Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

VO - Obnova športového areálu

Obec Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou 157
020 55 Lazy pod Makytou
IČO: 00317446
__________________________________________________________________________
VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).


1. Názov zákazky: „Obnova športového areálu“

2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov: Obec Lazy pod Makytou
IČO: 000 317 446
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gardian, +421 42 44 43 891
Webové sídlo: http://www.lazypodmakytou.sk/
Sídlo verejného obstarávateľa:
Lazy pod Makytou 157
020 55 Lazy pod Makytou
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Predmet zákazky: „Obnova športového areálu“

4. Druh zákazky: stavebné práce

5. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://www.lazypodmakytou.sk/oznamenia-o-vyhlaseni-verejneho obstaravania.phtml?id3=120198

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky.

7. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a písm. f) ZVO.
- Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO doložením dokladu uskutočňovať stavebné práce. (Napr. Výpis z obchodného registra, Výpis zo živnostenského registra ako originál alebo kópiu, vytlačený z internetu).
- Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO tým, že nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o verejnom obstarávaní . V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, bude jeho ponuka vylúčená. Verejný bude túto skutočnosť overovať z verejne dostupných zdrojov.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti aj spôsobom podľa § 152 ZVO.

8. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je oprava a obnova budovy šatní pre futbalový oddiel TJ Jednota Lazy pod Makytou. Súčasťou zákazky je vybudovanie nových striedačiek, nakoľko staré nezodpovedajú súčasným požiadavkám.
Ďalšie a podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácií ktorá je prílohou výzvy na predkladanie ponúk.
V prípade ak sa vo výkaze výmer alebo projektovej dokumentácií uvádzajú konkrétne značky stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke nahradiť tieto materiáli ich ekvivalentným druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov.

9. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45212200-8

10. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 813,28 EUR bez DPH

11. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podrobnejšie informácie o množstve resp. rozsahu stavebných prác sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácií ktorá je prílohou výzvy na predkladanie ponúk.

12. Miesto dodania predmetu zákazky:
Lazy pod Makytou 94, 020 55 Lazy pod Makytou – TJ Jednota

13. Variantné riešenie: neumožňuje sa

14. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom kontaktnom mieste: Ing. Ján Mičega (0915 709 997). Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku.

15. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 18. 09. 2019 do 10:00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne firmy MP Profit PB s.r.o., a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
16. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne na adresu uvedenú v bode 15. Ponuky budú predkladané v slovenskom alebo českom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Uchádzač predložením cenovej ponuky prejavuje súhlas so znením návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk a je si vedomí, že v prípade úspešnosti jeho ponuky bude výsledkom tohto prieskumu trhu uzavretie zmluvy v znení uvedenej v prílohe č.2.
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„Obnova športového areálu“ – NEOTVÁRAŤ!

17. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za stavebné práce uvedené vo výkaze výmer a Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

18. Lehota viazanosti ponúk: 31. 12. 2019

19. Dĺžka realizácie stavebných prác: 21 kalendárnych dní od odovzdania staveniska

20. Použitie elektronickej aukcie: nie

21. Obsah ponuky:
Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom originály , ktorá obsahuje:
 Vyplnený výkaz výmer – príloha č. 1 tejto výzvy
 Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo – príloha č. 2 tejto výzvy
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 7.

22. Otváranie ponúk:
Neverejné.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18. 09. 2019 o 11:00 hod
Miesto: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica

23. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného obstarávateľa a zo zdrojov v rámci programu Podpora rozvoja športu prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky.

24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Prípadné otázky k predmetu zákazky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr 24 hodín pred termínom na predkladanie ponúk e-mailom na info@mpprofit.sk
- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená žiadna ponuka,
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.


Prílohy:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
V Považskej Bystrici, dňa 10.09.2019


.............................................
Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka