujatie samostatne).
Príloha č. 2 Odôvodnenie žiadosti
Príloha č. 3 Prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie obce – uviesť materiály, v ktorých bude uvedený text: „podujatie/akciu“ finančne podporilo mesto
Príloha č. 4 Prehlásenie žiadateľa, že nemá voči obci žiadne záväzky
Príloha č. 5 Fotokópia výpisu z obchodného registra, prípadne živnostenské oprávnenie alebo zriaďovateľskú listinu a stanovy spoločnosti, resp. združenia.

Príloha č. 1 k žiadosti

ROZPOČET: (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov na podujatie/akciu spracujte podľa nasledovného vzoru):

Výdavky (na akú položku a koľko budete potrebovať na podujatie/akciu)
Položka: Suma v EUR:


SPOLU VÝDAVKY:

ZDROJE FINANCOVANIA (spracujte v nasledovnom členení):

Vlastné zdroje EUR
Dotácia požadovaná od mesta/obce EUR
Sponzorské a iné.. EUR
SPOLU PRÍJMY: EUR

 

..............................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie

 


Príloha č. 2

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Lazy pod Makytou v roku 20 ....
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: ................

Oblasť : ....................................................................

OBEC LAZY POD MAKYTOU
Adresa: 020 55 lazy pod Makytou č. 157
zastúpené starostom ..............................
bankové spojenie: .................................
IČO: 00 317 446
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)
a
Príjemca:
Názov:
Právna forma:
adresa sídla:
zastúpená/é:
IČO:
bankové spojenie:........................................ číslo účtu: ..................................................
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2010, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 20.......

I.
Predmet zmluvy

1. Obec v zmysle Uznesenia OZ č. ...... zo dňa ................poskytuje príjemcovi
finančnú dotáciu vo výške ...........eur, slovom .................................EUR.
2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu:
„................................................................................................................................“.
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

II.
Spôsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na
účet príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach).

III.
Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom mesta/obce.
3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.20........
5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní a vyúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v do 5.01. nasledujúceho roka
6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.
7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 15.01.20..........

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
od..............................................
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých mesto /obec obdrží 2 rovnopisy a príjemca obdrží 1 rovnopis.

 

V Lazoch pod Makytou dňa ...................

 

 

 

.............................................. ......................................................
Za obec Za príjemcu

 

 


Príloha č. 3
Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Lazy pod Makytou

 

V súlade so zmluvou č. .............. o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa ....................

Príjemca dotácie – obchodné meno, názov, adresa:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Názov podujatia/akcie:
Výška dotácie poskytnutej obcou:
Účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie)
Stručná informácia o realizácii podujatia/akcie (priložte na samostatnom liste)

Finančné vyhodnotenie projektu:
Skutočné príjmy- z toho: Skutočné výdavky:
Vlastné príjmy
Dotácia od obce
Sponzorské a iné
PRÍJMY SPOLU: VÝDAVKY SPOLU:


V................................... dátum: ..........................
.................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

 

Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1. Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení:
por. č., názov dokladu, suma, poznámka. K prehľadu musia byť doložené kópie dokladov (účtenky, faktúry s výpismi z účtu alebo pokladničnými dokladmi preukazujúcimi čerpanie dotácie na schválený účel).
2. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály –programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.)


Overenie zúčtovania za obec Lazy pod Makytou, meno............................ podpis ....................

V Lazoch pod Makytou dňa .....................

Spôsob naloženia s rozdielom pri nedočerpaní zdrojov: ...........................................................................................


Prílohy k zúčtovaniu dotácie:

Výška poskytnutej finančnej dotácie v €: .........................................


P.č. Číslo dokl. Druh výdavku €
Spolu:
Poskytnutá finančná dotácia:
Rozdiel:


Fotokópie všetkých zúčtovávaných dokladov:

 


dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka