Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 5/2011 ktorým sa ustanovuje postup na verejné obstarávanie tovarov a služieb podlimitných a podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou

Schválené: 23.6.2011

Vyhlásené: 23.6.2011

Účinnosť: 9.7.2011

VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE
obce Lazy pod Makytou č. 5/2011 o verejnom obstarávaní

Obecné zastupiteľstvo obce Lazy pod Makytou podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g/ Zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zák. č.25/06 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa ustanovuje postup pri obstarávaní tovarov, služieb a prác potrebných pre obec Lazy pod Makytou a subjekty v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Čl. 1
Postavenie obce

Obec je podľa § 6 ods. 1/ písm. b/ zákona verejný obstarávateľ.


Čl. 2
Finančné limity

Toto nariadenie bližšie upravuje postup obce pri verejnom obstarávaní a vzťahuje sa na postupy verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných, podlimitných, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. Limity týchto zákaziek sú uvedené v § 4 zákona.

Čl. 3
Komisia pre vyhodnocovanie ponúk

1) Pre verejné obstarávanie nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek obecné zastupiteľstvo schvaľuje najmenej trojčlennú komisiu. Obecné zastupiteľstvo môže na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky, pričom títo členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, alebo postupom vo verejnom obstarávaní a ich úloha v komisii je poradná.
2) Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja. Člen komisie musí byť bezúhonný.
3) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
4) Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola :
a) uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
b) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
c) spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
d) zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom,
e) zamestnancom úradu, okrem zákaziek zadávaných výlučne pre vlastné potreby úradu.
5) Členom komisie nesmie byť ani osoba blízka osobám uvedeným pod písm. a) až d).
6) Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením starostovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi, že nastali skutočnosti podľa zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie. Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť starostovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu verejného obstarávania nastanú.
7) Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie na menej ako troch, obecné zastupiteľstvo komisiu doplní.
Čl. 4
Postupy verejného obstarávania

Čl. 5
Obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou
1) Obec pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
2) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.
3) Verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou vykonáva starosta obce

Postup pri verejnom obstarávaní obce bližšie upravuje zákon.

Čl. 7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Týmto nariadením sa zrušuje VZN č. 1/2007
1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dní od zverejnenia na úradnej tabuli obce.

 

starosta obce
JUDr. Ján Mičic
 


dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Mapový portál

ÚPRAVA ČASU ROZVOZU
Čas rozvozu chleba v obci Lazy pod Makytou - Pekáreň Lysá p/M

Rozvoz chleba v Lazoch p. Makytou je každý piatok nasledovne:
Lazy - Dubková - potraviny: 15,30 hod.
Lazy - Obecný úrad: 15,40 hod.
Lazy - Rieka: 15,50 hod.
Lazy - Mladoňov - točňa: 15,55 hod.
Lazy - Panština: 16,05 hod.
Lazy - Krčma "U Hasiča": 16,10 hod.


Obecný úrad žiada všetkých vlastníkov stavieb, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si svoju stavbu riadne označili čitateľným súpisným číslom.

NOVÁ ZUBNÁ AMBULANCIA LÚKY

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorená nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 07.30 do 15.30 hod. , alebo telefonicky na čísle 0911351000.


Nová ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja(víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313.

Predpoveď počasia u nás podľa Svieti.com

Počasie online

Počasie u nás podľa SHMÚ

webygroup

Úvodná stránka