Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Smernica o nakladaní s odpadmi

 

 

 

 

OBEC

 LAZY POD MAKYTOU

                                 020 55 Lazy pod Makytou č. 157

 

 

 

 

SMERNICA č. 2/2016

o zbere a nakladaní s odpadmi v Obci Lazy pod Makytou

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:          JUDr. Ján Mičic, starosta obce

Účinnosť od : 1.7.2016

 

         Na základe Všeobecnej záväzného nariadenia Obce Lazy pod Makytou č. 1/2016 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Lazy pod Makytou v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vydávam túto smernicu o zbere a nakladaní s odpadmi na území Obce Lazy pod Makytou (ďalej len „smernica o odpadoch“).

    

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 

Táto smernica rozpracúva ustanovenia VZN č. 1/2016 o   nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Lazy pod Makytou. Ustanovenia zákona a VZN majú prednosť pred ustanoveniami tejto smernice.

 

 

Čl. 2

Zmesový komunálny odpad

 

Zberné nádoby 110 l (ďalej len „popolnice“) sú prideľované len k nehnuteľnostiam na nasledovnej trase: 

Dolná Dubková – od autobusovej zastávky Odráň po hlavnej ceste s odbočením do uličky k súp. č. 39, ďalej s odbočením do uličky k súp. č. 42 a s ďalším odbočením do uličky k súp. č. 60 a od autobusovej zastávky Dolná Dubková po starej ceste k domu súp. č. 93 a ďalej po hlavnej ceste s odbočením k domu súp. č. 100.

Horná Dubková – po hlavnej ceste až k mostíku cez tok Biela Voda pri dome č. 135, cez mostík k domu č. 133  a k domu č. 141 a potom okolo toku Biela Voda k domu č. 102, s odbočením k domu č. 855 a späť k mostíku a po hlavnej ceste po odbočku na Olšovú

Olšová – po hlavnej ceste v Olšovej po dom č. 822

Centrum pri obecnom úrade – po hlavnej ceste s odbočením do uličky k domu súp. č. 1085

Potok – po hlavnej ceste po dom č. 380 s odbočením  do uličky kolónky Potok k domu č. 243

Hladkovec – po hlavnej ceste po dom č. 267 s odbočením do uličky k domu č. 246 a do uličky k domu č. 257

Centrum pri obchode Jednota – po hlavnej ceste s odbočením do uličky k domu č. 286,

Centrum pri hasičskej zbrojnici – po hlavnej ceste s odbočením na Kolónku  po dom č. 312 a po dom č. 295 a ďalej po hlavnej ceste s odbočením do uličky k domu č. 330

Pánština - ďalej po hlavnej ceste až po Pánštinu s odbočením na Krivé po dom č. 437 a k bytovke dom č. 478.

Tisové – po hlavnej ceste po točňu pri dome č. 733 s odbočení do uličky k domu č. 708 a ďalej Pánštinou až k odbočke do Mladoňova

Mladoňov – po hlavnej ceste až po rázcestie na Miklúše a Ráztoku

Rieka-  po hlavnej ceste až po Čertov

Čertov – po hlavnej ceste po hotel František s odbočkou do Lamží po chatu Alpina a s odbočkou smerom na Hranicu k domu č. 629

 

Zberové vozidlo zváža popolnice len od nehnuteľností na trase uvedenej v ods. 1.

 

Pred hotelom Javorník sú umiestnené dve nádoby 1100 l, ktoré v rámci plánovaného vývozu vyváža zberové vozidlo.

 

 

 

Čl. 3

Umiestnenie kontajnerov na zmesový komunálny odpad

 

Kontajnery na zmesový komunálny odpad pre poplatníkov, ktorým nebola pridelená popolnica sa nachádzajú na zbernom mieste Lánerovec.

 

Čl. 4

Zber separovaných zložiek odpadov

 

1.  Zoznam stojísk na kontajnery na separovaný zber a počet jednotlivých zberných nádob:

a) Lamže -  oproti hotelu Javorník:   

- sklo 1 ks

- plasty 1 ks

- papier 1 ks

b) Čertov -  pri autobusovej zastávke: 

- sklo 1 ks

- plasty 1 ks

c) Rieka – pri autobusovej zastávke:

- plasty 1 ks

d) Tisové – autobusová točňa:

- plasty 1 ks

e) Tisové – odbočka na Drhlov:

- plasty 1 ks

f) Mladoňov – autobusová zastávka Chodúr:

- plasty 1 ks

g) Pánština:

- sklo 2 ks

- plasty 1 ks

h) Lánerovec:

- sklo 2 ks

- plasty 2 ks

i) Krčma „U hasiča“:

- sklo 1 ks

- plasty 2 ks

j) Potraviny Jednota:

- sklo 2 ks

- plasty 3 ks

- papier 1 ks

k) Potok  - autobusová točňa:

- plasty 1 ks

l) Potok – autobusová zastávka č. 1:

- plasty 1 ks

m) Potok – kolónka:

- plasty 1 ks

n) cintorín Lazy p/M:

- sklo 1 ks

- plasty 1 ks

o) Lapač:

- sklo 2 ks

- plasty 2 ks

p) Olšová:

- plasty 1 ks

r) Horná Dubková:

- sklo 1 ks

- plasty 1 ks

s) Dolná Dubková – stará cesta:

- sklo 1 ks

- plasty 1 ks

t) Dolná Dubková – Osvetová beseda:

- sklo 2 ks

- plasty 3 ks

- papier 1 ks

u) cintorín Dubková

- sklo 1 ks

- plasty 1 ks

 

2) Druh zbernej nádoby na týchto miestach bude zvon, alebo kuka nádoba 1100 l.

 

 

Čl. 5

Druhy triedeného zberu v obci

 

Obec v rámci triedeného zberu odpadov vykonáva triedený zber odpadov  aj z nasledovných druhov obalov a z neobalových výrobkov:

kartón

b)  VKM - viacvrstvové kompozitné materiály - (tetrapakovo a pod.)

c)  plastové neobalové výrobky

 

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu sa vykonáva zberom do zberných nádob na zbernom dvore.

 

 

Čl. 6

Odpady z papiera

 

 Papierové odpady sa triedia do zberových nádob na papier na triedený zber komunálnych odpadov – zvony v obci a VOK na zbernom dvore.

 

Medzi papierové odpady patria noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, zložené krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

 

Medzi papierové odpady nepatria plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Čl. 7

Odpady z plastov

 

Odpady z plastov sa delia na odpady z obalov a odpady z neobalových plastových výrobkov.

 

Plastové odpady z obalov sa triedia do zberových nádob na plasty na triedený zber komunálnych odpadov – zvony v obci,  VOK na zbernom mieste a do vriec pre mobilný zber.

 

Medzi plastové odpady z obalov patria PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a pod.

Medzi plastové odpady nepatria obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Plastové odpady z neobalových výrobkov sa triedia do zberových nádob na plasty na triedený zber komunálnych odpadov –  VOK na zbernom mieste

 

Medzi plastové odpady z neobalov patria hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

 

 

 

Čl. 8

Odpady z kovov

 

Kovové odpady sa triedia do VOK na zbernom dvore.

 

Medzi kovové odpady patria kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

 

Medzi kovové odpady nepatria kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

 

Čl. 9

Odpady zo skla

 

Odpady zo skla  sa triedia do zberových nádob na papier na triedený zber komunálnych odpadov – zvony v obci,  VOK na zbernom mieste a do vriec pre mobilný zber

 

Medzi odpady zo skla patria sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

 

Medzi odpady zo skla nepatria vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

 

Čl. 10

Odpady z viacvrstvových kompozitných materiálov

 

Odpady z viacvrstvových kompozitných materiálov (ďalej len „VKM“) sa triedia do zberových nádob samostatne, alebo spoločne s plastovými obalmi

 

Medzi odpady z VKM patria viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

 

Medzi odpady z VKM nepatria viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

 

 

 

 

 

Čl. 11

Nakladanie s elektro odpadom

 

 Zber elektro odpadu z domácností a z rekreačných objektov sa vykonáva zberom do zberných nádob, alebo na vyhradené miesto na zbernom mieste a môže sa vykonať aj mobilným zberom.

 

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.

 

Nepatria sem napr. plynové variče, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.

 

Použité žiarovky, žiarivky a iné svetelné zdroje sú povinní občania odovzdávať  u predajcov týchto výrobkov oprávnených na ich zber.

 

 

Čl. 12

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

 

Obec preukázala čestnými prehláseniami, že viac ako 50% obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. Čestné prehlásenia sú zviazané a uložené u starostu obce. Z uvedeného dôvodu obec nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov.

 

Obec mala k 1.1.2016 1255 obyvateľov. Rozloha obce činí 49,9 km2, čo činí 25,15 obyvateľa na 1 km2. Obec má okrem siedmych základných sídelných jednotiek aj ďalších 25 osád – miestnych častí (Olšová, Pytlovec, Čertov, Čertov – Kohútka, Lamže, Hranica, Javorové, Matuše, Dlhé, Danče, Jamné, Rezákovce, Svečkové, Kršle, Šulíkovec, Lieskovec, Paliesek, Pastorkovec, Zabité,  Široké, Makytka,  Krivé, Mikluše, Ráztoka, Hlboké) a viacero ďalších osád, takže možno jednoznačne konštatovať, že sa jedná o riedko osídlenú oblasť a vzhľadom na lazovnícky charakter obce s mnohými osadami s ťažkým prístupom obec nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov.

 

Medzi zelený odpad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce) i do bioplynovej stanice s výnimkou drevného odpadu, popolu či lístia a nevyžaduje sa použitie hygienizačnej jednotky.

 

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad patrí: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností a pod.

 

Medzi zelený a kuchynský odpad nepatria: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakálačky“, a pod.

 

Čl. 13

Odpad z použitého šatstva a hračiek

 

Obec zavádza v obci aj zber použitého šatstva spoločne so zberom použitých hračiek.

 

Obec uzatvorí zmluvu s právnickými, alebo fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí budú vykonávať v obci zber použitého šatstva a hračiek a umožní im za odplatu umiestniť v obci ich vlastné špeciálne kontajnery.

 

Kontajnery sú umiestnené:

na zbernom mieste,

pri požiarnej zbrojnici v Lazoch p/M

pri Osvetovej besede

 

 

Čl. 14

Odpad s obsahom škodlivých látok

 

Odpad s obsahom škodlivých látok sa ukladá do označenej nádoby v nepriepustom kovovom, alebo platovom obale.

 

Ide výlučne o odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý je súčasťou komunálnych odpadov, a nie odpad z podnikateľskej činnosti.

 

Patria sem odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

 

Čl. 15

Otváracie hodiny na zbernom mieste

 

     Otváracie hodiny na zbernom mieste Lánerovec sa stanovujú nasledovne:

pondelok:           08,00 – 12,00 hod.

utorok:                08,00 – 12,00 hod.

streda:                 15.00 – 19.00 hod.

štvrtok:               08,00 – 12,00 hod.

piatok:              08,00 – 12,00 hod.

sobota:              09,00 – 13.00 hod.    

nedeľa:            16,00 – 20,00 hod.            leto : 1.4. – 30.9.  

                        15,00 – 19,00 hod.           zima: 1.10 – 31.3.

 

Čl. 16

Nakladanie s odpadmi na zbernom mieste

 

Za nakladanie s odpadmi na zbernom mieste počas otváracích hodín je zodpovedný pracovník obsluhy zberného miesta (ďalej len „obsluha“), ktorý je pre výkon činnosti poverený starostom obce.

Obsluha zodpovedá za poriadok na zbernom mieste a správne ukladanie jednotlivých druhov odpadov do príslušných zberných nádob.

Pokiaľ osoba, ktorá je oprávnená uložiť na zberné miesto odpad (poplatník) ukladá do kontajnera na zmesový komunálny odpad taký odpad, ktorý nie je vytriedený a sú v ňom zložky druhov odpadov ktoré sa v obci separujú, upozorní obsluha poplatníka, aby si odpad vytriedil. Ak poplatník upozornenie obsluhy nerešpektuje, obsluha mu uloženie odpadu neumožní a urobí o tom záznam do evidencie porušení právnych predpisov.

Rovnako postupuje obsluha v prípade, že poplatník ukladá neprávne zložky odpadov do zberných nádob na iné zložky odpadov, alebo ak ukladá odpad bez povolenia obsluhy mimo zberných nádob.

Obsluha môže zakázať uložiť objemný odpad na zbernom mieste mimo dní vyhradených pre ukladanie objemných odpadov.

 

 

Čl. 17

Vedenie evidencií na zbernom mieste

 

 

Každého poplatníka, ktorý uloží odpad na zbernom mieste zaeviduje obsluha zberného miesta, kde zaeviduje údaje podľa vlastného poznania, alebo dopytom:

dátum a čas

meno a priezvisko

súpisné číslo stavby v Lazoch pod Makytou poplatníka

evidenčné číslo auta na ktorom bol odpad dovezený

druh odpadu

množstvo odpadov

poznámku v prípade potreby

 

Po ukončení smeny obsluha spočíta jednotlivé množstvá odovzdaných odpadov na zberné miesto.

 

V prípade, že obsluha zistí porušenie zákona o odpadoch, VZN č. 1/2016, alebo iné porušenie právnych predpisov, zaznamená to v evidencii.

 

 

 

Čl. 18

Zberné nádoby na zbernom mieste

Na zbernom mieste sú nasledovné zberné nádoby

3 ks VOK na zmesový komunálny odpad

1 ks VOK na sklo

4 ks zvony na sklo

1 ks VOK na kovy

1 ks VOK na papier a kartón

1 ks VOK na plasty

 

 

Čl. 19

Záverečné ustanovenia

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1.7.2016

 

 

         JUDr. Ján Mičic, starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBEC

 LAZY POD MAKYTOU

                                020 55 Lazy pod Makytou č. 157

 

 

DOPLNOK  č. 1

SMERNICE č. 2/2016

o zbere a nakladaní s odpadmi v Obci Lazy pod Makytou

 

Smernica č. 2/2016 o zbere a nakladaní s odpadmi v Obci Lazy pod Makytou sa mení nasledovne:

čl. 2 ods. 3 znie:

3) Nádoby 1100 l  sú umiestnené nasledovne:

Pred hotelom Javorník sú umiestnené štyri nádoby ,

pri hoteli Javorník okrem popolníc  sú dve nádoby

pri horskom rezorte Jasoň na Kohútke dve nádoby, ktoré sa vyvážajú len po nahlásení potreby vývozu z rezortu

pri autobusovej zastávke Čertov,

ktoré v rámci plánovaného vývozu vyváža zberové vozidlo.

 

č. 15 sa na konci dopĺňa vetou:

„Otváracie hodiny na zbernom mieste sa budú využívať len po rozhodnutí obce o obmedzenej prevádzke zberného miesta. V opačnom prípade je zberné miesto otvorené nepretržite.“

 

            v Lazoch pod Makytou dňa 10.11.2016

 

JUDr. Ján Mičic, starosta obce


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka