Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2008 obce Lazy pod Makytou č. 4/2008, ktorým sa menia niektoré VZN obce Lazy pod Makytou v súvislosti so zavedením meny euro

Schválené: 20.11.2008

Vyhlásené: 9.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 4/2008,
ktorým sa menia niektoré VZN obce Lazy pod Makytou
v súvislosti so zavedením meny euro

 

 


Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 20.11.2008 uznesením č. 58

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/90 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 04.11.2008 do 20.11.2008

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/90 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 24.11. 2008 a zvesené dňa 09.12.2008

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2009

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Lazy pod Makytou t o t o

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008
ktorým sa menia niektoré VZN obce Lazy pod Makytou
v súvislosti so zavedením meny euro

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 

1. Kde sa vo všeobecne záväzných nariadeniach a smerniciach obce používajú pojmy "slovenské platidlá", "slovenské peniaze" alebo "tuzemské peniaze", odo dňa zavedenia eura sa tým rozumejú aj platné eurobankovky a euromince a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len platné eurobankovky a euromince. Kde sa vo všeobecne záväzných nariadeniach obce používajú pojmy "slovenská mena", "domáca mena" alebo "tuzemská mena", odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj mena euro a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len mena euro. Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "slovenská koruna" alebo skratka slovenskej koruny "Sk" bez spojenia s určitou peňažnou sumou, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj pojem "euro" a symbol eura "€" a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len pojem "euro" a symbol eura "€". Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa alfabetický kód slovenskej koruny "SKK" bez spojenia s určitou peňažnou sumou, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj alfabetický kód meny euro "EUR" a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len alfabetický kód meny euro "EUR".
2. Kde sa vo všeobecne záväzných nariadeniach a smerniciach obce ustanovuje, že určitá sadzba, základ sadzby, platba, plnenie alebo iná peňažná suma sa zaokrúhľuje na celé haliere, na násobky celých halierov, na celé slovenské koruny alebo na násobky celých slovenských korún, a ak osobitný predpis neustanoví inak, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie príslušná sadzba, základ sadzby, platba, plnenie alebo iná príslušná peňažná suma prepočítaná podľa konverzného kurzu a zaokrúhlená na dve desatinné miesta na najbližší eurocent podľa osobitných predpisov.

 

Čl. 2
Zmeny vo všeobecne záväzných nariadeniach obce Lazy pod Makytou

 

1) VZN obce Lazy pod Makytou č. 6/2003 o úhrade za poskytnutú pomoc opatrovateľov v obci Lazy pod Makytou zo dňa 06.03.2003 sa mení nasledovne:


a) v bode 4.2.1.a. sa suma 5,- Sk nahrádza sumou 0,17 €
b) v bode 4.2.1.b. sa suma 7,- Sk nahrádza sumou 0,23 €
c) v bode 4.2.1.c. sa suma 10,- Sk nahrádza sumou 0,33 €
d) v bode 4.2.2.a. sa suma 7,- Sk nahrádza sumou 0,23 €
e) v bode 4.2.2.b. sa suma 12,- Sk nahrádza sumou 0,40 €
f) v bode 4.2.2.c. sa suma 40,- Sk nahrádza sumou 1,33 €
g) v bode 4.2.2.d. sa suma 15,- Sk nahrádza sumou 0,50 €
h) v bode 4.2.2.e. sa suma 5,- Sk nahrádza sumou 0,17 €
i) v bode 3. sa suma 5,- Sk nahrádza sumou 0,17 €.

2) VZN obce Lazy pod Makytou č. 7/2003 o niektorých podmienkach držania psov zo dňa 11.12.2003 sa mení nasledovne:


a) v § 4 ods. 4 sa suma 100,- Sk nahrádza sumou 3,32 €
b) v § 8 ods. 3 písm. a) sa suma 500,- Sk nahrádza sumou 16,60 €
c) v § 8 ods. 3 písm. b) sa suma 5.000,- Sk nahrádza sumou 165,97 €

3) VZN obce Lazy pod Makytou č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje postup na verejné obstarávanie tovarov a služieb podlimitných a podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou zo dňa 26.04.2007 sa mení nasledovne:
a) v čl. 1. ods. 1 písm. a) sa suma 2.000.000,- Sk nahrádza sumou 66.387,84 €

b) v čl. 1. ods. 1 písm. b) sa suma 12.000.000,- Sk nahrádza sumou 398.327,03 €
c) v čl. 1. ods. 2 písm. a) sa suma 1.000.000,- Sk nahrádza sumou 33.193,92 €
d) v čl. 1. ods. 2 písm. b) sa suma 4.000.000,- Sk nahrádza sumou 132.775,68 €

4) VZN obce Lazy pod Makytou č. 3/2007 Cintorínsky poriadok obce Lazy pod Makytou zo dňa 16.08.2007 sa mení nasledovne:

a) v čl. 8. ods. 1 písm. a) sa suma 250,- Sk nahrádza sumou 8,30 €
b) v čl. 8. ods. 1 písm. b) sa suma 350,- Sk nahrádza sumou 11,62 €
c) v čl. 8. ods. 2 písm. a) sa suma 500,- Sk nahrádza sumou 16,60 €
d) v čl. 8. ods. 2 písm. b) sa suma 1000,- Sk nahrádza sumou 33,19 €
e) v čl. 8. ods. 2 písm. c) sa suma 150,- Sk nahrádza sumou 4,98 €
f) v čl. 8. ods. 2 písm. d) sa suma 200,- Sk nahrádza sumou 6,64 €
g) v čl. 8. ods. 2 písm. e) sa suma 1500,- Sk nahrádza sumou 49,79 €
h) v čl. 9. ods. 1 sa suma 20.000,- Sk nahrádza sumou 663,88 € a suma 200.000,- Sk nahrádza sumou 6638,78 €.

5) Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2007 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Lazy pod Makytou zo dňa 29.11.2008 sa mení nasledovne:

a) V čl. XI. ods. 3 sa suma 5.000,- Sk nahrádza sumou 165,97 €.

6) VZN obce Lazy pod Makytou č. 2/2008 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami zo dňa 28.02.2008 sa mení nasledovne:

 

a) v § 6 ods. 3 sa suma 20.000,- Sk nahrádza sumou 663,88 €
b) v § 7 ods. 3 sa suma 100,- Sk nahrádza sumou 3,32 €
c) v § 8 ods. 1 sa suma 20.000,- Sk nahrádza sumou 663,88 €
d) v § 8 ods. 2 sa suma 500,- Sk do 10.000,- Sk nahrádza sumou 16,60 € do 331,94 €
e) v § 8 ods. 3 sa suma 100,- Sk až 100.000,- Sk nahrádza sumou 3,32 € až 3.319,39 €
f) v § 8 ods. 4 písm. a) sa suma 200.000,- Sk nahrádza sumou 6.638,78 €
g) v tabuľke č. 1 Prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2008 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami sa nahrádzajú sumy v Sk za sumy v € nasledovne.


Tabuľka 1
Rok                                                   2009        2010       2011
1 t spáleného hnedého uhlia           5,97 €      6,31 €     6,64 €
1 t spáleného čierneho uhlia           4,98 €      5,31 €     5,64 €
1 t spáleného koksu                         4,65 €      4,98 €     5,31 €
1 t spáleného dreva                         3,65 €      3,98 €     4,32 €
1000 l spálenej nafty, oleja             5,97 €      6,31 €     6,64 €


Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených týmto nariadením sa postupuje v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely a vyhlášky č. 97/2008 Z. z. o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.

 

Ing. Miroslav Žbánek
starosta obce

 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka