Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lazy pod Makytou

Schválené: 25.9.2014

Vyhlásené: 26.9.2014

Účinnosť: 1.11.2014

 

 

 

 

[Popis: Lazy pM]

 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Lazy pod Makytou

č. 4/2014

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 na území obce Lazy pod Makytou 

 

 

 

 

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom

v Lazoch pod Makytou  dňa 25.9.2014 uznesením č 68.

 

Návrh VZN bol podľa § 6  ods. 3  zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na

úradnej tabuli v obci od  9.9.2014  do 24.9.2014

 

Toto VZN bolo podľa § 6  ods. 8  zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na

úradnej tabuli v obci dňa 26.9.2014  a zvesené dňa 10.10.2014

 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.11.2014

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g), za použitia § 4 ods. 3 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení („ďalej len VZN“):

 

 

Čl. I.

Stanovenie času pravidelného predaja a času pravidelného poskytovania služieb

 

1. Čas pravidelného predaja v obchodoch a čas pravidelného poskytovania služieb (ďalej len „otváracie hodiny“) stanovuje   na základe žiadosti prevádzkovateľa obchodu, alebo služieb Obecné zastupiteľstvo v Lazoch pod Makytou uznesením individuálne, podľa charakteru obchodu a služieb, ich umiestnenia v obci a predpokladaného vplyvu na okolie a život obyvateľov a návštevníkov obce.

 

2. Obecné zastupiteľstvo môže  stanoviť otváracie hodiny aj na obmedzené časové obdobie, nepravidelne podľa obdobia alebo na skúšobný čas.

 

3. Obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek svoje rozhodnutie prehodnotiť a otváracie hodiny zmeniť.

 

4. Obecné zastupiteľstvo môže stanoviť ďalšie podmienky, ktoré musí prevádzkovateľ pre dodržanie otváracích hodín splniť. V prípade nedržania týchto podmienok sa má za to, že otváracie hodiny neboli stanovené, alebo Obecné zastupiteľstvo môže v takomto prípade otváracie hodiny obmedziť.

 

5. Prevádzkovanie zariadení musí byť prevádzkované tak, aby nad mieru stanovenú v osobitných predpisoch neobmedzovalo ostatné osoby, zvlášť po 22. hodine. Za tým účelom musia byť vykonané potrebné opatrenia (hlavne protihlukové).

 

6. Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch  písomným rozhodnutím obmedziť, alebo zrušiť otváracie hodiny a to až do najbližšieho uznášaniaschopného zasadania Obecného zastupiteľstva.

 

 

 

Článok  II.

Stanovenie otváracích hodín počas akcií a osláv

 

1. Otváracie hodiny počas kultúrno-spoločenských a športových akcií stanovuje  na základe žiadosti organizátora akcie, alebo prevádzkovateľa obchodu, alebo služieb starosta obce individuálne, podľa charakteru obchodu a služieb, ich umiestnenia v obci a predpokladaného vplyvu na okolie a život obyvateľov a návštevníkov obce.

 

2. Starosta obce môže stanoviť pri schválení otváracích hodín i ďalšie podmienky pre organizátora akcie, ako zabezpečenie usporiadateľskej služby a ochranu verejného poriadku ako v mieste konania akcie a osláv, tak i v širšom okolí a na území obce a to ako pred samotnou akciou a oslavami, tak aj po nich.

 

3. Prevádzkovanie zariadení musí byť prevádzkované tak, aby nad mieru stanovenú v osobitných predpisoch neobmedzovalo ostatné osoby a okolie, zvlášť po 22. hodine. Za tým účelom musia byť vykonané potrebné opatrenia (hlavne protihlukové).

 

4. Starosta obce môže stanoviť ďalšie podmienky, ktoré musí prevádzkovateľ pre dodržanie otváracích hodín splniť. V prípade nedržania týchto podmienok sa má za to, že otváracie hodiny neboli stanovené, alebo starosta obce môže v takomto prípade otváracie hodiny obmedziť.

 

 

Čl.  III.

Žiadosť o určenie otváracích hodín

 

 

1. Žiadosť  o určenie otváracích hodín sa podáva písomne na Obecnom úrade v Lazoch pod Makytou. O žiadosti o stanovenie času pravidelného predaja a času pravidelného poskytovania služieb rozhoduje Obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí, o  stanovenie otváracích hodín počas akcií a osláv rozhoduje starosta obce v lehote do 15 dní.

 

 

2. K žiadosti je o stanovenie času pravidelného predaja a času pravidelného poskytovania služieb potrebné priložiť doklad oprávňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť a doklad preukazujúci vlastníctvo, nájomnú zmluvu, alebo iný právny vzťah k prevádzkarni.

 

3. K žiadosti o stanovenie otváracích hodín počas akcií a osláv je potrebné priložiť pečiatku organizátora akcie, alebo prevádzkovateľa obchodu, alebo služieb, alebo nacionálie organizátora akcie ak akciu organizuje fyzická osoba.

 

4. Pri akciách a oslavách, ktoré organizuje obec sa žiadosť nepodáva.

 

 

Čl. IV.

Kontrolná činnosť

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva starosta obce,  zamestnanci obce,  hlavný kontrolór obce a osoby, ktorým toto oprávnenie vzniká na základe iných právnych predpisov.

 

2. Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom podľa príslušného ustanovenia Zákona o priestupkoch.

 

Čl.  V.

Záverečné ustanovenia

 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.11.2014

 

JUDr. Ján Mičic

 

 

   starosta obce


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka