Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2011 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok)

Schválené: 20.4.2011

Vyhlásené: 20.4.2011

Účinnosť: 6.5.2011

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 3/2011
ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska
(cintorínsky poriadok)

 

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 20.4. 2011 uznesením č. 20

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 1.4.2011 do16.4.2011

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 20.4.2011 a zvesené dňa 5.5.2011

VZN nadobúda účinnosť dňa 06.05.2011

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
obce Lazy pod Makytou č. 3/2011 ktorým sa vydáva
prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok)

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou:
§ 1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok) cintorínov v obci Lazy pod Makytou.
§ 2
Obsah prevádzkového poriadku pohrebiska (cintorínskeho poriadku)

Prevádzkový poriadok pohrebiska (cintorínsky poriadok) cintorínov v obci Lazy pod Makytou stanovuje práva a povinnosti v nasledujúcom znení:

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA
(CINTORÍNSKY PORIADOK)

Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE


(1) Obec Lazy pod Makytou (ďalej len obec) podľa § 4 odst.1 a 3 písm. f) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve vydáva tento Prevádzkový poriadok pohrebiska (ďalej len Cintorínsky poriadok) ako záväzný právny predpis pre prevádzkovanie pohrebnej služby na miestnom cintoríne v záujme dodržiavania verejného poriadku, úcty a piety voči zomrelým a návštevníkom cintorína.

(2) V katastrálnom území obce sú zriadené dve pohrebiska vo forme cintorína a to v centrálnej časti obce a v miestnej časti Dubková. Cintorínsky poriadok je platný pre oba tieto cintoríny.

(3) Prevádzkovateľom cintorínov je obec Lazy pod Makytou, IČO 00317446

(4) Cintorínsky poriadok je záväzný pre všetkých nájomníkov, návštevníkov, účastníkov pohrebov, osoby vykonávajúce akékoľvek práce súvisiace s prevádzkou cintorína , úpravou a údržbou hrobov a pomníkov na cintoríne.

(5) Márnica (ďalej len Dom smútku) je súčasťou objektu cintorína.

Čl. 2
PREVÁDZKOVANIE CINTORÍNA

(1) Obec je prevádzkovateľom cintorína a stará sa o vonkajší vzhľad a poriadok cintorína, údržbu verejnej zelene, čistotu , údržbu múrov a oplotenia , úpravu chodníkov, technické vybavenie a zariadenie domu smútku , hygienické zariadenie, dodávku úžitkovej vody, odvoz smetí, pozostatkov kvetov a vencov z hrobov.

(2) Obec je oprávnená odstrániť vence, kytice a iné predmety, ktoré po zvednutí a pôsobením počasia rušia estetický vzhľad cintorína aj v prípade, že si túto povinnosť nesplnil nájomca hrobu.

(3) Obec uzatvára zmluvy o prenájme hrobových miest (hrobov) s obstarávateľmi pohrebu alebo blízkymi a príbuznými zomrelého.

(4) Obec vedie evidenciu, ktorá sa člení na:
1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať
1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,
1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,
1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,
1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,
1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len "nájomná zmluva") a údaje o zmene nájomcu,
1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,
1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,
1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,
2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o
2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,
2b) zrušení pohrebiska,

(5) Obec umožňuje prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 26 ods.1 zákona č. 131/2010 Z.z., vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi cintorínskym poriadkom, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným obcou.

(6) Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný pred začatím prác na kopaní hrobu na cintoríne požiadať obec o určenie miesta na vykopanie hrobu. Pri použití zariadenia Domu smútku je o tejto skutočnosti povinný informovať obec najneskôr v nasledujúci pracovný deň.


Čl. 3
UKLADANIE ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV

(1) Hrobové miesto je miesto na pohrebisku, ktoré je určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny.

(2) Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme,

(3) Prehĺbený hrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch rakiev s ľudskými pozostatkami nad sebou tak, aby pred uplynutím tlecej doby nedošlo pri ukladaní vrchnej rakvy k manipulácii s telesnými ostatkami uloženými v spodnej rakve,

(4) Dvojhrob alebo viachrob je hrobové miesto, ktoré svojimi rozmermi umožňuje uloženie dvoch alebo viacerých rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami bezprostredne vedľa seba

(5) Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva zeminou,

(6) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1, 6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1, 2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2, 2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0, 5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0, 3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1, 2 m.
e) rozmery:
a. jednohrob pre jednu dospelú osobu 110 x 245 cm
b. dvojhrob pre dospelých 110 x 245 cm
c. hrob pre dieťa do 14 rokov 90x 200 cm
d. hrob pre dieťa do 6 rokov 80 x 140 cm
e. pre urnu 100 x 100 cm
Uvedená plocha ohraničuje priestor obrubníka a pomníka hrobu.

(7) Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 6 písm. c).

(8) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

(9) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

(10) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

(11) Právo vykopať hrob a vykonať pohrebné služby má oprávnená odborne spôsobilá osoba podľa § 26 zák. č. 131/2010 Z.z., so súhlasom obce.


Čl. 4
POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA A INÝCH OSÔB

(1) Cintorín je pietne miesto.

(2) Všetci návštevníci cintorína sú povinní počas smútočných obradov, a počas prítomnosti na cintoríne správať sa s patričným rešpektom, slušne, dodržiavať ticho a verejný poriadok a tým úctu k blízkym pozostalým a všetkým zomrelým občanom. Na cintoríne je zakázané vodiť psov alebo púšťať iné zvieratá.

(3) Cintorín je bežne prístupný verejnosti, vchody sa nezamykajú , návštevníci cintorína sú povinní uzatvárať vstupné brány a tým zabrániť vstupu nežiaducich osôb, zvierat a pod.

(4) Počas vykonávania prác a služieb na cintoríne nie je dovolené požívať alkoholické nápoje,
návykové látky, fajčiť a robiť hluk, odkladať odpadky a iné veci mimo kontajnera ,vodiť psov alebo púšťať iné zvieratá.
(5) V celom areáli cintorína je zakázané odnášať a odvádzať vodu mimo cintorína, prinášať odpadky do kontajnera umiestneného pri cintoríne, alebo akékoľvek iné zneužívanie verejných služieb, ktoré obec zabezpečuje v súvislosti s prevádzkou cintorína.

(6) Pri zapaľovaní svietidiel (sviečky, kahance a pod.) sú návštevníci cintorína povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákona č.314/2001 Z.z ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov.

(7) Zakazuje sa poškodzovať lavičky slúžiace na oddych a pietnu spomienku návštevníkov cintorína, budovu a zariadenie Domu smútku a iné vybavenie cintorína.


Čl. 5
DOM SMÚTKU

(1) Dom smútku slúži na uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení až do vykonania pohrebného obradu (pohrebu) a plní funkciu priestoru pre vykonanie dôstojnej rozlúčky so zomretým (smútočný pohrebný obrad).

(2) Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.

(3 Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zák. č. 131/2010 Z.z.

(4) Obec poskytuje Dom smútku na uloženie telesných pozostatkov a vykonanie smútočného obradu za odplatu.

(5) Pochovávanie zomretých sa vykonáva v čase dohodnutom s prevádzkovateľom pohrebnej služby a organizátorom smútočných obradov.


Čl. 6
PRENÁJOM MIESTA NA CINTORÍNE

(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

(2) Uzavretím nájomnej zmluvy obec prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Na základe nájmu hrobového miesta má nájomca právo zriadiť na prenajatom mieste hrob, uložiť doň telesné pozostatky mŕtveho alebo urnovú schránku, upraviť jeho povrch a postaviť pomník. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento poriadok neustanovuje inak.

(3) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

(4) Obec vyberá nájomné za hrobové miesto jednotlivým nájomcom na dobu 10 rokov dopredu,
na základe nájomnej zmluvy a podľa plánu hrobových miest na cintoríne. Po uplynutí stanovenej doby možno prenájom obnoviť predĺžením platnosti nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného na ďalšie obdobie 10 rokov.

(5) Právo na miesto sa preukazuje potvrdenkou o zaplatení a záznamom v evidencii podľa čl. 2 odst.4

(6) Nájomca môže obec požiadať o určenie hrobového miesta s rodinnou tradíciou (v rodinnom hrobe), alebo bez bližšieho určenia.

(7) Pozostatky a urny po zániku práva na prenajaté miesto a po uplynutí tlecej doby sa podľa okolností buď ponechajú na pôvodnom mieste, alebo sa uložia do zeme na inom vyhradenom mieste na cintoríne, alebo sa popol a zotleté pozostatky zmiešajú so zemou.


Čl. 7
VÝPOVEĎ NÁJOMNEJ ZMLUVY

(1) Obec najneskôr tri mesiace pred uplynutím lehoty , na ktorú je nájomné zaplatené,
vopred upozorní nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené.

(2) Obec vopred písomne upozorní nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť.

(3) Obec nájomnú zmluvu vypovie,
a) ak závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko zruší,
c) nájomca ani po uplynutí 30 dní po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
d) hrobové miesto nie je udržiavané v dobrom stave, alebo hrobové miesto narušuje estetiku prostredia

(4) Ak obec vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a d), ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na cintoríne, alebo nálepkou umiestnenej na príslušenstve prenajatého hrobového miesta.

(5) Ak obec vypovedala nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a d) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo kedy malo byť nájomné zaplatené, inak odo dňa doručenia výpovede. Obec vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec v zmysle §135 Občianskeho zákonníka. Náklady na odstránenie príslušenstva hrobu znáša nájomca hrobu.

(6) Ak obec vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. c) a d) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na cintoríne. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené, inak odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec v zmysle §135 Občianskeho zákonníka.

(7) Ak obec postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.


Čl. 8
POVINNOSTI NÁJOMCU HROBOVÉHO MIESTA

Nájomca hrobového miesta je povinný
a) dodržiavať ustanovenia cintorínskeho poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a),
e) udržiavať poriadok na cintoríne.


Čl. 9
CENNÍK CINTORÍNSKYCH SLUŽIEB


(1) Za prenájom chladiarenského zariadenia v dome smútku a použitie obradnej miestnosti
Počas smútočného obradu je stanovený poplatok.
a./ do troch dní 9.- €
b/ na tri dni 12.- €
Cena nájomného miesta za užívanie práva k hrobu na dobu 10 rokov :
- jedno hrobové miesto 17.- €
- dve hrobové miesta 34.- €
- detský hrob 5 €
- urna 8 €
(2) Od cintorínskych poplatkov na miestnych cintorínoch sú oslobodené hroby pochovaných významných osobností spoločenského a kultúrneho života, o ktorých tak rozhodlo obecné zastupiteľstvo a spoločný hrob obetí mladoňovskej tragédie.

Čl. 10
PRIESTUPKY


Porušenie ustanovení tohto cintorínskeho poriadku je priestupkom podľa § 32 Zák. č. 131/2010 Z.z.. o pohrebníctve. Za priestupok môže obec uložiť pokutu do výšky 663€.

čl. 11
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kontrolu dodržiavania cintorínskeho poriadku vykonáva poverený pracovník obce.
čl. 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2007 Cintorínsky poriadok obce Lazy pod Makytou a VZN č. 2/2009, ktorým sa dopĺňa VZN č. 3/2007
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6.5.2011.

 

 

starosta obce
JUDr. Ján Mičic


 


dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka