Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne poplatky

 

 

 

 

 OBEC

 LAZY POD MAKYTOU

 020 55 Lazy pod Makytou č. 157

 

 

 

Sadzobník správnych poplatkov

vyberaných obcou

 

výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Časť                                                                    Položka

I. Všeobecná správa                                           1,2,3,6,8,9,15

II. Vnútorná správa                                            16,17, 18

III. Pôdohospodárstvo                                        38

V. Stavebná správa                                            59 až 62a

VI. Doprava                                                       79 až 80a,82 až 85

VIII. Finančná správa a obchodná činnosť        140,142 až 144

X. Životné prostredie                                         160,161, 162

 

Poznámka: Podľa § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur.

Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

 

ČASŤ - VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo

odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1. fyzická osoba ......................................................................................................... 16,50 eura

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie .......................... 165,50 eura

 

Poznámky

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa

podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej

informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo

súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

........................................................................................................................ 2 eurá

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo

osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy

úmrtí .................................................................................................................. 5 eur

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu

alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov

alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku .................................................................................................... 2 eurá

 v cudzom jazyku .............................................................................................................. 3 eurá

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím

zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ............................................. 9,50 eura

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne,

planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena i) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

Poznámky

1/ Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej

výzvy.

2/ Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení,

knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

Položka 3

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ........................................... 2 eurá

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu,

za každý odtlačok a za každý podpis .................................................................................. 5 eur

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných

 verejných listín (apostilla) ....    ........................................................................................ 10 eur

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov

 a v žiadosti o odpis registra trestov ......... ........................................................................ 2 eurá

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(pozn. autora: ide o zákonné znenie no zákon č. 311/1992 Zb. bol zrušený a nahradený zákonom č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Položka 6

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka

......................................................... 4,50 eura

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz

(osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka

......................................................... 16,50 eura

c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka

........................................................ 6,50 eura

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz

(osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch

................................................................ 33 eur

Oslobodenie

1/ Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného

označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu

prepravu.

2/ Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa  vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ...........................................................5 eur

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania .......................................................... 16,50 eura

Poznámky

1/ Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2/ Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.

3/ Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

(pozn. autora: ide o zákonné znenie no zákon č.511/1992 Zb. bol zrušený a nahradený zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

1. fyzická osoba ........................................................................................................... 9,50 eura

2. právnická osoba .................................................................................................... 165,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 

II. ČASŤ - VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ................................................................ 2 eurá

 

Položka 17

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ........................................................................................... 10 eur

 

Položka 18

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskejrepubliky...................................................................... 20 eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom

 medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky............................................................ 20 eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby................................................. 20 eur

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti............................. 70 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom

medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo  medzi cudzincami ....................................................................................................................................... 35 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a

 cudzincom ........    ........................................................................................................ 70 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami ................................................................. 200 eur

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území

 Slovenskej republiky trvalý pobyt ............................................................................... 200 eur

Oslobodenie

1/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania

s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

2/ Od poplatku podľa písm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

1/ Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

2/ Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

3/ Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.

4/ Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).

5/ Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

 

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

 a) týždenný ................................................................................................................. 1,50 eura

 b) mesačný .................................................................................................................. 3 eurá

 c) ročný ....................................................................................................................... 7 eur

 d) trojročný ................................................................................................................. 17 eur

Oslobodenie

1/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

V. ČASŤ - STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití

územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu ................................................................................................... 40 eur

2. pre právnickú osobu .............................................................................................. 100 eur

a) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ............................ 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1/ Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

2/ Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu .............................................................................. 50 eur

2. na stavbu bytového domu ................................................................................ 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ................................................... 25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ...................................................... 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ............................. 35 eur

2. bytových domov ...................................................................................... 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ....................................................... 30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .......................................... 30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,

 malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ........ ................................................. 30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................... 30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad

        letné kuchyne, bazény, sklady ......................................................................... 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom  k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..................................................... 50 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ....................................... 50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,

      malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..................................................... 50 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská .................................................................. 50 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady..................... 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen

        d) a e) ......................................................................................................... 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny

stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane ................................................................................ 100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ...................................................... 200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .................................................... 400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .................................................. 600 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ............................................. 800 eur

nad 10 000 000 eur ..................................................................................... 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva

 samostatné stavebné povolenie na stavby ................................................................ 50 eur

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má

veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ....................................................................................... 60 eur

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je

 väčšia ako 20 m2......................................................................................................150 eur

Oslobodenie:

1/ Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2/ Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3/ Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Poznámky

1/ Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].

2/ Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3/ Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4/ Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

1. pre právnickú osobu ............................................................................................... 100 eur

2. fyzickú osobu ........................................................................................................... 30 eur

b) Žiadosť o zmenu doby trvania

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť

 od 3 m2    do 20 m2            ........................................................................................... 60 eur

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2....... 150 eur

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

 1. právnickú osobu ........................................................................................... 50 eur

 2. fyzickú osobu ............................................................................................... 20 eur

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je

 menšia ako 3 m2 .................................................................................................. 30 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu ........................................................................................................ 30 eur

2. fyzickú osobu ............................................................................................................ 10 eur

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny

a doplnenia telekomunikačného zariade......................................................................... 80 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná

dokumentácia stavby .................................................................................................... 10 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ........................... 30 eur

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..................................................... 10 eur

 

Oslobodenie

1/ Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2/ Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce

zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie

zmeny stavby ............................................................. trojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62

Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,

 podľa položky 60 ..................................................................................................... 30 eur

2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu ........................................................................................................ 50 eur

fyzickú osobu ............................................................................................................ 20 eur

3. terénnych úprav pre právnickú osobu .................................................................. 100 eur

fyzickú osobu ........................................................................................................... 20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľno...................................................................... 100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ….......................................... 20 eur

Oslobodenie

1/ Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2/ Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom ................................................................................................ 35 eur

2. bytový dom .................................................................................................. 120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy

alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..................................................... 25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ........................................................... 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ............................... 25 eur

2. bytových domov .......................................................................................... 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov

 alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ..................................................... 20 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..................................... 20 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

 odpadových vôd, jazierka ................................................................................. 20 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská ................................................................. 20 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,

 napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ...................................................... 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ...................................................... 30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ........................................ 30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,

 malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..................................................... 30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská .................................................................... 30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ........................ 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ................................. 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri

predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane .......................................................................................... 60 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ....................................................... 120 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ....................................................... 250 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane................................................... 400 eur

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .......................................... 530 eur

nad 10 000 000 eur .............................................................................................. 660 eur

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je

 väčšia ako 20m2 .................................................................................................. 50 eur

Oslobodenie

1/ Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2/ Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3/ Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1/ Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

2/ Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3/ Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4/ Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

VI. ČASŤ - DOPRAVA

Položka 79

a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi ...

 3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci........................................................................ 25 eur

 4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci ..................................................................... 180 eur

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) -  50 % podľa príslušnej sadzby

d) Schválenie cestovného poriadku alebo o jeho  zmeny......................................... 15 eur

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu

poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

4. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške50 % príslušnej sadzby.

5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

 

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií pri nadrozmernej doprave alebo nadmernej doprave

 a) za každú jednotlivú dopravu

 1. nadrozmerná doprava pri prekročení najväčšej povolenej šírky, najväčšej povolenej výšky alebo najväčšej povolenej dĺžky vrátane nákladu ............................................. 60 eur

 2. nadmerná doprava

 2a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti, ak hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v tonách) je

 do 40 vrátane .................................................................................................... 150 eur

 nad 40 do 60 vrátane ................................................................................... 250 eur

 nad 60 do 120 vrátane ................................................................................. 350 eur

 nad 120 ............................................................................................................... 700 eur

 2b. pri prekročení najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak zaťaženie nápravy (vyjadrené v %) je

 do 10 vrátane ................................................................................................... 100 eur

 nad 10 do 11,50 vrátane ................................................................................ 150 eur

 nad 11,50 do 12,50 vrátane ............................................................................ 200 eur

 nad 12,50 ........................................................................................................ 500 eur

 b) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy neprekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu najviac šesť mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na päťnásobok

 c) za nadmernú dopravu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť motorového vozidla alebo jazdnej súpravy

prekročí 60 t, alebo nadrozmernú dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých trasách na dobu

najviac troch mesiacov sa poplatok vypočítaný podľa písmena a) zvýši na dva a pol násobok

 d) za dopravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

 1. za každú jednotlivú trasu, ak najväčšia povolená celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

 1a. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku

 4,5 m a nie sú prekročené najväčšie povolené

 hmotnosti pripadajúce na nápravu ................................................................. 100 eur

 1b. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku

 4,5 m alebo sú prekročené najväčšie povolené

 hmotnosti pripadajúce na nápravu ................................................................ 200 eur

 2. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo

 viacerých trasách na dobu najviac troch mesiacov

 2a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. ........................................................ 500 eur

 2b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................................... 1 000 eur

 3. za dopravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo

 viacerých trasách na dobu najviac šiestich mesiacov

 3a. pri splnení podmienok podľa bodu 1a. .................................................... 1 000 eur

 3b. pri splnení podmienok podľa bodu 1b. ................................................... 2 000 eur

 

Splnomocnenie

 1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

 2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za nadrozmernú

dopravu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

 3. Pri určení poplatku vyberaného dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu za

nadmernú dopravu, ak sa už táto doprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu, sa čiastkové sadzby podľa písmena a) bodov 2a. a 2b. posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké percentuálne preťaženie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu alebo nápravového zaťaženia ide

 3a. pri prekročení najväčšej povolenej celkovej hmotnosti vrátane nákladu, ak preťaženie

(vyjadrené v %) je do 10% vrátane päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a.

 nad 10% desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2a.

 3b. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak

preťaženie (vyjadrené v %) je  do 10% vrátane päťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b. nad 10% desaťnásobok sadzby určenej podľa písmena a) bodu 2b.

 Výsledný poplatok pri dodržaní bodov 6 a 8 časti Poznámky sa určí ako súčet čiastkových

sadzieb bodov 3a. a 3b.

 4. Správny orgán môže pri nadmerných dopravách alebo nadrozmerných dopravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo

poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

 

 Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci dopravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú najväčšie povolené rozmery alebo najväčšie povolené hmotnosti alebo iný subjekt.

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov trasy.

5. Pri doprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatku určí ako dvojnásobok sadzby uvedenej v písmene a) bode 1.

6. Prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u

jednotlivého vozidla v súprave, s výnimkou návesovej súpravy. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie najväčšej povolenej celkovej hmotnosti do 3,0% sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej doprave sa hmotnosť jazdnej súpravy určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie najväčšej povolenej hmotnosti pripadajúcej na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne so zohľadnením dvojnáprav a trojnáprav a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0% sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy, sa každá náprava

posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony. Dvojnápravy a trojnápravy sa v tomto prípade nezohľadňujú.

10. Pri doprave, pri ktorej je súčasne prekročená najväčšia povolená celková hmotnosť a

najväčšie povolené nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2a. a 2b.

11. Ak ide o dopravu, pri ktorej sú prekročené najväčšie povolené rozmery aj najväčšia

povolená hmotnosť, poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12. Poplatky podľa písmena d) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o dopravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.

13. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena b) alebo c) a meraním

celkovej hmotnosti, hmotnosti pripadajúcej na nápravu a rozmerov sa zistí, že boli porušené

podmienky povolenia na zvláštne užívanie, takáto doprava sa posudzuje ako doprava bez

povolenia na zvláštne užívanie.

14. Ak sa už čiastočne alebo celkom vykonala doprava podľa písmena d) bez povolenia na

zvláštne užívanie, dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu podľa Splnomocnenia bodu 3 sa posudzuje suma z čiastkových sadzieb uvedených v písmene a).

 

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ................................................................... 75 eur

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ................................................................... 55 eur

Poznámka

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

 

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)....

c) miestnych komunikácií ..................................................................................... 80 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Položka 83

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych

komunikácií ............................................................................................................ 70 eur

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy

a miestnych komunikácií ........................................................................................ 40 eur

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na

cestu I., II. a III. triedy ........................................................................................... 75 eur

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ........ 40 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

1/ Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2/ Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 

 

Položka 85

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme

pozemnej komunikácie ................................................................................. 115 eur

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme  pozemnej komunikácie na umiestnenie

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha

je menšia ako 3 m2 ................................................................................................ 30 eur

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha

 má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .............................................................................. 60 eur

3. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha

 je väčšia ako 20 m2 .............................................................................................. 150 eur

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné

nehnuteľnosti ......................................................................................................... 30 eur

d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

 1. cestou ................................................................................................................ 115 eur

 2. s miestnou komunikáciou ................................................................................... 75 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

 

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

1. číselné lotérie ....................................................................................................... 350 eura

2. okamžité lotérie ................................................................................................... 350 eura

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ....................................................... 1 500 eur

4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok ......................... 350 eura

5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie ............................. 350 eura

6. kurzové stávky ..................................................................................................... 4 000 eur

7. hazardné hry v kasíne ........................................................................................... 7 000 eur

8. bingo vrátane špeciálneho binga ........................................................................ 4 000 eur

9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom

telekomunikačných zariadení a videohry ............................................................... 1 700 eur

10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode ................................ 1 700 eur

b) oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere prevádzkovať

žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína alebo

o zámere pokračovať v prevádzkovaní ..................................................................... 100 eur

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode ....................... 200 eur

2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode ................... 800 eur

d) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly

 alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách údajoch alebo dokladoch,

 na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie

 prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie ....................... 30 eur

e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri

prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie ........................................................ 100 eur

 

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho

 roľníka do evidencie ........................................................................................ 6,50 eura

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení

 o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ................................................... 1,50 eura

 

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie

rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie

rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach , vydanie

rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani

v daňovom konaní na základe žiadosti

      daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a)........................................ 9,50 eura

b) Vydanie potvrdenia obcou 32a) alebo orgánom

 finančnej správy podľa osobitného predpisu 32aa) ............................................. 3 eurá

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ............... 1,50 eura

Oslobodenie

1/ Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2/ Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

 

Položka 144

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z

 obchodného registra ............................................................................................. 9,50 eura

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie

 podľa osobitného predpisu 32a)......................................................................... 16,50 eura

d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za

 stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie .................................... 6,50 eura

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 32a) ................... 9,50 eura

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania32a)........................................................ 9,50 eura

--------------------------------------

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

 

X. ČASŤ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona 36p)

1. fyzická osoba .................................................................................................... 10 eur

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou .................................................................................... 100 eur

Oslobodenie

1/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.

2/ Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)

--------------------------------------

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie , zmenu alebo zrušenie výnimky zo zákazov ustanovených

osobitným zákonom 36p)

1. fyzická osoba ............................................................................................................ 10 eur

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,

ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ................................................. 100 eur

Oslobodenie

1/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.

2/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov. 37)

3/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

--------------------------------------

36p) Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení

neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov.

 

 

Položka 162

ac) Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku

 stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách 38b ................................................. 5 eur

af) Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických  celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu 38e).................................................... 10 eur

38b) § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení zákona č. 318/2012 Z.z.

38e) § § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka