Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Schválené: 26.6.2014

Vyhlásené: 27.7.2014

Účinnosť: 1.8.2014

 

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 2/2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

 

 


Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 26.6.2014 uznesením č. 47

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 10.6.2014 do25.6.2014

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 27.6 .2014 a zvesené dňa11.7 .2014

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.8.2014
Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 36 ods. 7, písm. b) a c) zákona č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje:
a) dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody z obecného vodovodu
b) spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
c) spôsob náhradného zneškodňovania obsahu žúmp.
d) spôsob náhradného zneškodňovania odpadových vôd


čl. 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

1) Dočasné obmedzenie, alebo zákaz užívania pitnej vody z obecného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce alebo na internetovej stránke obce. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

2) Obec, alebo prevádzkovateľ obecného vodovodu môže dočasne obmedziť, alebo prerušiť
dodávku vody z vodovodu v dôvodu:
a) vzniku mimoriadnej situácie, udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode,
c) pri plánovanej oprave zariadenia alebo príslušnej zásobovacej trasy,
d) pri ohrození života, zdravia ľudí, alebo majetku,
e) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd.
f) v čase jej nedostatku v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok.

3) Prevádzkovateľ obecného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie, alebo obmedzenie dodávky pitnej vody termíne stanovenom v zákone (1), vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime.

4) O rozsahu dočasného obmedzenia užívania pitnej vody z obecného vodovodu rozhoduje starosta obce podľa jeho príčin, okolností a podmienok.

5) V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

6) Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

 

čl. 3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

1) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, obec zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo iným spôsobom (napr. v PET fľašiach).

2) Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:
a) pred obecným úradom,
b) pred obchodom na Pánštine
c) pred bývalou školou v Rieke
d) na točni v Tisovom

3) Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste, uvedenom v ods. 2 oznámi obec, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

4) Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve na úrovni minimálnej potreby pitnej vody v množstve 15 litrov na osobu a deň, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach v množstve 5 litrov na osobu a deň. V prípade, že osoba má prístup k vlastnej studni, starosta obce je oprávnený upraviť toto množstvo podľa výdatnosti tejto studne a kvalite vody v tejto studni.

5) Obec zabezpečí náhradné zásobovanie vodou aj pre Základnú školu s materskou školou a pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ostaným obyvateľom nevyhnutné služby (predaj potravín a pod.). O spôsobe zásobovania vodou a množstve poskytnutej pitnej vody rozhoduje starosta obce.

6) Zabezpečenie pitnej vody a organizáciu jej výdaja občanom a potrebné evidencie zabezpečuje obecný úrad.


čl. 4
Povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody- fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ
a) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou,
b) je povinný dodržiavať pokyny starostu obce a ním poverených osôb.


čl. 5
Spôsob náhradného zneškodňovania obsahu žúmp

Ak si vlastníci nehnuteľností nemôžu zabezpečiť zneškodňovanie obsahu žúmp z dôvodu mimoriadnej udalosti sami, starosta obce na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti a po posúdení situácie, naliehavosti potreby vývozu a zneškodnenia obsahu žumpy vykoná potrebné kroky k zabezpečeniu náhradného zneškodňovania obsahu žúmp na náklady vlastníka nehnuteľnosti. Náhradné zneškodňovanie obsahu žúmp sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami do povolených technologických zariadení, alebo na iné miesta na základe povolenia príslušných orgánov.

čl. 6
Spôsob náhradného zneškodňovania odpadových vôd

V prípade havárie, alebo poruchy kanalizácie starosta obce na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti a po posúdení situácie, naliehavosti potreby vývozu a zneškodnenia odpadových vôd vykoná potrebné kroky k zabezpečeniu náhradného zneškodňovania odpadových vôd na náklady vlastníka nehnuteľnosti. Náhradné zneškodňovanie odpadových vôd sa zabezpečuje podľa technických možností vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami do povolených technologických zariadení, alebo na iné miesta na základe povolenia príslušných orgánov.

č. 7
Priestupky
Porušenie tohto VZN je priestupkom podľa príslušného zákona a je sankcionované podľa tohto zákona(2).


čl. 8
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.


JUDr. Ján Mičic

starosta obce

 

 

 


________________________________________________________________
(1) §32 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
(2) §40 ods. 1 písmeno j) a ods. 2 písm. c) zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka