Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o záväzných častiach Územného plánu obce Lazy pod Makytou

Schválené: 25.4.2013

Vyhlásené: 26.4.2013

Účinnosť: 15.5.2013

 

 

 

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 1/2013
o záväzných častiach Územného plánu obce Lazy pod Makytou

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 25.4.2013 uznesením č. 13

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 9.4.2013 do24.4.2013

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 26.4.2013 a zvesené dňa 10.5.2013

 


VZN nadobúda účinnosť dňa 15.5.2013


Obecné zastupiteľstvo Lazy pod Makytou podľa § 6 ods. 1 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce Lazy pod Makytou (ďalej len VZN) o záväzných častiach Územného plánu obce Lazy pod Makytou (ďalej len ÚPN):


čl. 1

Úvodné ustanovenie

1/ Všeobecne záväzné nariadenie určuje a usmerňuje smernú časť územno-plánovacej dokumentácie obce Lazy pod Makytou a vymedzuje a schvaľuje záväznú časť a regulatívy, plochy – územia pre verejnoprospešné stavby.
2/ Záväzné časti dokumentácie, ktoré sú formulované ako zásady a regulatívy sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na využití tohto územia formou bývania, podnikania, rekreácie, zotavenia, ochrany krajiny, kultúrneho dedičstva a hospodárenia a sú vlastníkmi nehnuteľného majetku.
3/ Smerné a záväzné časti dokumentácie sú v určenom rozsahu podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie ďalšej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.


čl. 2

Záväzná časť ÚPN

Záväzná časť ÚPN znie:

Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
Regulatívy obsahujú záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (napr. urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrno-historické, kúpeľné, krajinoekologické, dopravné, technické):

ÚPN-O Lazy pod Makytou je navrhovaný na plochách, ktoré priamo nadväzujú na súčasné zastavané územie s možnosťou napojenia na technickú infraštruktúru a sú rezervované pre funkčné využitie:
• Individuálna bytová výstavba rodinných domov (IBV) s možnosťou len prídomového hospodárenia a drobného podnikania, plochy pre maloplošné bytové domy, rekreácia, športovo-rekreačné plochy, športové plochy, plochy občianskej vybavenosti pre rekreačné územia, polyfunkčné plochy pre výrobu a služby, plochy dopravy

Pri návrhu regulatívov územného rozvoja sa vychádzalo z nasledovných limitov využitia územia:
• hranica zastavaného územia obce
• ochrana historických a kultúrno-spoločenských pamiatok
• ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu
• ochranu prírodných hodnôt a prvkov ekologickej stability, vyplývajúcich z nadradenej dokumentácie (R-ÚSES, ÚPN VÚC)
• nadradené systémy dopravnej a technickej infraštruktúry a ich ochranné pásma
• urbanististická a architektonická identita – typický charakter zástavby obce, typy bývania s väčším podielom zelene, krajinný obraz.

 


Záväzné časti dokumentácie
- vymedzenie funkcií a regulatívy usporiadania
-
Ako záväzné regulatívy priestorového územného a architektonického rozvoja sa určujú:
vymedzenie funkčných plôch navrhovaného územia sídla, podľa jednotlivých funkcií a to určenie obytných funkcií s možnosťou len prídomového hospodárenia a drobného podnikania, priemyselné a výrobné plochy, rekreačné plochy a plochy športu, plochy občianskej vybavenosti pre rekreačné územia.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (napr. urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrno-historické, kúpeľné, krajinoekologické, dopravné, technické):

Je definované ako stredisko rekreácie a turizmu s regionálnym významom.
• Obytné územie je organizované do základných sídelných jednotiek (ZSJ): Čertov, Dolná Dubková, Horná Dubková, Lamže, Lazy pod Makytou, Makytka, Mladoňov, Olšová, Panština, Potok, Rieka, Tisové a lazovníckych osád
• V urbanizovanom území treba zachovať historicky utváraný typ potočnej radovej dediny .
• Riešené katastrálne územie sa bude rozvíjať tak, aby bol zachovaný pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru a mierka súčasnej stavebnej štruktúry a charakteristického vzhľadu sídla – rodinné domy s priľahlými záhradami a sadmi, poliami
• Rozvoj chalupníckej rekreácie v osadách Čertov – Kohútka a Lamže bude rozvíjaný len v obmedzenom rozsahu do miery udržateľného rozvoja s prihliadnutím na charakter územia a potrebu zvýšenej ochrany prírody.
• Rozvoj chalupníckej rekreácie realizovať v osadách (okrem uvedených) v rámci zastavaného územia Olšová, Potok, Makytka, Tisové, Mladoňov, Panština, Rieka formou zastavania prieluk medzi existujúcou chalupníckou
zástavbou a v bezprostrednej nadväznosti na súčasnú chalupnícku zástavbu, pričom musí byť dodržaný typický charakter kopaničiarskeho osídlenia.
• Rozvoj chalupníckej rekreácie je možný v osadách: Čertov, Čertov – Kohútka, Hranica, Lamže, Pytlovec, Javorové, Matúše, Mikluše, Ráztoka, Makytka, Krivé, Dlhé, Danče, Jamné, Rezákovci, Svečkové, Kršle, Šulíkovec, Lieskovec, Paliesek, Pastorkovec, Zabité, Široké, Olšová, Hlboké v rozsahu zastavania prieluk medzi existujúcou zástavbou a v bezprostrednej nadväznosti na súčasnú zástavbu, pričom musí byť dodržaný typický charakter kopaničiarskeho osídlenia
• Rozvoj chalupníckej rekreácie v iných osadách a na parcelách, ktoré nenadväzujú na súčasnú zástavbu v osadách uvedených v predchádzajúcom bode sa nepovoľuje
• Hlavnou kompozičnou osou zostáva koridor cesty III/04912 , ktorá vedie popri potoku Biela voda – to znamená, že objekty a plochy občianskej vybavenosti budú naviazané na túto os, rovnako ako peší chodník, ktorý bude dobudovaný popri tejto ceste.
• Obec si zachová vidiecky charakter s množstvom prírodných prvkov v obraze sídla, s prvkami vidieckej architektúry s použitím typických materiálov a tvaroslovia pri výstavbe, prestavbe a prístavbe rodinných domov a ostatných stavebných objektov najmä na území CHKO Kysuce.
• Pri stavbách vyžadujúcich si zemné práce, stavebník vyžiada v stupni územného konania od príslušného pamiatkového úradu stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít. V katastrálnom území obce Lazy pod Makytou sú evidované početné archeologické náleziská, a preto je v stavebnej činnosti nutné postupovať v zmysle § 41 ods. 4 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
• Pri rekonštrukcii, prestavbe a prístavbe existujúcich dreveníc používať výhradne pôvodné druhy prírodných materiálov a typické tvaroslovné prvky ľudovej architektúry.
• Objekty rodinných domov budú situované štítmi k uliciam, osadenie domov min.6 m od okraja komunikácie. Všetky rodinné domy budú jednopodlažné, max. dvojpodlažné s podkrovím , s max. výškou hrebeňa strechy 10 m nad úrovňou terénu. Zastrešenie: šikmými strechami so sklonom do 45o. Je možné podpivničenie.
• Pre realizáciu drobných stavieb je nutné používať výhradne hmotovo-objemové a materiálové štruktúry vychádzajúce z pôvodnej ľudovej architektúry typickej pre Púchovský región.


Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej legende:

Zásady a regulatívy pre obytné územia:

Rozvojové plochy bývania lokality : IBV - 20, 21, 25, 27, 28
Lokalita 19 určená pre výstavbu 2 malopodlažných bytových domov

Podmienky pre spôsob zástavby
• Dominantný spôsob zástavby:
- izolované rodinné domy
- HBV- malopodlažná bytová výstavba
• v jednotlivých miestnych častiach obce pri architektonickom riešení lokalít pre rozvoj bývania a rekreácie uplatňovať diferencovaný a individuálny prístup z hľadiska usporiadania a foriem zástavby, hustoty zástavby, vychádzajúc z historickej štruktúry jadra obce ako potočnej radovej dediny a kopaničiarskeho typu osídlenia v miestnych častiach
• pri architektonickom stvárnení obytných objektov je potrebné zohľadňovať charakter a špecifiká prostredia obce, s krovovou modeláciou striech a zároveň uplatnenie kvalitného architektonického stvárnenia a stavebno-technického detailu.

Podmienky pre intenzitu využitia plôch – záväzné
Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musí umožňovať najmä dodržiavanie odstupov a vzdialeností potrebných na osídlenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
• Minimálne rozmery pozemkov:
- izolované rodinné domy – min. šírka pozemku 13 m pri max. šírke priečelia 6 m
- na pozemkoch s objektmi v zlom technickom stave, ktorých šírka nezodpovedá stanoveným min. hodnotám, sa pripúšťa nová výstavba v šírke priečelia pôvodnej stavby
- na pozemkoch, ktorých šírka je menšia ako sú stanovené min. hodnoty možno v odôvodnených prípadoch umiestniť objekty izolovaných rodinných domoch – ich umiestnenie môže individuálne posúdiť stavebný úrad
• Maximálny rozsah zastavenia pozemkov:
- max. 50% celkovej výmery (platí pre všetky plochy okrem športových a rekreačných plôch, plôch zelene a líniových dopravných stavieb)
- športové a rekreačné plochy, plochy zelene – max. 20% celkovej výmery
• Maximálna podlažnosť objektov:
- rodinné domy – max. 2 nadzemné podlažia + obytné podkrovie
• Odstupové vzdialenosti:
je potrebné sa riadiť príslušnými normami a predpismi a vyhláškami v zmysle platného stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok

Podmienky pre intenzitu využitia plôch – smerné
• Optimálna výmera pozemkov:
- izolované rodinné domy – 800 -1500 m2
• Optimálne rozmery pozemkov:
- izolované rodinné domy – šírka pozemku 20 m
• Optimálny rozsah zastavania pozemkov: 25%
• Optimálny podiel vysokej zelene: 30%
• Optimálna podlažnosť objektov:
- 1 nadzemné podlažie + obytné podkrovie – pre rodinné domy
- 2 nadzemné podlažia + podkrovie – pre ostatné objekty
• Optimálne odstupové vzdialenosti:
- 10 m medzi rodinnými domami
- stavebná čiara – 6 m od hranice pozemku pri priečeliach orientovaných na severné strany (S, SV, SZ)
- stavebná čiara – 12 m od hranice pozemku pri priečeliach orientovaných na južné strany (J, JV, JZ)
• Optimálny spôsob zastrešenia objektov
- šikmá strecha so sklonom do 45 stupňov.


Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia:

• v rámci existujúcich zariadení vo vlastníctve obce rezervovať administratívne priestory na prenájom pre záujemcov z rôznych sfér podnikateľského a spoločenského života
• s rozvojom občianskeho vybavenia uvažovať v rámci jednotlivých funkčných území: v obytných územiach ako s doplnkovou funkciou, v polyfunkčných územiach ako s prevažujúcou funkciou, vo výrobných územiach ako s doplnkovou funkciou,
• navrhované lokality OV č. 10 a 22 sú ako sprievodné služby k športu a rekreácii (stravovanie, reštauračné služby, servis pre športovcova pod ).

Zásady a regulatívy pre rekreačné územia:

Lokality : Čertov – Lamže, Čertov – Kohútka,
Čertov- Lamže areál agroturistiky

Podmienky pre spôsob zástavby :
• na navrhovaných plochách- objekty individuálnej chatovej rekreácie umožňujúce sezónnu rekreáciu, plochy pre športové aktivity, rekreáciu, nenáročný šport vo väzbe na zeleň
• existujúce objekty – pri rekonštrukcii dreveníc dôsledne zachovať mierku, materiál, proporcie a tvaroslovie objektov
• s ohľadom na majetkovo-právne vzťahy je nutné vypracovať ÚŠ zóny na navrhované lokality rekreácie, aby nebola prekročená miera zaťaženia územia ,
• pri výstavbe vychádzať z pôvodnej typológie objektov typických pre Lazy pod Makytou,
• pri výstavbe používať charakteristické prírodné materiály
• prípadné oplotenie pozemkov realizovať len formou živých plotov.

Prípustné využitie :
• sa môžu umiestniť športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania a služieb pre zabezpečenie rekreačných funkcií, lyžiarske areály, centrá voľného času a zariadenia so špecifickou funkciou.
• Ako doplnkové funkcie sa do rekreačnej plochy môžu umiestňovať integrované kultúrne a zábavne zariadenia, ktoré neprekročia svojím rozsahom cca 10% plochy pozemkov dominantnej funkcie, malé stravovacie a obchodné zariadenia, zariadenia komerčných aktivít v doplnkovom rozsahu, špecifické služby viazané na rekreáciu. Súčasťou území rekreácie a areálov voľného času je sprievodná zeleň líniová a plošná, pešie komunikácie, komunikácie vozidlové pre obsluhu základnej funkcie, odstavné státia a garáže pre obsluhu základnej funkcie a nevyhnutné objekty technickej vybavenosti.

Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu
• V rámci plôch rekreácie a voľného času je možné v obmedzenom rozsahu umiestňovať byty služobné a majiteľov zariadení, malé ubytovacie zariadenia v doplnkovom rozsahu, kultúrne zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, zábavné zariadenia.
• Mierka a charakter zástavby musí harmonizovať s prírodným prostredím CHKO.
• Pri výstavbe je nutné využívať charakteristické prírodné materiály a vychádzať z pôvodnej typológie objektov a prvkov ľudovej architektúry typických pre Púchovský región
• Vhodnosť jednotlivých stavebných zámerov v riešenom území v oblasti Čertova a Kohútky bude overovaná v architektonicko – urbanistických štúdiách pred vydaním územného rozhodnutia s ohľadom na ochranu prírodných hodnôt v riešenom území, zachovanie panorámy.
• prípadné oplotenie pozemkov realizovať len formou živých plotov.
• existujúce objekty – pri rekonštrukcii dreveníc dôsledne zachovať mierku, materiál, proporcie a tvaroslovie objektov

Neprípustné využitie:
• Nie je prípustné iné funkčné využitie v navrhnutých lokalitách, než na čo boli navrhnuté.
• Na lokalitách je vylúčené vytváranie veľkých stavebných objemov v kompaktných blokoch.
• V územiach určených pre funkčné využitie rekreácia a voľný čas nie je prípustné umiestňovať bytové domy, obchodné a kancelárske objekty, nákupné strediská, nákupné centrá a veľkoobchodné prevádzky, veľké ubytovacie komplexy, výroby a služby všetkých druhov, sklady, skladovacie prevádzky, skladové areály, obchodné a administratívne budovy, zariadenia školstva, zariadenia zdravotníctva, ČSPH.

Rekreácia formou ICHR na území lazníckych osídlení:
• Rozvoj chalupníckej rekreácie v osadách Čertov – Kohútka a Lamže bude rozvíjaný len v obmedzenom rozsahu do miery udržateľného rozvoja s prihliadnutím na charakter územia a potrebu zvýšenej ochrany prírody.
• Rozvoj chalupníckej rekreácie realizovať v osadách (okrem uvedených) v rámci zastavaného územia Olšová, Potok, Makytka, Tisové, Mladoňov, Panština, Rieka formou zastavania prieluk medzi existujúcou chalupníckou zástavbou a v bezprostrednej nadväznosti na súčasnú chalupnícku zástavbu , pričom musí byť dodržaný typický charakter kopaničiarskeho osídlenia.
• Rozvoj chalupníckej rekreácie je možný v osadách: Čertov, Čertov – Kohútka, Hranica, Lamže, Pytlovec, Javorové, Matúše, Mikluše, Ráztoka, Makytka, Krivé, Dlhé, Danče, Jamné, Rezákovci, Svečkové, Kršle, Šulíkovec, Lieskovec, Paliesek, Pastorkovec, Zabité, Široké, Olšová, Hlboké v rozsahu zastavania prieluk medzi existujúcou zástavbou a v bezprostrednej nadväznosti na súčasnú zástavbu, pričom musí byť dodržaný typický charakter kopaničiarskeho osídlenia.
• Rozvoj chalupníckej rekreácie v iných osadách a na parcelách, ktoré nenadväzujú na súčasnú zástavbu v osadách uvedených v predchádzajúcom bode sa nepovoľuje.

Regulatívy pre športové plochy:

Podmienky pre spôsob zástavby
• Olšovky plocha pre otvorené zariadenie pre športové aktivity – golfové ihrisko s doplnkovými službami (pripúšťa sa len drobná architektúra - bufet, sociálne zariadenie mobiliár: lavičky, koše a pod.
• Čertov – Lamže: plochy pre dostavbu lyžiarskeho areálu: zámer realizovať dvoch etapách podľa návrhu v textovej časti ÚPN obce Lazy pod Makytou
• Po realizácii prvej etapy výstavby a jej prevádzky vyhodnotiť reálnu potrebu výstavby druhej etapy

Prípustné využitie: nie je prípustné iné využitie

Zásady a regulatívy pre výrobné územia

Charakteristika výrobného územia
• plochy slúžiace pre umiestňovanie výrobných a opravárenských služieb a nerušivej výroby v rámci drobných podnikateľských aktivít vrátane skladov a stavebníctva.

Prípustné vhodné využitia
• výrobné prevádzky, servisné a opravárenské služby, nerušiace výroby

Podmienky pre spôsob zástavby
• výrobné a skladové objekty výrobného charakteru
• administratívne objekty
• výmera pozemkov je závislá od druhu prevádzky
• maximálna podlažnosť objektov max. 3 nadzemné podlažia, v prípade halových stavieb max. 20 m.
• odstupné vzdialenosti – je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti od druhu a výšky zariadení.

Neprípustné využitie:
• využitie územia na výrobu, ktorou by došlo ku kontaminácii podložia a poškodeniu chránených častí prírody a krajiny


Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia:

Doprava
- rešpektovať nadradené líniové stavby dopravy a ich ochranné pásma
- dobudovať miestny komunikačný systém, dobudovať povrchové úpravy miestnych komunikácií
- pre rozvoj nových obytných území riešiť nové komunikačné prepojenie – miestne komunikácie.
- cestnú sieť obce vybudovať podľa funkčného triedenia a tomu podriadiť organizáciu dopravy
- zabezpečiť dostatok parkovacích plôch pre vybavenosť, IBV a podnikateľské aktivity a rekreáciu
- pozdĺž jestvujúcich komunikácií dobudovať aspoň jednostranné chodníky pre peších
Miestna komunikácia navrhovaná D č.1 UPN-O Lazy pod Makytou:
• Povedie zo sedla Grúň na hranici katastra s k.ú. Horná Mariková ku existujúcej miestnej komunikácii pri chate Portáš
• Funkčná trieda komunikácie C3
• Kategória komunikácie MO 4,0/30

Funkčné využitie cesty riešenej v D č.1 UPN-O Lazy pod Makytou:

Prípustné funkčné využitie
• Miestna obslužná komunikácia pre rozvoj cestovného ruchu
• Kategória komunikácie MO 4,0/30
• Rešpektovať Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
• Rešpektovať STN 736110
• Vybudovať funkčné odvodnenie terénu a vozovky s cieľom zabrániť akumulácii naplavenín
• Rešpektovať vodohospodársky význam územia

Prípustné funkčné využitie v obmedzenom rozsahu
• Prístup vozidiel bezpečnostného a záchranného systému
• Umiestnenie výhybní pre automobily (max. 2 x)

Neprípustné funkčné využitie
• Prejazd motorových vozidiel v oboch smeroch
• Pri vodných tokoch je zakázané skladovanie, manipulácia s chemickými, ropnými, rádioaktívnymi a toxickými látkami.


Elektrická energia
- Rešpektovať v území existujúce trasy a zariadenia 22 kV distribučnej elektrickej sústavy, ich ochranné pásma
- Akceptovať navrhovanú 22 kV sieť vrátane navrhovaných náhrad a demontáži vedení, rozvodov a umiestnenia trafostaníc
- všade, kde je to možné riešiť zásobovanie elektrickou energiou podzemným vedením
- NN sieť v rozptýlenej zástavbe riešiť vzdušným rozvodom po betónových stĺpoch
- Dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 656/2004 Z. z.
- V súlade s ustanoveniami § 4 zákona č 543/2002 Z. z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných vedení použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov
-
Zásobovanie vodou
- realizovať rozšírenie vodovodnej siete z vodného zdroja vrt HLV-2
- osady Čertov a Lamže zásobovať vodou zo samostatného vrtu Lamže
- osadu Makytka riešiť z vodného zdroja Makytka
- osadu Potok zásobovať z vodného zdroja Mramorový potok – prameň
- v rámci rozvoja výstavby rozširovať vodovodnú sieť s dimenziou pre protipožiarne zabezpečenie

Kanalizácia
- realizovať v súlade s navrhovaným zámerom odkanalizovania územia len pre splaškové vody
- ČOV pre časti obce: Rieka, Mladoňov, Tisové, Krivé, Lazy pod Makytou, ulica na Olšová – osadiť pri poľnohospodárskom družstve na konci súvislej zástavby Lazy pod Makytou
- kanalizácia z časti Dubková je vedená do obce Lúky

Zásobovanie plynom a teplom
- Akceptovať koncepčne navrhovanú plynárenskú sieť
- Potreby tepla naďalej riešiť decentralizovaným systémom s intenzívnejším využívaním ekologických palív (ZPN, drevný odpad) vo vlastných respektíve združených zdrojoch tepla
- Používaním ekologických palív naďalej znižovať vypúšťanie škodlivín do ovzdušia
Telekomunikácie
- Rozšírenie kapacity RSU
- Rozšírenie káblovej m.t.s. do plôch s novou zástavbou

Špeciálna vybavenosť
- pri riešení záujmov civilnej ochrany v rámci navrhovaných rozvojových zámerov navrhujeme budovanie ochranných stavieb – úkrytov budovaných svojpomocne v pivničných priestoroch rodinných domov, vymedzené ako obytné územia
- potrebné budovania stálych alebo havarijných úkrytov a ich umiestnenie v rámci ostatných rozvojových zámerov určia následné stupne územnoplánovacej dokumentácie – územné plány navrhovaných zón – podľa vyhlášky SR č. 55/2001 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie § 13 ods. 8 bod f), nakoľko územný plán obce nerieši objektovú skladbu v navrhovaných rozvojových lokalitách. Ochranné stavby budú uskutočňované ako verejnoprospešné stavby, čo sa uvedie v záväznej časti.
- problematika požiarnej ochrany pre jednotlivé objekty bude riešená v zmysle platných STN v následných podrobnejších stupňoch projektovej dokumentácie stavieb

Iné podmienky – záväzné
- pre všetky navrhované plochy mimo hranice intravilánu na poľnohospodárskej pôde je potrebný súhlas príslušného orgánu k použitiu PP na nepoľnohospodárske účely
- pre všetky plochy určené na verejné účely je potrebné zablokovanie výstavby pre verejnoprospešné zariadenia a líniové stavby.


Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a
využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a
udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene:

Kultúrne hodnoty:
Dôsledne uplatňovať Uznesenie vlády SR č. 14/1991 zo dňa 8.1.1991, ktorým boli prijaté opatrenia na realizáciu „Návrhu koncepcie záchrany kultúrneho dedičstva SR a v ktorom je uložené presadzovať prostredníctvom územného plánu revitalizáciu historických jadier a miest, záchrana kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón.
• chrániť kultúrne pamiatky. ktoré podliehajú záujmu štátnej pamiatkovej starostlivosti
• v riešenom k. ú. obce Lazy pod Makytou sa nachádza jedna národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 798 – Pomník padlých Mladoňov
• Pri obnove, rekonštrukcii a akejkoľvek inej stavebnej činnosti na objektoch kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR dodržať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
• Využiť typické znaky ľudovej architektúry a pôvodnej historickej zástavby pri projektovaní novej zástavby.
• Pri stavebnej činnosti v zemi alebo v hmote historickej stavby dodržať povinnosť ohlásenia prípadného nálezu podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Ochrana prírody a tvorby krajiny :
• Severná časť územia spadá do CHKO Kysuce, kde podľa zákona NR SR 543/2002 Z. z. platí druhý stupeň ochrany
• v k.ú. sa nachádza územie európskeho významu NATURA 2000, SKUEV Čertov, ktorého súčasťou je i:
• Prírodná rezervácia PR Čertov s piatym stupňom ochrany prírody a krajiny
• V území treba rešpektovať a zachovať tieto prvky RÚSES :
- Nadregionálne biocentrum Veľký Javorník
- Nadregionálny biokoridor Biele Karpaty – Javorníky
- Regionálne biocentrum Čertov
- Regionálny biokoridor Čertov – Dubové
- Hydrický regionálny biokoridor Biela voda - nezasahovať do brehových porastov potoka Biela voda, zachovať prírodný charakter tokov, zabezpečiť vhodnú revitalizáciu Bielej vody.
Dôvodom vyhlásenia CHKO Kysuce je ochrana druhovej rozmanitosti a ekologickej stability s charakteristickým vzhľadom krajiny, alebo špecifickými formami historického osídlenia. Preto je potrebné všetky aktivity usmerniť tak, aby nedošlo k narušeniu ŽP, ale ani špecifických foriem osídlenia.


Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie:

Z hľadiska zlepšenia podmienok ŽP je potrebné zabezpečiť tieto opatrenia:
• zabezpečiť zníženie znečisťovania ovzdušia, podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie
• v prípade výstavby nových výrobných zariadení, ktoré sú potenciálnym zdrojom znečisťovania ovzdušia, dbať na vybavenie zdrojov znečisťovania ovzdušia odlučovacou technikou a na prísnu kontrolu
• zavedenie separovaného zberu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisoch, so zapojením obyvateľstva
• zabránenie úniku nebezpečných látok do pôdy a spodných vôd
• aplikácia environmentálne najvhodnejších BAT techník
• sanácia starých environmentálnych záťaží – neriadené skládky odpadov
riešiť problematiku nakladania s BRKO, podporovať budovanie rodinných kompostární
• komunikácia navrhovaná D č.1 UPN-O bude rešpektovať šírkové usporiadanie 3,0m + obojstranné krajnice
• Predmetná komunikácia bude jednosmerná
• obojsmerne bude možné prejsť s využitím výhybní, ktoré môžu byť maximálne dve (v každom smere jedna)
• využívanie komunikácie upraviť dopravnými predpismi, vjazd vozidiel zakázať s výnimkou vozidiel majiteľov nehnuteľností, zásobovania, v prípade ohrozenia zdravia, alebo majetku vozidiel záchranného systému.
• konštrukciu a prevedenie novej miestnej obslužnej komunikácie navrhnúť tak, aby nemala trvalý negatívny dopad na životné prostredie
• komunikácia nesmie mať trvalý negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd a existujúce ekosystémy
• komunikáciu realizovať tak, aby boli dažďové vody z vozovky odvedené do terénu, prípadne do povrchového rigolu
• previesť potoky v horných úsekoch tokov popod teleso komunikácie
• rešpektovať ustanovenia zákona o odpadoch č.223/2001 Zb. v znení neskorších predpisov a konať z zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.


Vymedzenie zastavaného územia obce
V súvislosti s návrhom rozvojových plôch sa vymedzila nová hranica zastavaného územia obce (hranica medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce), ktorá kopíruje pôvodnú hranicu a zároveň zahŕňa plochy určené na novú výstavbu.

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných
predpisov
V katastrálnom území obce Lazy pod Makytou sú v súčasnosti vymedzené tieto ochranné pásma a chránené územia:
• Cestné ochranné pásma:
- trasa cesty III. triedy III/04912 - 18 m na každú stranu od osi vozovky mimo zastavané územie
- miestne obslužné komunikácie majú ochranné pásmo 6 m od okraja vozovky
- pri úrovňových križovatkách je ochranné pásmo určené zvislými plochami, ktorých poloha je daná rozhľadovými trojuholníkmi
• Elektrická energia – ochranné pásma
- ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča
- ochranné pásma vzdušných vedení VN 22 kV – 10 m na obe strany – kolmo na vedenia od krajného vodiča
- ochranné pásma vedení VN 22 kV zavesenými káblami – 2 m kolmo na vedenia od krajného vodiča
- V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného el. vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané a)zriaďovať stavby , konštrukcie a skládky
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
• Pásmo hygienickej ochrany cintorína – 50 m od oplotenia
• Ochranné pásmo vodného zdroja HVL-2 Panština – OP I. a II. stupňa
• Ochranné pásmo vodného zdroja HVL-2 Panština – OP II. stupňa – vonkajšia časť – tvorí celé povodie toku Biela voda
• rešpektovať zákon 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
• všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodnými tokmi musia byť riešené
v súlade s STN 73 6822

Vymedzenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.
Územný plán obce neurčuje žiadne časti obce na ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny.

Zoznam verejnoprospešných stavieb:
Podľa § 108 ods. 3 novely zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) sa za verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastnenie vo verejnom záujme považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.

1. Rozšírenie miestnej STL siete do plôch s plánovanou výstavbou a práce súvisiace s plynofikáciou jednotlivých lokalít
2. Rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete a práce spojené s rozšírením RSU a vývodných vedení.
3. Prislúchajúca infraštruktúra k plánovanej HBV
4. Prislúchajúca infraštruktúra k plánovanej výstavbe športovej vybavenosti
5. Stavby súvisiace s plynofikáciou
6. Úprava centra obce
7. Autobusové zastávky, prístrešky, zastávkové pruhy
8. Vybudovanie kanalizácie
9. Telekomunikačné zariadenia
10. Posilnenie trafostaníc, výstavba novej trafostanice a nových sekundárnych rozvodov NN
11. Nové miestne komunikácie, parkoviská a chodníky a rekonštrukcia existujúcich plôch statickej dopravy
12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia a MR a stavby nového verejného osvetlenia, MR a súvisiacich stavieb vrátane modernizácii technológii
13. Realizácia regulácie vodných tokov v obci, stavby protipovodňových a iných vodohospodárskych úprav, mosty, priepusty.


čl. 3
Záverečné ustanovenia


1. Toto VZN vychádza z ÚPN spracovaného Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica, Centrum starostlivosti o životné prostredie Žilina, hlavným riešiteľom Ing. arch. Viliamom Leszayom v máji 2007 a z jeho doplnku č. 1 spracovaného Ing. Arch. Zdenou Brzou v marci 2013
2. ÚPN a jeho doplnok č. 1 je uložený na Obecnom úrade Lazy pod Makytou a na Obvodnom stavebnom úrade v Trenčíne.
3. Pri usmerňovaní investičnej činnosti v katastri obce vo svojich záväzných stanoviskách podľa § 4 ods. 3. písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude obec postupovať v zmysle schváleného ÚPN obce Lazy pod Makytou a tohto nariadenia.
4. Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2008 a jeho doplnok č. 1
5. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom Lazy pod Makytou a účinnosť nadobúda dňom 15.5.2013.

 

 

 

JUDr. Ján Mičic


starosta obce

 

 

 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka