Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2014 o miestnych daniach na území obce Lazy pod Makytou - zrušené

Schválené: 11.12.2014

Vyhlásené: 12.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Platné do: 31.12.2015

Nahradené: 1/2015

 

 

 

 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Lazy pod Makytou

č. 5/2014

o  miestnych daniach

na území obce Lazy pod Makytou

 

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom

v Lazoch pod Makytou  dňa 11.12.2014  uznesením č. 6

 

Návrh VZN bol podľa § 6  ods. 3  zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na

úradnej tabuli v obci od  26.11.2014  do 10.12.2014

 

Toto VZN bolo podľa § 6  ods. 8  zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na

úradnej tabuli v obci dňa 12.12.2014 a zvesené dňa 29.12.2014

 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou, ktorým sa ustanovujú miestne dane na území obce Lazy pod Makytou.

  

čl.  1

 Základné  ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo v Lazoch pod Makytou  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2015  miestne dane - daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia.

 

čl. 2

Druhy miestnych daní

 

Miestnymi daňami v obci Lazy pod Makytou sú:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

d) daň za ubytovanie,

e) daň za predajné automaty,

f) daň za nevýherné hracie prístroje,

 

 

čl. 3

Správca dane a poplatku

 

Správcom daní podľa čl. 2 je obec Lazy pod Makytou.

 

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

čl. 4

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

 

 

 

 

DAŇ Z POZEMKOV

 

čl.  5

Predmet dane

 

            Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Lazy pod Makytou – k. ú. Lazy pod Makytou a Dubková   v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty

b) záhrady,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

e) stavebné pozemky,

 

 

čl.  6

Základ dane

 

Správca dane ustanovuje na území obce Lazy pod Makytou hodnotu pozemku bez porastov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov vynásobí výmera pozemku v m2  nasledovne:

 

a1)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,

0,0979 €/m2

a2)

trvalé trávne porasty

0,0199 €/m2

b)

záhrady

1,85 €/m2

c)

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,85 €/m2            

d)

lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

0,1 €/m2

e)

stavebné pozemky

18,58 €/m2

 

 

čl. 7

Sadzba dane

 

Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov je pre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:

 

a)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty

0,65 %

b)

záhrady  

0,65 %

c)

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,50 %

d)

lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

0,70 %

e)

stavebné pozemky

0,40 %

 

Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 

a)

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty

1,5 %

b)

záhrady  

1,0 %

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

 

 

 

DAŇ ZO STAVIEB

 

čl.  8

Základ dane a sadzba dane

 

Správca dane  určuje pre stavby na území obce Lazy pod Makytou ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

 

a)

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 

0,10 €/m2

b)

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 

 

0,10 €/m2

c1)

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,40 €/m2

c2)

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu v časti obce Čertov, Lamže, Kohútka, Portáš, Rieka, Hranica  

 

0,80 €/m2

d)

samostatne stojace garáže

    0,20 €/m2

e)

stavby hromadných garáží 

0,20 €/m2

f)

stavby hromadných garáží  umiestnené pod zemou

0,20 €/m2

g)

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

 

1,00 €/m2

h)

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

 

1,00 €/m2

g)

ostatné stavby, neuvedené v písmenách a) až h)

0,15 €/m2

 

 

Sadzba dane podľa ods. 2 sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje o 0,05 €/m2 za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia, pri stavbách podľa ods. 1 písm. e) a f) sa sadzba dane zvyšuje o 0,20 €/m2 za každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

DAŇ Z BYTOV

 

čl.  9

Základ dane a sadzba dane

 

1)  Ročná sadzba dane z bytov je 0,06 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu

 

 2) Ročná sadzba dane z bytov je 0,06 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

čl. 10

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

1) Obec Lazy pod Makytou znižuje o 25 %  dane z pozemkov pozemky ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, (záhrada, zast.pl. pri dome), pričom tieto pozemky nevyužívajú aj osoby ktoré nespĺňajú tieto podmienky. Hmotnú núdzu sú títo občania povinní preukázať potvrdením príslušného orgánu.

 

2)  Obec Lazy pod Makytou  oslobodzuje od dane z pozemkov:

a) pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie ako sú neziskové organizácie, nadácie a cirkvi,  a to len pozemky, na ktorých stoja úradovne, kostoly, zvonice,

b)  pozemky, na ktorých sú cintoríny

c)  pozemky verejne prístupných parkov, priestorov, športovísk

d)  pozemky užívané školami a školskými zariadeniami

 

3) Obec Lazy pod Makytou znižuje o 25 %  dane zo stavieb alebo od dane z bytov:

a)  stavby na bývanie a byty podľa druhej časti zákona vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne, alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

b)  garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, , držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 

4) Obec Lazy pod Makytou oslobodzuje od dane zo stavieb alebo od dane z bytov:

a) stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, kostoly, zvonice, úradovne,

b) stavby alebo byty slúžiace školám a  školským zariadeniam

 

Obec môže podmieniť odpustenie, alebo zníženie dane výkonom dobrovoľníckej činnosti podľa  Zákona o dobrovoľníctve v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.

 

6)  O posúdenie podmienok pre oslobodenie, alebo zníženie dane je povinný občan požiadať správcu dane. Splnenie podmienok sú títo občania povinní preukázať potvrdením príslušného orgánu.  O splnení podmienok na oslobodenie, alebo zníženie dane rozhoduje obecné zastupiteľstvo, alebo starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

čl. 11

Nevyrubenie dane

Daň z nehnuteľností sa vyberá aj vtedy, ak je nižšia ako 3 eurá. Pri takto nízkej dani však obec daň nevyrubuje a nevymáha vzhľadom na neúmerne veľké náklady spojené s jej vymáhaním.

 

čl. 12

Platenie dane

 

Ak je vyrubená daň vyššia ako 300 € môže správca dane povoliť daňovníkovi zaplatiť daň z nehnuteľností v dvoch splátkach: prvú splátku  vo výške 50 % v termíne do 31. marca bežného zdaňovacieho obdobia, druhú splátku vo výške 50 % v termíne do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia.

 

 

DAŇ ZA PSA

 

čl. 13

Sadzba dane za psa

.

 Sadzba dane je 4,- € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

 

čl. 14

Evidencia psov pre účely dane za psa

 

1) Každý majiteľ psa je povinný zaevidovať svojho psa do evidencie psov, ktorá je vedená na Obecnom úrade v Lazoch pod Makytou.

 

2) Do evidencie psov, ktorú vedie obec Lazy pod Makytou sa zapisuje:

a) evidenčné číslo psa,

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,

c) rasa alebo stručný popis psa (farba, výška)

d) meno priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,

e) miesto kde je pes chovaný, ak sa nezhoduje s adresou trvalého pobytu držiteľa psa

e) rok narodenia psa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE  VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

čl. 15

Sadzba dane

 

1) Správca dane určuje sadzbu dane nasledovne:

 

Druh užívania

Veľkosť v m2

Sadzba

Príležitostný predajný stánok, predaj z auta – v pondelok až sobotu, okrem sviatkov a podujatí

 

3,50 €/m2/deň

Príležitostný predajný stánok, predaj z auta – počas podujatia, v nedeľu alebo sviatok

 

18,00 €/m2/deň

Skládka materiálu a dreva

 

0,05 €/m2/deň

Cirkusové a lunaparkové atrakcie

 

24,- €/deň/atrakciu

Stavebné zariadenie

do 10 m2

120,- €/ročne

Stavebné zariadenie

11 m2 až 20 m2

200,- €/ročne

Stavebné zariadenie

nad 21 m2

330,- €/ročne

Trvalé parkovanie osobného motorového vozidla

 

1,- €/deň

Trvalé parkovanie nákladného motorového vozidla

 

2,- €/deň

                                                                                  

 

čl. 16

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

1)  Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovým poukazom, alebo bankovým prevodom na účet obce.

 

2) Každý je povinný využitie  verejnosti prístupného pozemku vo vlastníctve obce, ktoré je predmetom dane za užívanie verejného priestranstva nahlásiť vopred na Obecný úrad v Lazoch pod Makytou. Za verejné priestranstvo sa považujú všetky pozemky vo vlastníctve obce.

 

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE

 

čl. 17

Sadzba dane

 

Sadzba dane sa určuje vo výške 0,50 €  za osobu a prenocovanie.
Sadzba dane u osoby do 15 rokov veku k prvému dňu ubytovania sa stanovuje vo výške 0,30€  za osobu a prenocovanie

3) Daň za ubytovanie v obci Lazy pod Makytou upravuje osobitné VZN.

 

 

 

 

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

čl. 18

Sadzba dane

 

2) Sadzba dane sa určuje vo výške 25,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

 

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

čl. 19

Sadzba dane

 

2) Sadzba dane sa určuje vo výške 25,- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

 

 

 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

čl. 20

 

 Ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2013 o miestnych daniach.

 

 

čl. 24

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2015.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Ján Mičic

 

   starosta obce

 


dnes je: 24.6.2019

meniny má: Ján

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka