Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

 

1. Verejný obstarávateľ

Obec Lazy pod Makytou

Obecný úrad Lazy pod Makytou

Lazy pod Makytou 157

020 55 Lazy pod Makytou

 

IČO     00317446

 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Mičega

tel. č.: +421 42 4681932, +421 42 4681941

e-mail: starosta@lazypodmakytou.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://www.lazypodmakytou.sk/

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

WiFi pre Teba v obci Lazy pod Makytou

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)

Zákazka na poskytnutie tovarov.

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:

Sídlo Obec Lazy pod Makytou

 

6. NUTS kód - SK022

 

7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):

Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení.

 

8. Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 10 externých prístupových bodov zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

 

1 – Futbalové ihrisko – areál ihriska - Outdoor AP

2 – Základná škola – altánok pri ZŠ- Outdoor AP

3 – Obecný úrad – priestor na chodbe OcÚ - Indoor AP

4 – Obecný úrad – priestor pred vchodom do OcÚ - Outdoor AP

5 – Obecný úrad – priestor za OcÚ, smerom k multifunkčnému ihrisku - Outdoor AP

6 – Kultúrny dom – pred hlavným vchodom do KD - Outdoor AP

7 – Kultúrny dom –priestor smerom k potravinám- Outdoor AP

8 – Požiarna zbrojnica – priestor pred požiarnou stanicou - Outdoor AP

9 – Požiarna zbrojnica – priestor smerom k Domu služieb - Outdoor AP

10 – Oddychová zóna – priestor pred pamätníkom - Outdoor AP

Prístupové body, ktoré budú umiestnené na uvedených verejných priestranstvách musia spĺňať minimálne nasledujúce technické parametre:

1. Kompaktné dvojpásmové WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré sú certifikované pre európsky trh,

2. Životný cyklus použitých produktov vyšší ako 5 rokov,

3. Stredná doba medzi poruchami (MTBF) minimálne 5 rokov,

4. Možnosť centrálneho manažmentu pre riadenie, monitoring a konfiguráciu siete (single point of management),

5. Súlad s „802.11ac Wave I, Institute of Electrical and Electronics Engineers“ (IEEE) štandardom,

6. Podpora 802.1x IEEE štandardu,

7. Podpora 802.11r IEEE štandardu,

8. Podpora 802.11k IEEE štandardu,

9. Podpora 802.11v IEEE štandardu,

10. Schopnosť AP obsluhovať naraz aspoň 50 rôznych užívateľov bez zníženia kvality služby,

11. Minimálne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output),

12. Súlad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).

 

Sumár aktivít a výstupov

  1. Projektová dokumentácia, ktorá bude obsahovať sieťové zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru, meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo je súčasťou výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, časť „Iné dokumenty výzvy“ č. 7).

 

9. Spoločný slovník obstarávania:

32571000-6 Komunikačná infraštruktúra

 

10. Celkový rozsah predmetu zákazky:

Maximálne 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení.

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 12 083, 33  EUR

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30  dní od jej doručenia. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

 

 

13. Podmienky účasti:

13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:

 

Uchádzač predloží kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových organizácií. Originál relevantného dokumentu bude predložený úspešným uchádzačom.

 

Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

 

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona), uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

 

13.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním bezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovaná úroveň dodávky bezdrôtových prístupových bodov v obdobnom rozsahu sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 11.249,99  EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

 

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona                           č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona), verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku účasti aby zabezpečil, že dodávateľ má skúsenosti s dodávkou tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a teda je schopný dodať požadovaný tovar.

 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.

 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

 

15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):

20.02.2019, 10:00 hod

 

16. Miesto na predloženie ponúk:

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu:  starosta@lazypodmakytou.sk

 

17. Ponuka musí obsahovať:

  1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.

2.  Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18.

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

4.  Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.

Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

 

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

 

                                                                                           Návrh na plnenie kritéria

Kritérium

                      Návrh

Sadzba DPH v zmysle

             Návrh

platnej legislatívy

Najnižšia celková zmluvná  cena  v EUR vrátane DPH. Váha kritéria je  100 %.*

Spolu...................EUR

 

Spolu...................EUR

bez DPH

vrátane DPH

 

 

 

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Slovenský jazyk

 

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ

Áno

 

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk

11.02.2019

 

     

 


 

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka