Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lazy pod Makytou

Schválené: 25.4.2013

Vyhlásené: 26.4.2013

Účinnosť: 11.5.2013

Platné do: 31.12.2013

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 2/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lazy pod Makytou

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 25.4.2013 uznesením č. 14

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 9.4.2013 do 24.4.2013

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 26.4.2013 a zvesené dňa 10.5.2013

 

 


VZN nadobúda účinnosť dňa 11.5.2013

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto VZN:

 

čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lazy pod Makytou, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)

čl. 2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou v Lazoch pod Makytou, ktorá bola zriadená Obcou Lazy pod Makytou zriaďovateľskou listinou č. 277/02 zo dňa 1.7.2002, v rámci ktorej boli zriadené aj Školský klub detí (ŠKD) a Školská jedáleň.

čl. 3
Výška a účel dotácie

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v jeho pôsobnosti a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

čl. 4
Lehota na predloženie údajov potrebných pre určenie výšky dotácie

Prijímateľ je povinný predložiť údaje potrebné k určeniu výšky dotácie na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka

čl. 5
Termín a spôsob poskytovania dotácie

1) Obec poskytne príjemcovi podľa § 2dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok najneskôr do 28.dňa príslušného mesiaca.
2) Obec môže podľa finančnej situácie okrem dotácie uvedenej v prílohe č. 1 tohto VZN poskytnúť ďalšiu dotáciu na kapitálové výdavky a to až do výšky uvedenej v prílohe č. 1 tohto VZN
3) Obec môže podľa finančnej situácie poskytnúť príjemcovi v jednotlivých mesiacoch vyššiu dotáciu ako je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN a to až do výšky 40 percent prijatých podielových daní spolu s dotáciou uvedenou v odseku č. 2
4) V prípade, že výška dotácie uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN je vyššia ako 40 percent z podielových daní prijatých obcou v danom mesiaci, dotácia bude poskytnutá len v tejto výške a bude doplatená v tej sume a v tom mesiaci, v ktorom 40 percent obdržaných podielových daní obcou prekročí sumu uvedenú v prílohe č. 1 tohto VZN.
5) Obec môže poskytnúť dotáciu Centru voľného času v okrese Púchov na záujmové vzdelávanie detí do 15 rokov veku s trvalým pobytom v obci Lazy pod Makytou vo výške podľa prílohy č. 1 tohto VZN . Dotáciu na jedno dieťa je možné poskytnúť len jednému CVČ.

čl. 5
Záverečné ustanovenia

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Lazy pod Makytou neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy
2) Týmto VZN sa ruší VZN č. 5/2009


čl. 24
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 11.5.2013

JUDr. Ján Mičic

starosta obce


Príloha č. 1 k VZN č. 2/2013

1) Hodnota jednotkového koeficientu pre rok 2013 sa stanovuje na hodnotu 59,22.
2) Obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
3) Výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ je 1616,706 € na jeden rok.
4) Obec financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zo základnej školy zriadenej na území obce.
5) Výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD je153,972 € na jeden rok.
6) Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy zriadenej na území obce podľa počtu podľa počtu žiakov do 15 rokov veku podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
7) Výška finančných prostriedkov na stravovanie žiaka školy je 106,596 na jeden rok..
8) Obec môže poskytnúť v príjemcovi ďalšiu dotáciu na kapitálové výdavky až do výšky 10570 € za rok

 

 

 


dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka