Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/12010 Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

Schválené: 25.4.2010

Vyhlásené: 9.4.2010

Účinnosť: 9.4.2010

 


Všeobecne záväzné nariadenie obce Lazy pod Makytou
č. 1/2010
„Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska“

 

 

 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Lazoch pod Makytou dňa 25.03.2010 uznesením č. 10

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesený na
úradnej tabuli v obci od 08.03.2010 do 25.03.2010

Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb. vyvesené na
úradnej tabuli v obci dňa 26.03.2010 a zvesené dňa 09.04.2010

VZN nadobúda účinnosť dňa 09.04.2010VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
obce Lazy pod Makytou č. 1/2010 „Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska“

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lazy pod Makytou, ktorým sa ustanovuje „Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska“.


Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Viacúčelové ihrisko sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou na parcele KN-C č. 45 (k. ú. Dubková). Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 33 x 18 m.
2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Lazy pod Makytou.
3. Viacúčelové ihrisko (ďalej len „ihrisko“) prevádzkuje Obec Lazy pod Makytou a počas vyučovania aj ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou.
4. Starosta obce poverí správcovstvom ihriska zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať jeho prevádzku. Písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom ihriska počas vyučovania za účelom zabezpečenia prevádzky daného objektu.
5. Užívateľom ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ihriska (užívateľ).

ČL. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2. Na ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.
3. Ihrisko poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal a tenis.
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na ihrisku je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.).
Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na ihrisku vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
2. Každý užívateľ ihriska je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na tabuli umiestnenej pri vstupe na ihrisku.
3. Užívateľ ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru ihriska výhradne cez vstupnú bránu.
6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru ihriska je zakázané.
7. Na ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
8. V areáli ihriska je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
9. Deti do 12 rokov musia byť na ihrisku v sprievode dospelej osoby.
10. Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na ihrisko zakázaný.
11. Každý užívateľ ihriska je povinný v jeho priestore a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
12. Hygienické zariadenie sa nachádza v telocvični.
13. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky a topánky s podpätkom.
Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny ihriska:
Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).
08,00 hod. – 15,00 hod. ZŠ s MŠ, individuálne rezervovanie pre záujemcov,
15,00 hod. – 17,00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
17,00 hod. – 19,00 hod. rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).
09,00 hod. – 15,00 hod. deti a mládež do 18 rokov,
15,00hod. – 17,00 hod. verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,
17,00 hod. – 21,00 hod. rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov),

Sobota – Nedeľa.
09,00 hod. – 13,00 hod. rezervovanie pre záujemcov (užívateľom nad 18 rokov),
13,00 hod. – 17,00 hod. deti a mládež do 18 rokov,
17,00 hod. – 19,00 hod. rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov),

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
3. V prípade nevyužitia ihriska užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom jeho správcu využívať aj iný záujemcovia (inej kategórie).
4. Užívanie ihriska je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.
5. Užívanie ihriska pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené nasledovne:
a) 6 € / hod. bez využitia umelého osvetlenia a šatne,
b) 8 € / hod. s využitím šatne alebo umelého osvetlenia,
c) 10 € / hod s využitím umelého osvetlenia a šatní,
d) Rezerváciu ihriska je potrebné dopredu dohodnúť s jeho prevádzkovateľom.
e) Úhradu za nájom ihriska je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca ihriska vedie evidenciu o jeho používaní a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladne obce. Spoplatniť nájom ihriska je možné iba 2 hod. denne. Peniaze za prenájom použije obec iba na údržbu ihriska.
Čl. 5
Tiesňové volania
Telefónne linky pre záchranné služby:
- 112 – tiesňové volanie
- 150 – hasičská a záchranná služba
- 155 – záchranná zdravotnícka služba
- 158 – polícia

Čl. 6
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638,-€. Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,- €.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1) Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce alebo poverený zamestnanec obecného úradu.
2) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 09.04.2010.

 

 

Ing. Miroslav Žbánek
starosta obce


 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka