Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lazy pod Makytou - zrušené

Schválené: 12.12.2013

Vyhlásené: 13.12.2013

Účinnosť: 1.1.2014

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 6/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lazy pod Makytou

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 12.12.2013 uznesením č. 57

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 27.11.2013 do 11.12.2013

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 13.12.2013 a zvesené dňa 30.12.2013


VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014

 


Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou, ktorým sa ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lazy pod Makytou (ďalej len „poplatok“).

čl. 1
Základné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Lazoch pod Makytou podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona z a v á d z a s účinnosťou od 1. januára 2014 poplatok podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia.

čl. 2
Správca poplatku

Správcom poplatku je obec Lazy pod Makytou.


čl. 3
Sadzba poplatku

1) Sadzba poplatku je
a) 0,06302 € za osobu a kalendárny deň (23,00 € za kalendárny rok)
b) pre producenta drobného stavebného odpadu, na ktorý si producent objedná veľkoobjemový kontajner (čo predstavuje množstvový zber), vyrubená v plnej výške vynaložených nákladov spojených s odvozom a uložením odpadov na riadenej skládke.
čl. 4
Určenie poplatku

1) Pri určení poplatku podľa § 79 ods. 2 písm. b) zákona sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov vypočítava podľa § 79 ods. 4 zákona

2) Pre určenie poplatku podľa § 79 ods. 4 zákona správca dane stanovuje koeficiet 0,4


čl. 5
Vyrubenie poplatku, vrátenie poplatku

1) Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu, poštovým poukazom, alebo bankovým prevodom na účet obce s uvedením čísla rozhodnutia. Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, je splatná do 30 dní od oznámenia podľa § 80 zákona. Ak daň z nehnuteľnosti na ktoré sa viaže poplatok je nižšia ako 3 eurá, poplatok sa nevyrubuje ani nevymáha.
2) Ak obec sama alebo na základe oznámenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

3) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,- €.

4) Skutočnosti oprávňujúce postup podľa ods. 2) a 3) je poplatník povinný preukázať príslušnými podkladmi podľa požiadaviek správcu dane. Splnenie týchto povinností posudzuje obecné zastupiteľstvo, alebo starosta obce.


čl. 6
Zníženie poplatku

 

1) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie za ktoré poplatník preukáže že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval, alebo nezdržiava na území obce týmito dokladmi:
a) potvrdením o trvalom pobyte z miesta trvalého pobytu, ak má trvalý pobyt inde ako v Lazoch pod Makytou
b) čestným prehlásením s overeným podpisom, a svedectvom najmenej dvoch osôb s trvalým pobytom v obci Lazy pod Makytou s overeným podpisom, že sa v zdaňovacom období nezdržiaval na žiadnej nehnuteľnosti ktorej je vlastníkom v obci Lazy pod Makytou ku ktorej sa viaže poplatok viac ako 90 dní a
c) pokiaľ je poplatník s trvalým pobytom inde ako v Lazoch pod Makytou vlastníkom stavby na bývanie (napr. rodinný dom, rekreačná chata a pod.) na území obce Lazy pod Makytou, predloží zvlášť aj čestné prehlásenie s overeným podpisom a svedectvom najmenej dvoch osôb s trvalým pobytom v obci Lazy pod Makytou s overeným podpisom, že uvedenú stavbu nepoužíva na podnikanie, odplatné ubytovanie, alebo že stavbu nevyužívali po dobu viac ako 90 dní iné osoby.

2) Pokiaľ je doklad v inom jazyku ako slovenský, musí byť k takémuto dokladu priložený i úradný preklad dokladu.

4) O znížení alebo odpustení poplatku rozhoduje obec v zastúpení starostu obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva

 

 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

čl. 6

1 Pokiaľ nie je stanovené inak vyrubený poplatok je splatný v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovým poukazom alebo prevodným príkazom na účet obce.


čl. 7
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.


JUDr. Ján Mičic

starosta obce

 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka