Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lazy pod Makytou (zrušené)

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 5/2010
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lazy pod Makytou

 

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 2010 uznesením č. 46

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 25.11.2010 do 10.12.2010

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 11.12.2010 a zvesené dňa 27.12.2010

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2011

 

 

 

 

 

 

 

 


VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
obce Lazy pod Makytou č. 5/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 103 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou, ktorým sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lazy pod Makytou.


PRVÁ ČASŤ
§ 1
Druhy miestnych daní

1) Miestnymi daňami v obci Lazy pod Makytou sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
2) Obec Lazy pod Makytou ukladá na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3) Správcom daní podľa ods. 1) a 2) je obec Lazy pod Makytou.


§ 2
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), e), f) a ods. 2) je kalendárny rok.

 

DRUHÁ ČASŤ
§ 3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.


§ 4
Daňovník

1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností ,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností.
2) Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca ak,
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností,
2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
3) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
5) Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku (ďalej len „vlastník stavby“).
6) Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
7) Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 5) a 6), daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
7) Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane zo stavieb je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.
8) Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku4) (ďalej len „vlastník bytu“).
9) Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z bytov je jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

 

DAŇ Z POZEMKOV
§ 5
Predmet dane

1) Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Lazy pod Makytou – k. ú. Lazy pod Makytou a Dubková v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
2) Predmetom dane z pozemkov nie sú
a) časti zastavaných plôch a dvorov zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods.3. zákona č. 582/2004 Z. z.
3) Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.
4. Na účely tohto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z, alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 zákona č. 582/2004 Z. z. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
5. Stavebným pozemkom podľa ods. 4 nie je na účely tohto VZN pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
6. Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. e) sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
7. Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z., sa považujú za pozemky podľa ods. 1 písm. f).

 


§ 6
Základ dane a sadzba dane

1) Základom z dane pozemkov podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy v za m2 uvedenej v prílohe č. 1, orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - 0,0979 €/m2, trvalé trávne porasty - 0,0199 €/m2.
2) Základom z dane pozemkov podľa § 5 ods. 1 písm. d) a e) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Základom dane z pozemkov - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je:
- hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
- hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku za na 1 m2, ktorú správca dane stanovuje na 0,0896 €/m2. Takto určená hodnota pozemku sa použije len ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom.
3) Základom z dane pozemkov podľa § 5 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2, záhrady - 1,85 €/m2, zastavané plochy a nádvoria - 1,85 €/m2, stavebné pozemky - 18,58 €/m2, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - 1,85 €/m2.

4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,35 %
b) trvalé trávne porasty 0,70 %
c) záhrady 0,65 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy 0,60 %
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,60 %
f) zastavané plochy a nádvoria 0,60 %
g) stavebné pozemky 0,40 %
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,005 %
5) Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

 

DAŇ ZO STAVIEB
§ 7
Predmet dane

1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Lazy pod Makytou v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (letná kuchyňa, práčovňa, sklad paliva)
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby, tiež schátralé a neobývané domy neuvedené v písmenách a) až f).
2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
3) Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.


§ 8
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
2) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0,07 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,05 €/m2
c1) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,25 €/m2
c2) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu v časti obce Čertov, Lamže, Kohútka a Portáš
0,65 €/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,20 €/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,00 €/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1,00 €/m2
g) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f) 0,15 €/m2
3) Sadzba dane podľa ods. 2 sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,03 € za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
4) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
5) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
6) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku 3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
7) Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie, pričom prvé nadzemné podlažie sa nezapočítava.


DAŇ Z BYTOV
§ 9
Predmet dane

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

§ 10
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
2) Ročná sadzba dane z bytov je 0,06 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
§ 11
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, školy, kostoly
b) pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
2) Obec Lazy pod Makytou znižuje o 20 % dane z pozemkov:
a) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
b) časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
d) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia prvej prebierky,
e) pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným emisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou,
f) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, (záhrada, zast.pl. pri dome),
g) pozemky s výnimkou pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
3) Obec Lazy pod Makytou oslobodzuje od dane z pozemkov:
a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie ako sú neziskové organizácie, nadácie a cirkvi, a to len pozemky, na ktorých stoja úradovne, kostoly, zvonice,
b) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
c) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov, športovísk a miestnych komunikácií.
d) pozemky, kde sú chránené prírodne pamiatky a výtvory a vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,
e) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
4) Obec Lazy pod Makytou znižuje o 20 % dane zo stavieb alebo od dane z bytov:
a) stavby alebo byty, ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
b) stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi podľa zák. č. 599/2003 Z. z., občanov starších 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
c) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
5) Obec Lazy pod Makytou oslobodzuje od dane zo stavieb alebo od dane z bytov:
a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, kostoly, zvonice, úradovne,
b) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,
6) Ak v prípade viacpodlažnej stavby je oslobodená iba časť stavby, pri určení základu dane sa postupuje takto:
a) výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb v m2, sa vydelí celkovou výmerou podlahovej plochy všetkých podlaží stavby v m2 vrátane výmery podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo stavieb,
b) podiel vypočítaný podľa písmena a) zaokrúhlený na stotiny nadol sa odpočíta od čísla 1,
c) rozdielom zisteným podľa písmena b) sa vynásobí celková výmera stavbou zastavanej plochy v m2.
7) Jednotlivou časťou obce sa rozumie: katastrálne územie, samostatná osada.


§ 12
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2) Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.
3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.


§ 13
Daňové priznanie

1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak toto VZN neustanovuje inak a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností, zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena oslobodenia od dane z nehnuteľností alebo zmena zníženia dane z nehnuteľností, zmena vekovej hranice občanov a uplynutie lehôt na oslobodenie od dane z nehnuteľností podľa § 104 ods. 2 až 4 zákona č. 582/2004 Z. z. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.
3) Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.
4) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.

§ 14
Vyrubenie dane

1) Daň z nehnuteľností vyrubuje obec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
2) Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie; v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov tomu z manželov, ktorý podal priznanie.
3) Daň z nehnuteľností sa vyberá aj vtedy, ak je nižšia ako 3,32 €. Pri takto nízkej dani však obec daň nevyrubuje a nevymáha vzhľadom na neúmerne veľké náklady spojené s jej vymáhaním.


§ 15
Platenie dane

1) Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
2) Ak je vyrubená daň vyššia ako 330 € môže daňovník zaplatiť daň z nehnuteľností v dvoch splátkach: prvú splátku vo výške 50 % v termíne do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia, druhú splátku vo výške 50 % v termíne do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia.


TRETIA ČASŤ
DAŇ ZA PSA
§ 16
Predmet dane

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.


§ 17
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.


§ 18
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane je počet psov.
2) Sadzba dane je 4,- € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.


§ 19
Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 16 ods. 1 a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.


§ 20
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daň sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu, poštovým poukazom U alebo PP.
2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník v tejto lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti zaniká.
4) Do evidencie psov, ktorú vedie obec Lazy pod Makytou sa zapisuje: evidenčné číslo psa, tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, meno priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov psa, ak sa nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, skutočnosť, že pes bez odôvodnenia pohrýzol človeka, úhyn psa, stratu psa.


ŠTVRTÁ ČASŤ
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
§ 21
Predmet dane

1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2) Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce a to: miestne komunikácie, chodník, priestranstvo medzi cestou a oplotením, cestou a potokom.
3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky materiálu, trvalé parkovanie vozidla a podobne.

 

§ 22
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.


§ 23
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň:

Druh užívania Veľkosť v m2 Sadzba
Príležitostný predajný stánok, predaj z auta – bežný pracovný deň 3,32 €/m2/deň
Príležitostný predajný stánok, predaj z auta – počas podujatia alebo sviatok 16,60 €/m2/deň
Skládka materiálu 0,04 €/m2/deň
Cirkusové a lunaparkové atrakcie 24,- €/deň/atrakciu
Stavebné zariadenie do 10 m2 116,- €/ročne
Stavebné zariadenie 11 m2 až 20 m2 200,- €/ročne
Stavebné zariadenie nad 21 m2 332,- €/ročne
Trvalé parkovanie osobného motorového vozidla 1,- €/deň
Trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla 2,- €/deň

§ 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovým poukazom U alebo PP a to:
a/ pri dobe užívania najviac 30 dní - jednorázovo v hotovosti do pokladne obecného úradu,
b/ pri dobe užívania nad 31 dní mesačne do 10. dňa mesiaca.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník v tejto lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti zaniká.
4) Od dane je oslobodená krátkodobá skládka materiálu, ak užívanie verejného priestranstva netrvá dlhšie ako 2 dni za podmienky, že daňovník takéto užívanie verejného priestranstva vopred oznámi obecnému úradu.


PIATA ČASŤ
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§ 25
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení ktorého kategorizáciu určuje § 2 vyhl. č. 419/2001 Z. z. o kategorizácii ubytovacích zariadení a ich zatrieďovaní (ďalej len „zariadenie“).

§ 26
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.


§ 27
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane je počet prenocovaní.
2) Sadzba dane sa určuje vo výške 0,50 € na osobu a prenocovanie.

§ 28
Vyberanie dane

1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
2) Poplatok v ustanovenej výške pre obec vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie.
3) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje prechodné ubytovanie vo svojom alebo prenajatom zariadení na území obce je povinná za každý kalendárny štvrťrok najneskôr do 10. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka predložiť obci ohlásenie o počte prechodne ubytovaných osôb za príslušný kalendárny štvrťrok a uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodným príkazom na účet obce vybrané poplatky za pobyt.
4) Poplatok neplatí :
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP/S a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok
d) vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v obci, jeho manžel(ka), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manželia týchto osôb a ich deti
c) príbuzný v priamom rade a súrodenec ubytovateľa alebo jeho manžel(ka) a manželia týchto osôb a ich deti.

 

ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
§ 29
Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „predajné automaty“). Predmetom dane nie sú predajné automaty na vydávanie cestovných lístkov verejnej dopravy.

§ 30
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.


§ 31
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane je počet predajných automatov.
2) Sadzba dane sa určuje vo výške 25,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.


§ 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
2) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník v oznámení uvedie adresu prevádzky, kde je umiestnený predajný automat, jeho typ a predajný sortiment.
3) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovým poukazom U alebo PP.
4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník v tejto lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti zaniká.
5) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
6) Daň sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo poštovým poukazom U alebo PP.


SIEDMA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
§ 33
Predmet dane

1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2) Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry, napr. biliard, gulečník, šípky).

§ 34
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.


§ 35
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
2) Sadzba dane sa určuje vo výške 25,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.


§ 36
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník v oznámení uvedie adresu prevádzky, kde je umiestnený nevýherný hrací prístroj, jeho typ, počet možných hier za mesiac a výšku poplatku za jednu hru.
2) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovým poukazom U alebo PP.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník v tejto lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti zaniká.
4) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
5) Daň sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo poštovým poukazom U alebo PP.


ÔSMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 37

1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť"),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
3) Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak je v obci zavedený množstvový zber.
4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
5) Obec ustanovuje, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí; ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").
6) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.
7) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
8) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.

§ 38
Sadzba poplatku

1) Sadzba poplatku je
a) 18,- € /osoba/rok, pre obyvateľov z trvalým pobytom v obci
b) 20,- € /rok vlastníci ostatných nehnuteľností
c) pre producenta drobného stavebného odpadu, na ktorý si producent objedná veľkoobjemový kontajner (čo predstavuje množstvový zber), vyrubená v plnej výške vynaložených nákladov spojených s odvozom a uložením odpadov na riadenej skládke.
2) Sadzba poplatku sa určuje ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň. Keďže obec zabezpečuje zhodnocovanie odpadov triedením, náklady sa znižujú o výnosy obce zo zhodnotenia odpadov a taktiež sa znižujú o cenu zberných nádob uhradených poplatníkmi.
§ 39
Určenie poplatku

1) Keďže v obci Lazy pod Makytou nie je zavedený množstvový zber (okrem § 38 ods. 1) písm. c), obec určuje poplatok ako:
a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať, alebo
b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov, ak ide o poplatníka podľa § 37 ods. 2 písm. b) alebo písm. c).
2) Ukazovateľ produkcie v určenom období komunálnych odpadov je súčet
a) priemerného počtu osôb pripadajúci na určené obdobie, ktoré sú v rozhodujúcom období s poplatníkom podľa § 37 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) v pracovnoprávnom vzťahu, inom obdobnom vzťahu alebo ktoré sú u poplatníka v štátnozamestnaneckom pomere, alebo ktoré tvoria jeho štatutárny orgán, pričom tieto osoby vykonávajú svoju činnosť v nehnuteľnosti, ktorú poplatník užíva alebo je oprávnený užívať, nachádzajúcej sa v obci; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba; do počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt (ďalej len "priemerný počet zamestnancov"), a
b) priemerného počtu
1. hospitalizovaných alebo ubytovaných osôb pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje zdravotné služby alebo ubytovacie služby; do tohto počtu osôb sa nezapočítavajú osoby, ktoré majú v tejto obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2. miest určených na poskytovanie služby pripadajúci na určené obdobie v rozhodujúcom období, ak ide o poplatníka, ktorý v užívanej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby, a ak sa u tohto poplatníka nezapočítava do ukazovateľa produkcie v určenom období komunálnych odpadov priemerný počet podľa prvého bodu.
3) Ak sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období nevypočíta podľa odseku 2, ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet
a) priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 0,4 a
b) priemerného počtu osôb alebo miest podľa odseku 2 písm. b).
4) Rozhodujúcim obdobím podľa odseku 2 je
a) predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom bol poplatník oprávnený vykonávať v nehnuteľnosti, ktorú užíva alebo je oprávnený ju užívať, svoju činnosť, alebo
b) počet kalendárnych dní v období trvajúcom odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok do konca týždňa predchádzajúcemu týždňu, v ktorom poplatník splní ohlasovaciu povinnosť o skutočnosti, ktorá má za následok zánik poplatkovej povinnosti, ak nie je možné postupovať podľa písmena a).


§ 40
Ohlásenie

1) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len "identifikačné údaje"); ak je poplatníkom osoba podľa § 37 ods. 2 písm. b) alebo písm. c) názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka podľa § 37 ods. 7,
c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 39, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2) Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

§ 41
Vyrubenie poplatku, vrátenie poplatku, zníženie poplatku

1) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.
2) Poplatok je splatný do 31. marca v hotovosti do pokladne Obecného úradu alebo poštovým poukazom U. Ak poplatková povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, je splatná do 30 dní od ohlásenia podľa § 40.
3) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
4) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,- €.
5) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník - občan s trvalým pobytom v obci preukáže na základe podkladov: potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí, potvrdenie vojenského útvaru:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby.

6) Na zmiernenie tvrdosti VZN obecné zastupiteľstvo stanovuje tieto úľavy :
a) občania s trvalým pobytom v obci starší ako 70 rokov a občania s preukazom ZŤPS s trvalým pobytom v obci 10,80 € /osobu/rok=0,6 poplatku
b) študenti bývajúci na internáte, dlhodobo pracujúci mimo trvalého bydliska (na týždňovky) 10,80 € /osobu/rok =0,6 poplatku, ak predložia potvrdenie od školy, zamestnávateľa
c) domácnosti so 4 a viac deťmi 10,80 € /osobu/rok=0,6 poplatku
d) samostatne žijúci jeden rodič s najmenej 2 deťmi 10,80 € /osobu/rok=0,6 poplatku
e) pre obyvateľov s trvalým pobytom, kde sa nedostane smetiarske vozidlo 10,80 € /osobu/rok=0,6 poplatku.
7) Zníženie alebo odpustenie poplatku, ako aj dôvod a dĺžku obdobia uvedie poplatník v ohlásení.

 

DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
1) Základ dane z pozemkov sa zaokrúhľuje na eurocent nadol.
2) Daň podľa tohto VZN a poplatok sa zaokrúhľujú na celé centy nadol.
3) Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4) Vyrubená daň je splatná v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovým poukazom U alebo prevodným príkazom.
5) Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11c ods. 1 zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
6) Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.


§ 43
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2011.

 

 

 

Ing. Miroslav Žbánek
starosta obce

 

 

 

 

 

Dodatok č 1. k Všeobecne záväznému nariadeniu
obce Lazy pod Makytou
č. 5/2010
o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Lazy pod Makytou

 

 

 

Tento Dodatok k VZN bol schválený Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa14.12.2011 uznesením č.67

Návrh Dodatku VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 29.11.2011 do 14.12.2011

Tento Dodatok VZN bol podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci dňa 15.12.2011 a zvesený dňa 29.12.2011

Dodatok VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012

 


Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 103 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa uznieslo na tomto Dodatku Všeobecne záväzného nariadenia obce Lazy pod Makytou č. 5/2010 ktorým sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lazy pod Makytou.

čl. 1

1. v § 6 odsek 4 znie:

4) Ročná sadzba dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,40 %
b) trvalé trávne porasty 0,70 %
c) záhrady 0,65 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy 0,70 %
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,60 %
f) zastavané plochy a nádvoria 0,60 %
g) stavebné pozemky 0,40 %
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,25 %

2. v § 8 ods. 2 znie:

2) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 0,1 €/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,1 €/m2
c1) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,35 €/m2
c2) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu v časti obce Čertov, Lamže, Kohútka a Portáš
0,80 €/m2
c3) stavby rekreačných a záhradných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu v časti obce Hranica 0,50 €/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,20 €/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
1,00 €/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou
1,00 €/m2
g) ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až f) 0,15 €/m2


3. v § 23 ods. 2 znie:


2) Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň:

Druh užívania Veľkosť v m2 Sadzba
Príležitostný predajný stánok, predaj z auta – bežný pracovný deň 3,50 €/m2/deň
Príležitostný predajný stánok, predaj z auta – počas podujatia alebo sviatok 18 €/m2/deň
Skládka materiálu 0,05 €/m2/deň
Cirkusové a lunaparkové atrakcie 24,-€ deň/atrakciu
Stavebné zariadenie do 10 m2 120,- €/ročne
Stavebné zariadenie 11 m2 až 20 m2 200,- €/ročne
Stavebné zariadenie nad 21 m2 330,- €/ročne
Trvalé parkovanie osobného motorového vozidla 1,- €/deň
Trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla 2,- €/deň

4. § 27 sa dopĺňa o odsek 3, ktorý znie:
3) Sadzba dane na osobu do 15 rokov veku sa znižuje na 0,30 € na osobu a prenocovanie.

5. § v § 38 odsek 1 znie:

1) Sadzba poplatku je
a) 20,- € /osoba/rok, pre obyvateľov z trvalým pobytom v obci
b) 22,- € /rok vlastníci ostatných nehnuteľností
c) pre producenta drobného stavebného odpadu, na ktorý si producent objedná veľkoobjemový kontajner (čo predstavuje množstvový zber), vyrubená v plnej výške vynaložených nákladov spojených s odvozom a uložením odpadov na riadenej skládke.

6. v § 41 odsek 6 znie:
6) Na zmiernenie tvrdosti VZN obecné zastupiteľstvo stanovuje tieto úľavy zo sadzby poplatku podľa ods. 1 písm. a):
a) občania s trvalým pobytom v obci starší ako 70 rokov a občania s preukazom ZŤPS s trvalým pobytom v obci 14 € /osobu/rok = 0,7 poplatku
b) študenti bývajúci na internáte, dlhodobo pracujúci mimo trvalého bydliska (na týždňovky) 14 € /osobu/rok = 0,7 poplatku, ak predložia potvrdenie od školy, zamestnávateľa
c) domácnosti so 4 a viac deťmi 14 € /osobu/rok= 0,7 poplatku
d) samostatne žijúci jeden rodič s najmenej 2 deťmi 14 € /osobu/rok = 0,7 poplatku
e) pre obyvateľov s trvalým pobytom, kde sa nedostane smetiarske vozidlo 15 € /osobu/rok = 0,75 poplatku.


čl. 2
Účinnosť

Tento Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia obce Lazy pod Makytou č. 5/2010 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012.

 

 


JUDr. Ján Mičic

starosta obce 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka