Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2014 - Štatút obce Lazy pod Makytou

Schválené: 6.3.2014

Vyhlásené: 7.3.2014

Účinnosť: 1.4.2014

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 1/2014
ŠTATÚT OBCE LAZY POD MAKYTOU

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 6.3.2014 uznesením č. 10

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 19.2.2014 do 5.3.2014

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 7.3.2014 a zvesené dňa 21.3.2014


VZN nadobúda účinnosť dňa 1.4.2014
 Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g), k) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou, ktorým sa prijíma Štatút Obce Lazy pod Makytou.


ŠTATÚT OBCE LAZY POD MAKYTOU

ČASŤ PRVÁ
OBEC

čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.
(2) Štatút obce je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

čl. 2
Postavenie obce

(1) Obec Lazy pod Makytou je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Lazy pod Makytou je územný celok, ktorý tvoria dve katastrálne územia a to katastrálne územie Lazy pod Makytou a katastrálne územie Dubková. Zmeny územia obce Lazy pod Makytou možno vykonať len v súlade so zákonom (1) .
(2) Na území obce sa nachádzajú základné sídelné jednotky Čertov, Dolná Dubková, Horná Dubková, Lamže, Lazy pod Makytou, Makýtka, Mladoňov, Olšová, Panština, Potok Rieka, Tisové a osady Kohútka, Hranica, Lamže, Pytlovec, Javorové, Matúše, Mikluše, Ráztoka, Krivé, Dlhé, Danče, Jamné, Rezákovci, Svečkové Kršle, Šulíkovec, Lieskovec, Paliesek, Pastorkovec, Zabité, Široké, Hlboké. Základné sídelné jednotky a osady sú jednotlivými časťami obce podľa zákona (2).
(3) Obec Lazy pod Makytou je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Lazy pod Makytou hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Lazy pod Makytou môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
(4) Obec Lazy pod Makytou má vlastné symboly.
čl. 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce Lazy pod Makytou je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené v zákone (3).
(3) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok alebo, platí miestnu daň alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ani práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce v miestnom referende.

čl. 4
Samospráva obce

(1) Obec je vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone o obecnom zriadení(4), v ďalších zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
(2) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom(5), ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.
(3) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.
(4) Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami - podnikateľmi pôsobiacimi v obci, s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec pri výkone samosprávy spolupracuje aj s inými podnikateľskými subjektmi, ktorých činnosť má alebo môže mať význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.
(5) Na plnenie úloh samosprávy obce alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ako aj s týmto Štatútom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
(6) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lazoch pod Makytou.


ČASŤ DRUHÁ
MAJETOK OBCE

čl. 5
Majetok obce

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje zákon(6)
(2) Obec môže svoj majetok :
a) zveriť do správy organizáciám a obchodným spoločnostiam zriadeným obcou
b) prenechať do nájmu podnikateľským subjektom.
Rozsah ich práva nakladať a disponovať s majetkom obce sa musí upraviť v zakladateľských, zriaďovateľských listinách týchto subjektov alebo v nájomných zmluvách.
(3) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod.
(4) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí.
(5) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.
(6) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.
(7) Evidenciu o stave a prevodoch majetku obce vedie Obecný úrad v Lazoch pod Makytou v súlade s platnou právnou úpravou.
(8) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

čl. 6
(1) Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci zverený sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jej občanov. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.
(2) V majetkových veciach a majetko-právnych záležitostiach obce Lazy pod Makytou koná v jej mene navonok starosta obce.
(3) Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

čl. 7
(1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Lazy pod Makytou“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Zásady hospodárenia s majetkom obce Lazy pod Makytou upravujú a vymedzujú najmä:
- majetok obce,
- spôsoby nadobúdania a prevádzania majetku obce,
- postup prenechávania majetku obce do nájmu fyzickým a právnickým osobám,
- práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila pre správu majetku obce,
- podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
- úkony fyzických a právnických osôb pri nakladaní s obecným majetkom, ktoré podliehajú schváleniu orgánov obce,
- podmienky hospodárenia a nakladania s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
- podmienky nakladania s cennými papiermi,
- podmienky predaj majetku formou aukcie,
- formy kontroly dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom,
- podmienky odpustenia pohľadávok obce.

ČASŤ TRETIA
FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE

čl. 8
Financovanie obce

(1) Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, nenávratných finančných príspevkov a iných zdrojov v súlade s platnými právnymi predpismi. Financovanie obce upravuje zákon(7).
(2) Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len "peňažné fondy"), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.


čl. 9
Rozpočet obce

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce schvaľovaný obecným zastupiteľstvom obce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie výdavkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce. Tvorbu a využitie rozpočtu obce upravuje zákon(8).
(2) Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce.
(3) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obecné zastupiteľstvo rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky na návrh starostu.
(4) Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Lazoch pod Makytou.
(5) Obec môže využívať ekonomické nástroje - dane, poplatky, pokuty a iné ako prostriedky regulácie činnosti fyzických a právnických osôb pri podpore ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.


ČASŤ ŠTVRTÁ
ORGÁNY OBCE

čl. 10
Základné ustanovenia

(1) Orgánmi Obce Lazy pod Makytou sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou môže zriadiť na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú najmä:
a) obecná rada,
b) komisie obecného zastupiteľstva.
(3) Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom Obce Lazy pod Makytou na stanovený úväzok.
(4) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

čl. 11
Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Lazy pod Makytou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Lazy pod Makytou na štyri roky.
(2) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce a vykonáva svoje právomoci v súlade so zákonom(4). Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky týkajúcej sa života v obci
(3) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
(4) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä príprava a obsah rokovania, príprava podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, a uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva obce Lazy pod Makytou.

 

čl. 12
Starosta obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Postavenie, oprávnenia, práva a povinnosti starostu upravuje zákon(4).
(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane podľa osobitného predpisu(9).
5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie uznesením 90 dní pred konaním volieb.

čl. 13
Zástupca starostu

(1) Starostu zastupuje jeden zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
(2) Postavenie, práva a povinnosti zástupcu starostu stanovuje zákon(10).


čl. 14
Hlavný kontrolór

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
(2) Postavenie, predpoklady na výkon funkcie, voľbu, skončenie výkonu funkcie, plat, úlohy hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti upravuje zákon(11).

čl. 15
Obecná rada

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu.
(2) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a poradným orgánom starostu obce.
(3) Zloženie, postavenie a činnosť obecnej rady upravuje zákon(12).
(4) Obecná rada najmä:
a) zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva návrhy komisií a poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj jednotlivých oddelení obecného úradu;
b) zabezpečuje prípravu podkladov na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
c) zabezpečuje podklady pri príprave rozpočtu obce,
d) prejednáva bežné úkony týkajúce sa majetku obce, majetku fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
e) koordinuje prípravu združovania finančných prostriedkov,
f) prejednáva záležitosti týkajúce sa obce a jej obyvateľov a predkladá svoje stanoviská obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
g) zabezpečuje a koordinuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
h) plní ďalšie úlohy v zmysle uznesení obecného zastupiteľstva.

čl. 16
Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.
(2) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
(3) Každá komisia má z predsedu a tajomníka komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.
(4) Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán činnosti komisie,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok.
(5) Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
(6) Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania,
(7) Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví obec v Rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva, a pokiaľ tak nie je, komisia na svojom prvom zasadnutí.

čl. 17
Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
(2) Prácu obecného úradu riadi starosta.
(3) V obci môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu na základe rozhodnutia starostu.

čl. 18
Prednosta obecného úradu

(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce. Prednostu riadi a kontroluje starosta, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

ČASŤ PIATA

čl. 19
Miestne referendum

(1) Miestne referendum obce Lazy pod Makytou. o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
(2) Vyhlásenie, podmienky, priebeh a vyhlásenie miestneho referenda upravuje zákon(13).


čl. 20
Zhromaždenie obyvateľov obce

(1) Na prerokovanie obecných záležitostí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
(2) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.
(3) Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.
(4) Podmienky uskutočnenia zhromaždenia a hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť vo všeobecne záväznom nariadení.
(5) Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Lazy pod Makytou, webových stránkach obce a vyhlásením v obecnom rozhlase. O priebehu zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

ČASŤ ŠIESTA

Vzťah obce k iným obciam
čl. 21

(1) Záležitosti dotýkajúce sa spoločných záujmov obce Lazy pod Makytou a iných samosprávnych celkov rieši obec Lazy pod Makytou prednostne dohodou.
(2) Spoluprácu obcí a iných samosprávnych celkov upravuje zákon(14).

ČASŤ SIEDMA

Vzťahy obce k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám, politickým stranám a hnutiam, cirkvám a občianskym združeniam

čl. 22

(1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy a ďalšími štátnymi orgánmi, prokuratúrou, súdmi, políciou a pod.
(2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce najmä s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami, cirkvami a s občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

ČASŤ ÔSMA
Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

čl. 23
Symboly obce

Obecnými symbolmi sú:
a) erb obce Lazy pod Makytou.
b) vlajka obce Lazy pod Makytou.
c) pečať obce Lazy pod Makytou.
(2) Popis, používanie a ochranu insígnií starostu obce môže upraviť všeobecne záväzné nariedenie obce(15)


čl. 24
Erb obce

(1) Erb obce Lazy pod Makytou je v tejto podobe: v červenom štíte strieborná sklonená radlica preložená drobným červeným s oblým krížikom a obtočená zlatým nekonečným vencom
(2) Záväzné vyobrazenie erbu obce Lazy pod Makytou. tvorí prílohu č.1 tohto štatútu.
(3) Obec môže určiť všeobecne záväzným nariadením podmienky používania erbu obce(15).

čl. 25
Vlajka obce

(1) Vlajku obce Lazy pod Makytou tvorí obdĺžnikové červené pole rozdelené bielym pásom a so žltými pásmi po stranách. Jedna kratšia strana je rovná, druhá je tvorená troma rohmi.
(2) Záväzné vyobrazenie vlajky obce Lazy pod Makytou tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
(3) Podmienky používania vlajky obce môže ustanoviť obec vo všeobecne záväznom nariadení obce(15).

čl. 26
Pečať obce

(1) Obec si môže dať vyhotoviť pečať obce.
(2) Pečať obce Lazy pod Makytou. tvorí erb obce Lazy pod Makytou s kruhopisom: „OBEC LAZY POD MAKYTOU“.
(3)Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín.
(4) Pečať uschováva starosta obce.

Čestné občianstvo obce , ceny a odmeny obce

čl. 27
Úvodné ustanovenie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:
a) Čestné občianstvo Obce Lazy pod Makytou.
b) Cena Obce Lazy pod Makytou.
c) Cena starostu Obce Lazy pod Makytou.
d) Odmena Obce Lazy pod Makytou
(2) Obecný úrad vedie evidenciu o udelených verejných uznaniach

čl. 28
Čestné občianstvo

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený“), môže obecné zastupiteľstvo udeliť „ Čestné občianstvo Obce Lazy pod Makytou“.
(2) O udelení Čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu a to 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) O udelení Čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapíše do kroniky Obce Lazy pod Makytou. .
(5) Podrobnosti pre udeľovanie Čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.


čl. 29
Cena obce

(1) Cena Obce Lazy pod Makytou. sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
(2) Návrhy na udelenie Ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
(3) Cenu Obce Lazy pod Makytou tvorí plaketa s erbom obce. K Cene obce sa vydáva potvrdenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa a dátum narodenia pocteného.
(4) Cena obce Lazy pod Makytou sa môže tomu istému laureátovi udeliť aj opätovne, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
(5) Výnimočne sa môže Cena obce udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

čl. 30
Cena starostu obce

(1) Udelenie ceny starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce navrhuje starosta obce . O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
(2) Cenu starostu obce Lazy pod Makytou. tvorí vecný dar v hodnote, ktorej výšku určí obecné zastupiteľstvo.

čl. 31
Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže rozhodnúť o poskytnutí vecného daru alebo odmeny z obecných prostriedkov, a to najmä poslancom alebo iným obyvateľom obce, prípadne i iným osobám za ich činnosť v orgánoch samosprávy a prispenie k rozvoju obce.

Kronika obce
čl. 32

(1) Kronika obce Lazy pod Makytou. sa vedie v úradnom jazyku, zápisy do kroniky sa vykonávajú najmenej raz za rok.
(2) Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života obce.
(3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
(4) Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

ČASŤ DEVIATA
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

čl. 33
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1) Obec poskytuje svojím obyvateľom nevyhnutnú okamžitú pomoc v núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečením prístrešia, stravy alebo inej materiálnej pomoci.
(2) Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
(3) Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a podľa možností obce i ochranu majetku obyvateľov.
(4) Obec pomáha pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
(5) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Táto právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou..

ČASŤ DESIATA

čl. 34
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Štatút obce je základnou vnútornou právnou normou obce Lazy pod Makytou. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
(2) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Lazy pod Makytou sa ruší Štatút obce Lazy pod Makytou zo dňa 13.9.2010.
(3) Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.4.2014


(1) § 2 ods. 3 a 4 a § 2a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(2) § 2 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(3) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(4) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(5) § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(6) § 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(7) § 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(8) § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(9) Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(10) § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(11) §18 až 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(12) § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(13) § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(14) § 20 až § 21 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(15) VZN č. 4/2013

JUDr. Ján Mičic


starosta obce
Príloha č.1 – vyobrazenie erbu obce Lazy pod Makytou

 

Príloha č. 2 – vyobrazenie zástavy obce Lazy pod Makytou


 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka