Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2011 o dani z ubytovania

Schválené: 17.2.2011

Vyhlásené: 18.2.2011

Účinnosť: 4.3.2011

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 1/2011
o dani za ubytovanie

 

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 2011 uznesením č.

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od do

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa a zvesené dňa

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.03.2011

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
obce Lazy pod Makytou č. 1/2011 o dani za ubytovanie


Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 103 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky určovania a vyberania dane za ubytovanie (ďalej len „daň“) na obce Lazy pod Makytou (ďalej len obce)
(2) Správu dane vykonáva obec (ďalej len „správca dane“).
§ 2
Predmet dane
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu 1)
(ďalej len „zariadenie“).
§ 3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje (ďalej len „ubytovaný“).
§ 4
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.

§ 5
Sadzba dane
Sadzbu dane upravuje platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 6
Vyberanie dane
Daň pre správcu dane vyberá platiteľ dane. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje (ďalej len „prevádzkovateľ“).

§ 7
Povinnosti prevádzkovateľa
(1) Prevádzkovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronickú evidenciu ubytovaných, ktorá musí obsahovať tieto údaje
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného,
b) číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho identitu ubytovaného,
c) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného,
d) dôvod oslobodenia od dane v prípade, ak ubytovaný je oslobodený podľa § 8 ods. 1.
(2) Údaje uvedené v odseku 1 je prevádzkovateľ povinný zapisovať v deň ubytovania, okrem údaju o dni odchodu daňovníka. Ukončenie ubytovania (deň odchodu daňovníka) je prevádzkovateľ povinný vyznačiť v knihe ubytovaných alebo v elektronicky vedenej evidencii ubytovaných ihneď po odchode daňovníka.
(3) Prevádzkovateľ je ďalej povinný
a) predkladať správcovi dane do 10. dňa v mesiaci po ukončení štvrťroku štvrťročné vyúčtovanie dane vybratej za predchádzajúci štvrťrok na tlačive uvedenom v prílohe č. 1,
b) uhradiť vybratú daň na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 10. dňa v mesiaci po ukončení štvrťroku za predchádzajúci štvrťrok,
c) podať na výzvu správcu dane potrebné vysvetlenia a predložiť požadované doklady podľa osobitného zákona,2)
d) oznámiť písomne správcovi dane vznik a zánik činnosti zariadenia najneskôr do 30 dní na tlačive uvedenom v prílohe č. 2, zariadenia jestvujúce ku dňu účinnosti tohto VZN oznámia činnosť zariadenia najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN
e) vydať na požiadanie daňovníka potvrdenie o zaplatení dane,
f) vyhotoviť fotokópiu dokladu ubytovaného preukazujúceho dôvod oslobodenia od dane podľa § 8 ods. 1.
§ 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
(1) Od dane je oslobodená
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba, zdravotne ťažko postihnutá osoba vrátane sprievodcu a osoba poberajúca invalidný dôchodok,
b) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v obci, jeho manžel(ka), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manželia týchto osôb,ich deti a zamestnanci vlastníka objektu
c) príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manžel(ka) a manželia týchto osôb a ich deti.
d) osoba do 15 rokov veku platí 60% ak je to uvedené v platnom VZN o miestnych daniach
(2) Prevádzkovateľ preukazuje správcovi dane oslobodenie od dane na príslušnom účtovnom doklade.3)
§ 9
Záverečné ustanovenia
Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie dane, jej správneho vyberania a včasného poukazovania vykonáva správca dane a ním poverené osoby.
(3) Na konanie vo veciach dane sa vzťahujú osobitné predpisy.5)

 

§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2011.starosta obce
JUDr. Ján Mičic

 

 

 

 

 

 

 


________________________________________
1 ) § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
2 ) Zákon Slovenskej národnej rady č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 ) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4 ) § 3 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
5 ) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 563/2009Z.zo správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.


Príloha č. 1 k VZN č. 1/2011

Štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie

Mesiac/rok Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa Meno zodp. osoby Tel.
Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra

IČO DIČ Číslo účtu

1. Ubytovaní celkom
2. Z toho deti do 15 rokov
3. Počet prenocovaní celkom
4. Z toho počet prenocovaní detí do 15 rokov celkom
5. Počet ubytovaných, ktorí boli oslobodení
6. Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené
7. Z riadku 1 – počet ubytovaných, na ktorých sa vzťahuje daňová povinnosť
8. Z riadku 3 – počet prenocovaní, ktoré podliehajú daňovej povinnosti v danom štvrťroku (riadok 3 mínus riadok 6)

9. Predpis – odvodová povinnosť ubytovacieho zariadenia celkom eur
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie sú správne a úplné.
Číslo účtu obce KS Variabilný symbol

Vyplnené tlačivo zašlite na adresu správcu dane a vybratú daň uhraďte na vyššie uvedený účet alebo zaplaťte v hotovosti do pokladne správcu dane najneskôr do 10. dňa v mesiaci po skončení štvrťroka za uplynulý štvrťrok
V Lazoch p/M dňa Vypracoval
dátum vyhotovenia meno, priezvisko, funkcia zodpovednej osoby

 

podpis a pečiatka

 

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2011


O H L Á S E N I E
vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia

VZNIK/ ZÁNIK* činnosti ubytovacieho zariadenia

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného alebo živnostenského registra
Adresa – ulica, číslo, PSČ
IČO
DIČ
Banka, v ktorej je vedený účet prevádzkovateľa
Číslo účtu
Názov ubytovacieho zariadenia
Adresa – ulica, číslo, PSČ
Dátum začatia činnosti ubytovacieho zariadenia
Dátum ukončenia činnosti ubytovacieho zariadenia
Ubytovacia kapacita
Meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby
Číslo telefónu
* Nehodiace sa preškrtnite


Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.

 


V Lazoch pod Makytou dňa.......................... .......................................................
podpis zodpovednej osoby
a pečiatka

 


 


dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka