Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2012 o rozpočtových pravidlách a nakladaní z finančnými prostriedkami obce Lazy pod Makytou

Schválené: 6.12.2012

Vyhlásené: 7.12.2012

Účinnosť: 1.1.2013

 

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 3/2012
o rozpočtových pravidlách a nakladaní z finančnými prostriedkami obce Lazy pod Makytou

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 6.12.2012 uznesením č. 57

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 20.11.2012 do 5.12.2012

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 7.12.2012 a zvesené dňa 21.12.2012

 


VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013

 


Obec Lazy pod Makytou v súlade s § 6 a § 11 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zák. č. doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení („ďalej len VZN“)

Čl. 1.
Úvodné ustanovenia


1) Toto VZN upravuje v súlade s platnou právnou úpravou postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obce, používanie rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, formy kontroly rozpočtu obce. a nakladanie z finančnými prostriedkami obce Lazy pod Makytou.


Čl. 2.
Rozpočtový proces

1) Na zostavovaní rozpočtu obce na daný rozpočtový rok sa podieľajú jednotlivé orgány samosprávy
obce a tiež orgány obecného zastupiteľstva v rozsahu uvedenom v týchto zásadách.

2) Pôsobnosť jednotlivých subjektov pri vypracovávaní rozpočtu obce je nasledovná:
a) Komisie obecného zastupiteľstva :
- sústreďujú požiadavky týkajúce sa rozpočtu obce a jeho zmien od obyvateľov obce, od
právnických a fyzických osôb, ako aj od zamestnancov obce,
- posudzujú požiadavky najmä z hľadiska prínosu pre obec a jeho rozvoj, ochrany a tvorby
životného prostredia a verejnoprospešných služieb
- odporúčajú zastupiteľstvu na zahrnutie do rozpočtu obce vybrané priority, ktoré vyplývajú z
posúdenia požiadaviek
- navrhujú koncepčné riešenia závažných problémov obce
- vypracovávajú v rámci svojej pôsobnosti v spolupráci s ekonómkou obce a starostom obce návrh rozpočtu obce.
b) Starosta obce :
- riadi a usmerňuje práce na vypracovávaní rozpočtu obce a na zmenách rozpočtu,
- môže upravovať rozpočet obce rozpočtovým opatrením do výšky 1 000 € za mesiac
c) Obecné zastupiteľstvo najmä :
- prerokováva návrh rozpočtu alebo zmenu rozpočtu vypracovanú podľa požiadaviek komisií
- schvaľuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny, viacročný rozpočet obce a použitie rezervného fondu
- kontroluje čerpanie rozpočtu obce – prerokúva polročné správy o plnení rozpočtu obce,
- schvaľuje záverečný účet obce, rozhoduje o použití mimorozpočtových peňažných fondov, o použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozpočtového hospodárenia,
- schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov,
- rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
- schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov obce.

3) Ekonómka obce zabezpečuje organizačné a administratívne úkony súvisiace s vypracovávaním
rozpočtu na príslušný rok, najmä:
- zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie rozpočtov obce, spracúva prvotný návrh rozpočtov obce pre komisie obecného zastupiteľstva a starostu obce
- sústreďuje požiadavky na zahrnutie do rozpočtu obce od fyzických a právnických osôb, zamestnancov obce a predkladá ich jednotlivým komisiám a starostovi obce
- vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie,
- na požiadanie obecného zastupiteľstva spracováva jednotlivé podkladové materiály , rozbory a pod.
4) Pri spracovaní rozpočtu všetky subjekty uvedené v článku 2 tohto VZN musia zohľadňovať prioritu potreby finančných prostriedkov na dokončenie (resp. dokončovanie) rozostavaných stavieb a potreby z predchádzajúceho rozpočtového roka.


Čl. 3
Pravidlá rozpočtového hospodárenia a rozpočtové opatrenia


1) Prebytok hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadáva. Je zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce.

2) Prípadný schodok svojho hospodárenia obec vyrovná predovšetkým z :
a) rezervného fondu,
b) rozpočtu bežného roka vrátane finančných operácii,
c) návratných zdrojov financovania

3) Za efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov zodpovedá starosta.

4) Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rámci zabezpečenia samosprávnych funkcií
obce a preneseného výkonu štátnej správy zodpovedajú zamestnanci obecného úradu a starosta obce

5) Ekonómka obce zabezpečuje vypracovanie polročnej správy o plnení rozpočtu obce a jej predloženie obecnému zastupiteľstvu.

6) Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte rozpočtovej kapitoly
zabezpečená, možno úhradu realizovať nasledovne :
a) zmenou rozpočtu obce,
b) presunmi rozpočtových prostriedkov,
c) povoleným prekročením limitu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
d) viazaním rozpočtových výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtových príjmov
alebo, ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fond

7) O zmene rozpočtu obce a použití mimorozpočtových peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zmeny rozpočtu obce môžu byť schválené OZ maximálne 4x v priebehu kalendárneho roka.
8) Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci jedného oddielu, skupiny, funkčnej klasifikácie vrátane presunu medzi bežným a kapitálovým rozpočtom schvaľuje starosta obce do výšky 1000 €. Ostatné presuny schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

9) Prebytok hospodárenia rozpočtu obce po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne Obecné zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu


Čl. 4
Použitie rezervného fondu


1. Obec používa rezervný fond vo výške určenej OZ na účel schválený OZ. Starosta obce môže
rozhodnúť o použití rezervného fondu v ním určenej výške na výdavky súvisiace so živelnými
pohromami v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
2. Rezervný fond možno použiť na:
a) úhradu schodku hospodárenia obce,
b) zníženie dlhovej služby,
c) výdavky nevyhnutné k odstráneniu, resp. k predchádzaniu živelných pohrôm a havárií,
d) výdavky v záujme predísť hrozbe výrazných škôd na majetku obce.


Čl. 5
Hlavný kontrolór obce


1) Osobitné postavenie v rámci nakladania s verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami
rozpočtu obce má hlavný kontrolór obce.
2) Na úseku rozpočtu plní hlavný kontrolór obce najmä úlohy:
a) vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu na zmenu rozpočtu
b) vypracováva odborné stanoviská k záverečnému účtu,
c) kontroluje plnenie príjmov a výdavkov obce,
d) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami obce a hospodárenie s prostriedkami
poskytnutými rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.
3) Výsledky svojej činnosti kontrolór predkladá OZ.

Čl. 6
Nakladanie z finančnými prostriedkami obce

1) Finančnými prostriedkami obce sú prostriedky na účte a v hotovosti.
2) Finančné prostriedky na účte spravuje ekonómka obce. Stav na účtoch obce v bankách je povinná sledovať denne a o stave informovať starostu obce. Finančné operácie s bankou môže vykonávať aj cez službu internet banking, pričom zodpovedá za utajenie prístupových hesiel a za to, že tieto nebudú zneužité neoprávnenou osobou. Pri zistení neoprávneného pohybu na účtoch obce je povinná toto ihneď oznámiť príslušnej banke a starostovi obce.
3) Príkazy na úhradu a výbery hotovosti v bankách musia podpísať aspoň dvaja určení pracovníci obce.
4) Finančné prostriedky v hotovosti spravuje ekonómka obce a administratívne pracovníčky obce, pričom tieto musia mať uzatvorenú hmotnú zodpovednosť za zverené prostriedky. Finančné prostriedky v hotovosti musia mať uložené v kovovej pokladničke v ktorej hotovosť nesmie presiahnúť 1.000 €. Po skončení pracovnej smeny uložia pokladničku do plechovej skrine, alebo do trezoru. O pohybe finančnej hotovosti v pokladni vedú príslušnú účtovnú evidenciu.

 

Čl.7
Záverečné ustanovenia


Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013


JUDr. Ján Mičic


starosta obce
 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka